Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Komunikat PKWK dla właścicieli i trenerów koni wyścigowych

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyścigi · Rasa: ,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się roz­po­czę­ciem sezo­nu wyści­go­we­go 2019 w Polsce oraz zamiar prze­pro­wa­dze­nia go pla­no­wo i bez­piecz­nie, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że 7 lute­go 2019 r. British Horseracing Authority (BHA) prze­sła­ło do wszyst­kich władz wyści­go­wych infor­ma­cję o zawie­sze­niu roz­gry­wa­nia gonitw w Wielkiej Brytanii do 13 lute­go br. Decyzja ta zosta­ła pod­ję­ta na pod­sta­wie potwier­dzo­nych kolej­nych przy­pad­ków gry­py, tym razem wśród koni wyści­go­wych (rów­nież szcze­pio­nych). Obecnie ogni­ska gry­py koń­skiej są potwier­dzo­ne w Anglii, Irlandii, Belgii, Francji i Niemczech. Czytaj dalej »

Come back wyścigów koni półkrwi

25 lipca 2018 · Kategoria: Wyścigi

Po trzech latach prze­rwy na torze w Sopocie odby­ła się pierw­sza w tym sezo­nie goni­twa dla koni pół­krwi. Kolejne goni­twy odbę­dą się na torach w Warszawie, Krakowie i praw­do­po­dob­nie we Wrocławiu. Czytaj dalej »

Wstępne zgłoszenia koni półkrwi do sezonu 2018

11 października 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , , , , ,

W związ­ku z zain­te­re­so­wa­niem śro­do­wi­ska hodow­ców i wła­ści­cie­li koni pół­krwi wyści­go­wą pró­bą dziel­no­ści, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że do dnia 26 paź­dzier­ni­ka br. przyj­mu­je wstęp­ne zgło­sze­nia koni pół­krwi do sezo­nu 2018. Czytaj dalej »

Komunikat w sprawie wyścigów koni półkrwi

18 maja 2017 · Kategoria: Wyścigi

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie poin­for­mo­wać, iż mimo pod­ję­cia dzia­łań na rzecz reak­ty­wa­cji wyści­gów koni pół­krwi, nie uda­ło się dotych­czas wyło­nić orga­ni­za­to­ra gonitw poza Warszawą oraz usta­lić zasad ich roz­gry­wa­nia. Jest to pod­sta­wo­wy waru­nek pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów pomię­dzy PZHK i Totalizatorem Sportowym oraz PZHK i wła­ści­cie­la­mi koni zgło­szo­nych do tre­nin­gu. Czytaj dalej »

Wyścigi koni półkrwi

7 marca 2017 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Właściciele koni 3- i 4‑letnich zgło­szo­nych do wyści­gów pół­krwi na sezon 2017 (lista) pro­sze­ni są o pil­ny kon­takt z biu­rem PZHK w celu usta­le­nia ewen­tu­al­nych zasad dofi­nan­so­wa­nia tre­nin­gu. Warunkiem uru­cho­mie­nia pro­gra­mu dofi­nan­so­wa­nia jest pod­pi­sa­nie sto­sow­nych umów pomię­dzy PZHK i wła­ści­cie­la­mi co naj­mniej 50 koni (licz­ba nie­zbęd­na do stwo­rze­nia pla­nu gonitw). Czytaj dalej »

Reaktywacja wyścigów koni ras półkrwi PILNE!

13 stycznia 2017 · Kategoria: Wyścigi

Polski Związek Hodowców Koni zwra­ca się z proś­bą do Hodowców o pil­ne zgła­sza­nie koni pol­skich ras pół­krwi w wie­ku 3 i 4 lat do tre­nin­gu wyści­go­we­go w sezo­nie 2017. Czytaj dalej »

Krakowski Festyn Koni Arabskich

3 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Wyścigi · Rasa:

W imie­niu orga­ni­za­to­rów ser­decz­nie zapra­sza­my na Krakowski Festyn Koni Arabskich, któ­ry odbę­dzie się na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych w dniach 9 – 11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, odbę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej jesie­nią Wielkiej Warszawskiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na gości toru cze­kać będzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec roze­gra­ne zosta­ną trzy wyści­gi poza­gru­po­we dla koni czy­stej krwi arab­skiej o nagro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w sezo­nie będzie mogła zoba­czyć w akcji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech goni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Ladies Day na Partynicach

17 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi

Już w nie­dzie­lę Wrocław zade­biu­tu­je w Crystal Cup – euro­pej­skim cyklu wyści­gów kon­nych. Będzie to rów­nież trze­cia edy­cja Ladies Day. Na Partynicach zaroi się od kape­lu­szy! Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą sobo­tę i nie­dzie­lę na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­ka wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw. W trak­cie dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie 17 gonitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wyda­rze­nia­mi będą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , ,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wyda­rze­nia­mi będą kla­sycz­ne goni­twy roz­gry­wa­ne na dystan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki będzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z gonitw zali­cza­nych do potrój­nej koro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest goni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w goni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end będzie obfi­to­wał w inte­re­su­ją­ce wyda­rze­nia. Niedziela będzie Dniem Francuskim – patro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków objął amba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w goni­twie o Nagrodę Golejewka zapre­zen­tu­je się gwiaz­da rodzi­mych wyści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 maja, dru­gi dzień wyści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy pogo­dy zapo­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to dobry pomysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym roku ruszył 72. sezon wyści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na goni­twy moż­na naby­wać po raz pierw­szy tak­że onli­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bile­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia zaowo­co­wa­ła wyni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w kana­le inter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi majo­wy week­end to dobra oka­zja do odwie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go toru. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: , ,

W nad­cho­dzą­cą sobo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim torze roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 15 gonitw – sie­dem w sobo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej zapo­wia­da się nie­dziel­na goni­twa o Nagrodę Cometa dla koni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym roku w Warszawie wystą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec