Rasa: xx

Kategoria: Rasa: Okres:

Nominacje – #winners100gwiazd

21 sierpnia 2018 · Kategoria: Teraz Polskie Konie · Rasa: ,,,,,,,,,

Serdecznie zapra­sza­my na stro­nę Hodowcy i Jeźdźca, gdzie moż­na zapo­znać się z lista­mi koni pol­skiej hodow­li zasłu­żo­nych dla hodow­li euro­pej­skiej lub świa­to­wej oraz konie zasłu­żo­ne dla hodow­li w pozo­sta­łych Księgach Stadnych ras kra­jo­wych nomi­no­wa­nych w pro­jek­cie #winners100gwiazd.

Rejestr ogierów 2018

1 marca 2018 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2018.

Oferta stanówki 2018

19 stycznia 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wyszczególnione · Rasa: ,,,,,,,,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ofer­tą sta­nów­ki 2018 ogie­rów licen­cjo­no­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2017

16 lutego 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2017.

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, odbę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej jesie­nią Wielkiej Warszawskiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na gości toru cze­kać będzie wie­le atrak­cji. Czytaj dalej »

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec roze­gra­ne zosta­ną trzy wyści­gi poza­gru­po­we dla koni czy­stej krwi arab­skiej o nagro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w sezo­nie będzie mogła zoba­czyć w akcji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech goni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną. Czytaj dalej »

Konferencja „Badania laboratoryjne w monitorowaniu stanu zdrowia i postępów treningowych u koni wyścigowych”

17 czerwca 2016 · Kategoria: Konferencje · Rasa: ,

Wszystkich chęt­nych zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję „Badania labo­ra­to­ryj­ne w moni­to­ro­wa­niu sta­nu zdro­wia i postę­pów tre­nin­go­wych u koni wyści­go­wych” z udzia­łem prof. Davida Horohova z Gluck Equine Research Center Kentucky, USA. Konferencja odbę­dzie się 19 czerw­ca 2016 r., o godz. 10:00 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Czytaj dalej »

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W naj­bliż­szą sobo­tę i nie­dzie­lę na miło­śni­ków wyści­gów kon­nych cze­ka wie­le inte­re­su­ją­cych gonitw. W trak­cie dwóch dni roze­gra­nych zosta­nie 17 gonitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wyda­rze­nia­mi będą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych! Czytaj dalej »

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wyda­rze­nia­mi będą kla­sycz­ne goni­twy roz­gry­wa­ne na dystan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki będzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z gonitw zali­cza­nych do potrój­nej koro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest goni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną. Czytaj dalej »

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w goni­twach pła­skich. Czytaj dalej »

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Nadchodzący week­end będzie obfi­to­wał w inte­re­su­ją­ce wyda­rze­nia. Niedziela będzie Dniem Francuskim – patro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków objął amba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w goni­twie o Nagrodę Golejewka zapre­zen­tu­je się gwiaz­da rodzi­mych wyści­gów kon­nych – Va Bank. Czytaj dalej »

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 maja, dru­gi dzień wyści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45. Czytaj dalej »

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Prognozy pogo­dy zapo­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to dobry pomysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Bilety na warszawski tor nareszcie do kupienia w Internecie

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W tym roku ruszył 72. sezon wyści­gów kon­nych na Służewcu. Bilety na goni­twy moż­na naby­wać po raz pierw­szy tak­że onli­ne. Tor Służewiec oraz fir­ma Eventim.pl pod­pi­sa­ły umo­wę na dys­try­bu­cję bile­tów, któ­ra już w week­end otwar­cia zaowo­co­wa­ła wyni­kiem bli­sko 14 proc. sprze­da­nych wej­śció­wek wła­śnie w kana­le inter­ne­to­wym. Czytaj dalej »

Majówka na Torze Służewiec

28 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

Długi majo­wy week­end to dobra oka­zja do odwie­dze­nia słu­że­wiec­kie­go toru. W sobo­tę zosta­nie roze­gra­nych osiem gonitw, a w nie­dzie­lę sie­dem. Czytaj dalej »

Pierwszy pełny weekend wyścigowy w 2016 roku na Służewcu

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,,

W nad­cho­dzą­cą sobo­tę i nie­dzie­lę na war­szaw­skim torze roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 15 gonitw – sie­dem w sobo­tę i osiem w nie­dzie­lę. Najciekawiej zapo­wia­da się nie­dziel­na goni­twa o Nagrodę Cometa dla koni czy­stej krwi arab­skiej. Po raz pierw­szy w tym roku w Warszawie wystą­pią też kłu­sa­ki fran­cu­skie. Czytaj dalej »

Pierwsze galopy na Partynicach

8 kwietnia 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa: ,

W sobo­tę na mura­wie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice po raz pierw­szy w tym sezo­nie poja­wią się konie. Do roz­po­czę­cia sezo­nu wyści­go­we­go pozo­sta­ło jesz­cze dwa tygo­dnie. Jednak już jutro konie będzie moż­na zoba­czyć na wro­cław­skim hipo­dro­mie gdzie, jak co roku, odbę­dą się prób­ne galo­py. Czytaj dalej »

Wielki sukces trenowanego na Partynicach konia na niemieckim torze

22 marca 2016 · Kategoria: Wyścigi · Rasa:

Polskiej hodow­li klacz Inferna w pięk­nym sty­lu  odnio­sła suk­ces w nie­dzie­lę 20 mar­ca 2016 w dniu inau­gu­ra­cji sezo­nu wyści­go­we­go na nie­miec­kim torze w Krefeld. Tym samym zosta­ła zwy­cięż­czy­nią jedy­nej tego dnia goni­twy prze­szko­do­wej (3500 m). Do zwy­cię­stwa popro­wa­dził ją cze­ski dżo­kej Dusan Andres mają­cy jako jedy­ny jeź­dziec w histo­rii wygra­ne zarów­no w cze­skich Derbach jak i Wielkiej Pardubickiej. Trenerem kla­czy jest Robert Świątek. Czytaj dalej »

Rejestr ogierów 2016

4 marca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów · Rasa: ,,,,,,,,,,

PZHK przed­sta­wia reje­stry ogie­rów kry­ją­cych w sezo­nie 2016.


Hodowca i Jeździec