Aktualności

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W naj­bliż­szą sobo­tę i nie­dzie­lę na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­ka wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw. W trak­cie dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie 17 gonitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wyda­rze­nia­mi będą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny.
Caccini uwa­ża­ny przez wie­lu bywal­ców toru za jed­ne­go z głów­nych kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa w Derby 2016 na Torze Służewiec (3 lip­ca 2016 r.), zgło­szo­ny jako pierw­szy w histo­rii koń w pol­skim tre­nin­gu do Nagrody Łuku Triumfalnego w Paryżu, po raz pierw­szy w karie­rze zmie­rzy się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w bie­gu o Nagrodę Iwna (2200 m, godz. 19:05) jed­no­cze­śnie z dwo­ma naj­lep­szy­mi obec­nie ogie­ra­mi der­bo­we­go rocz­ni­ka: BronislavemLangfuhrem.
Ciekawie zapo­wia­da się tak­że goni­twa o Nagrodę Soliny (nie­dzie­la, godz. 17:55). Stawka tego bie­gu wyda­je się dosyć wyrów­na­na, dla więk­szo­ści kla­czy będzie to pierw­szy poważ­ny, dystan­so­wy spraw­dzian. Wśród zgło­szo­nych kla­czy poja­wi się zwy­cięż­czy­ni nagród Dżamajki i Wiosennej sil­na Pianoforte, a tak­że rewe­la­cyj­na Finalistka i dyna­micz­nie fini­szu­ją­ca Novelina, walecz­na Kapryśna oraz cór­ka der­bist­ki InfamiiIron Belle.
Sobotnia goni­twa o Nagrodę Errlisa (sobo­ta, godz. 18:30) dla 3‑letnich koni czy­stej krwi arab­skiej I gru­py zgro­ma­dzi na star­cie czwór­kę zwy­cięz­ców z Warszawy i dwój­kę z Wrocławia.
Początek sobot­nie­go mityn­gu zapla­no­wa­no na godz. 14:30, a nie­dziel­ne­go na 15:00.

Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł
  • do stre­fy A w cenie 15 zł

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl.
Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zosta­ną pla­ce zabaw (w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namio­cie).
Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec