Aktualności

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo, ·

Wymagania:

  • Wykształcenie wyż­sze,
  • Doświadczenie w dzien­ni­kar­stwie, w tym min. 3 lata pra­cy na sta­no­wi­sku redak­to­ra (cza­so­pi­smo, por­tal inter­ne­to­wy),
  • Dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go.

Mile widzia­na zna­jo­mość śro­do­wi­ska hodowlano-jeździeckiego.

Dokumenty:

  • Życiorys oraz opis dotych­cza­so­wej karie­ry zawo­do­wej,
  • Dokumenty potwier­dza­ją­ce doświad­cze­nie zawo­do­we (listy refe­ren­cyj­ne mile widzia­ne),
  • Kserokopia doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go wyż­sze wykształ­ce­nie oraz innych doku­men­tów potwier­dza­ją­cych posia­da­ne kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we,
  • Oświadczenie, że kan­dy­dat nie był kara­ny za prze­stęp­stwo popeł­nio­ne umyśl­nie oraz, że nie toczy się prze­ciw­ko nie­mu postę­po­wa­nie kar­ne,
  • Adres do kore­spon­den­cji oraz numer tele­fo­nu lub adres e‑mail,
  • Oświadczenie o wyra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)

Termin skła­da­nia ofert – 22 wrze­śnia 2016 r. (listow­nie na adres biu­ra PZHK w Warszawie lub e‑mailem na adres stasiowski@pzhk.pl, z dopi­skiem „ofer­ta redak­tor HiJ”).

Hodowca i Jeździec