Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

11 grudnia 2019 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 9 grud­nia br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska z sie­dzi­bą we Wrześni.

Przetarg na dostarczenie transponderów

11 października 2019 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Grażyna Kujawska, e‑mail: kujawska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 8 listo­pa­da 2019 r., godz. 1200.

Przetarg na współorganizację MPMK w powożeniu w 2019 roku

13 marca 2019 · Kategoria: MPMK, Przetargi

W związ­ku z unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia z dnia 06.02.2019 r. w spra­wie wyło­nie­nia współ­or­ga­ni­za­to­ra MPMK, Polski Związek Hodowców Koni ponow­nie zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Natalia Barska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 22 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 5 kwiet­nia 2019 r., godz. 16:00.

Przetarg na współorganizację MPMK w powożeniu w 2019 roku

8 lutego 2019 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Natalia Barska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 22 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 7 mar­ca 2019 r., godz. 16:00.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2019 roku

23 listopada 2018 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Kamila Żuchowska, e‑mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 10 grud­nia 2018 r., godz. 13:00.

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

5 marca 2018 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 5 mar­ca br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Przetarg wygra­ła Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp.z o.o.

Przetarg na wykonanie paszportu koniowatego

9 lutego 2018 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628−03−61, fax. 22 628−68−79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 2 mar­ca 2018 r., godz. 15:00.

Przetarg na współorganizację MPMK w 2018 roku

10 sierpnia 2017 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich w 2018 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Marzena Woźbińska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 wrze­śnia 2017 r., godz. 16:00.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2017 r. Przeczytaj cały wpis „Przetarg na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych w 2017 roku” »

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika "Hodowca i Jeździec". Termin składania ofert – 22 września 2016 r. Przeczytaj cały wpis "Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”" »

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

17 maja 2016 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 16 maja br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska z sie­dzi­bą we Wrześni.

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego rozstrzygnięty

25 kwietnia 2016 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje, iż w dniu 19 kwiet­nia nastą­piło roz­strzy­gnięcie prze­targu na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wi­su inter­ne­to­we­go z bazą rodo­wo­do­wą oraz użytkowo-hodowlaną koni. Przetarg wygra­ła fir­ma JMC Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie.

Przetarg na dostarczenie transponderów

21 marca 2016 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 621 – 85-80, fax. 22 628 – 68-79 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 800-1600.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 19 kwiet­nia 2016 r., godz. 1430.

Przetarg na dostarczenie serwisu rodowodowego

14 marca 2016 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie i wdro­że­nie ser­wi­su inter­ne­to­we­go z bazą rodo­wo­do­wą oraz użytkowo-hodowlaną koni. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Karolina Kisiel-Cichocka, e‑mail: kisiel@pzhk.pl, tel. 22 628-​03-​61 od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 830-1600.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 11 kwiet­nia 2016 r., godz. 1400.

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

27 października 2015 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 26 paź­dzier­ni­ka br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Przetarg wygra­ła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z sie­dzi­bą w Warszawie.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2016 roku

13 października 2015 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2016 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Kamila Żuchowska, e‑mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 23 listo­pa­da 2015 r., godz. 900.

Nowy przetarg na wykonanie „Paszportu koniowatego”

7 października 2015 · Kategoria: Przetargi

W związ­ku z unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go z dnia 11 wrze­śnia 2015 Polski Związek Hodowców Koni ponow­nie zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 621 – 85-80, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 26 paź­dzier­ni­ka 2015 r., godz. 1000.

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego”

11 września 2015 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z  zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Mira Suwała, e‑mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 628 – 68-79. Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 6 paź­dzier­ni­ka 2015 r., godz. 900.

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2015 roku

8 października 2014 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2015 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Adriana Lebioda, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 14 listo­pa­da 2014 r., godz. 1600.

Przetarg na organizację MPMK rozstrzygnięty

30 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Po prze­pro­wa­dzo­nym postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym, Polski Związek Hodowców Koni powie­rzył nastę­pu­ją­cym pod­mio­tom orga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni: Przeczytaj cały wpis „Przetarg na orga­ni­za­cję MPMK roz­strzy­gnię­ty” »


Hodowca i Jeździec