Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Katalog STANÓWKA 2019

24 stycznia 2019 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2019. Czytaj dalej »

Reklama stanówki 2019 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

9 listopada 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

To już po raz trze­ci przy­go­to­wu­je­my kata­log, w któ­rym będzie­my pro­mo­wać ogie­ry z licen­cją PZHK.
Od same­go począt­ku ceny się nie zmie­ni­ły, nadal są bar­dzo atrak­cyj­ne, szcze­gól­nie dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki. Czytaj dalej »

Podsumowanie wyników polskich koni w sezonie wiosennym

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Powożenie, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW, Wydawnictwo · Rasa: , , ,

Kwiecień i maj to nie tyl­ko począ­tek wio­sny, ale tak­że start naj­waż­niej­szych imprez sezo­nu, pod­czas któ­rych z uwa­gą śle­dzi­li­śmy wyni­ki koni pol­skiej hodow­li. To był napraw­dę dobry począ­tek. Mamy nadzie­ję, że kolej­ne mie­sią­ce pozwo­lą nam cie­szyć się z następ­nych suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no w kra­ju, jak i na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych. Czytaj dalej »

Nakład zimowego numeru Hodowcy i Jeźdźca wyczerpany

8 lutego 2018 · Kategoria: Wydawnictwo

Zimowe wyda­nie Hodowcy i Jeźdźca 1/2018 cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. Jego nakład został już wyczer­pa­ny. Wszystkie oso­by zain­te­re­so­wa­ne pre­nu­me­ra­tą kwar­tal­ni­ka chce­my poin­for­mo­wać, że moż­na ją zama­wiać, ale dopie­ro od nume­ru wio­sen­ne­go, któ­ry uka­że się na począt­ku kwiet­nia. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2018

19 stycznia 2018 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo · Rasa: , , , , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2018. Czytaj dalej »

„ABC Powożenia” Danuty Nowickiej na Cavaliadzie w Poznaniu!

10 listopada 2017 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, Wydawnictwo

Miło nam poin­for­mo­wać, że na począt­ku grud­nia tego roku uka­że się dru­gie wyda­nie książ­ki „ABC Powożenia” Danuty Nowickiej – Pani sędzi mię­dzy­na­ro­do­wej w powo­że­niu zaprzę­ga­mi i wie­lo­let­niej dzia­łacz­ki Polskiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Reklama stanówki 2018 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

Szanowni Państwo,
Rok temu w zimo­wym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca” po raz pierw­szy przy­go­to­wa­li­śmy kata­log, w któ­rym pro­mo­wa­li­śmy ogie­ry z licen­cją PZHK. Hodowcy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na rekla­mę w tym wyda­niu, byli zado­wo­le­ni z tej ini­cja­ty­wy i z efek­tów, jakie przy­nio­sła im rekla­ma. Dlatego zde­cy­do­wa­li­śmy się, że będzie­my tę akcję powta­rzać co roku. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Ogłoszenia Drobne w kwartalniku Hodowca i Jeździec

2 czerwca 2017 · Kategoria: Wydawnictwo

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Już od najbliższego numeru Hodowcy i Jeźdźca nowy dział ogłoszeń drobnych!

10 marca 2017 · Kategoria: Wydawnictwo

Wychodząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków nasze­go kwar­tal­ni­ka, od naj­bliż­sze­go, wio­sen­ne­go nume­ru udo­stęp­nia­my na łamach Hodowcy i Jeźdźca miej­sce na ogło­sze­nia drob­ne. Czytaj dalej »

Katalog STANÓWKA 2017

24 stycznia 2017 · Kategoria: Rejestr ogierów, Wydawnictwo · Rasa: , , , , ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem Stanówka. Promujemy w nim ogie­ry z licen­cją Polskiego Związku Hodowców Koni waż­ną na rok 2017. Czytaj dalej »

„Hodowca i Jeździec” ma nowego redaktora naczelnego

27 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

Miło nam ogło­sić, że w wyni­ku prze­pro­wa­dzo­nej rekru­ta­cji na sta­no­wi­sko redak­to­ra naczel­ne­go nasze­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wybra­ło Panią Ewę Jakubowską. Czytaj dalej »

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika "Hodowca i Jeździec". Termin składania ofert – 22 września 2016 r. Czytaj dalej »

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”. Czytaj dalej »

HiJ – Wiosna 2016

6 kwietnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo

W sprze­da­ży jest już dostęp­ny nowy – 49 – numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go kwar­tal­ni­ka. Czytaj dalej »

HiJ – Zima 2016

21 stycznia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo

W sprze­da­ży jest już dostęp­ny nowy – 48 – numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go kwar­tal­ni­ka. Czytaj dalej »

Księga Stadna Koni Rasy Śląskiej

5 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Wydawnictwo · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią infor­mu­je, że dostęp­na jest bez­płat­na wer­sja elek­tro­nicz­na dłu­go ocze­ki­wa­nej Księgi Stadnej Koni Rasy Śląskiej – Tom VIII, część 1. Ogiery. Księga zawie­ra infor­ma­cje o 436 ogie­rach oraz uzu­peł­nie­nie karier stad­nych z lat 1999 – 2014 ogie­rów zamiesz­czo­nych w poprzed­nich tomach Ksl.
Jednocześnie przy­po­mi­na­my, iż w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK dostęp­ne jest jesz­cze wyda­nie papie­ro­we poprzed­nie­go tomu księ­gi (Ksl VII) w cenie 80 zło­tych.

HiJ – Jesień 2015

22 października 2015 · Kategoria: Wydawnictwo

W sprze­da­ży jest już dostęp­ny nowy – 47 – numer „Hodowcy i Jeźdźca”. Jest to rekor­do­we, bo liczą­ce aż 156 stron, wyda­nie HiJ wień­czą­ce jubi­le­uszo­wy rok 120-lecia ist­nie­nia Polskiego Związku Hodowców Koni. Po wię­cej szcze­gó­łów zapra­sza­my na stro­nę inter­ne­to­wą nasze­go kwar­tal­ni­ka. Czytaj dalej »

Uwaga – oszustwo wydawnicze!

25 września 2015 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

Szanowni hodow­cy i wła­ści­cie­le koni,
do biu­ra PZHK ponow­nie napły­wa­ją zgło­sze­nia o oszu­stwach zwią­za­nych z zaku­pem albu­mu o koniach zim­no­krwi­stych za cenę 199 zł. Osoby, któ­re do tej pory poin­for­mo­wa­ły nas o tym fak­cie, otrzy­ma­ły zupeł­nie inne publi­ka­cje niż ocze­ki­wa­ły (m.in. książ­ki kom­plet­nie nie zwią­za­ne z bran­żą). Niepokojący jest fakt, że poten­cjal­ni kup­cy infor­mo­wa­ni są, że sprze­daw­ca otrzy­mał ich numer kon­tak­to­wy z biu­ra PZHK.
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie ma z powyż­szą spra­wą nic wspól­ne­go i nie prze­ka­zu­je oso­bom trze­cim danych oso­bo­wych zawar­tych w Centralnym Rejestrze Koniowatych, a hodow­ców posia­da­ją­cych zare­je­stro­wa­ne punk­ty kopu­la­cyj­ne (dane dostęp­ne publicz­nie) pro­si­my o szcze­gól­ną ostroż­ność. PZHK nie pro­wa­dzi sprze­da­ży tele­fo­nicz­nej, a cała ofer­ta wydaw­ni­cza Związku i numer kon­ta ban­ko­we­go znaj­du­ją się wyłącz­nie na naszej stro­nie inter­ne­to­wej.

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec