Aktualności

Wibaro w Grand Prix Poznania

9 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Tym razem nagro­da spe­cjal­na pre­ze­sa PZHK powę­dro­wa­ła w ręce Kamila Grzelczyka. Na pol­skiej hodow­li 9‑letnim Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra / Graf Quidam, hodow­li Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy) zakwa­li­fi­ko­wał się on do nie­dziel­ne­go kon­kur­su Grand Prix 4‑gwiazdkowego CSI w Poznaniu.

W imie­niu pre­ze­sa Pawła Mazurka nagro­dę wrę­czył dr Michał Wierusz-Kowalski, redak­tor naczel­ny kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” .

Hodowca i Jeździec