Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika HiJ

Polski Związek Hodowców Koni, wydawca kwartalnika „Hodowca i Jeździec” poszukuje osoby na stanowisko redaktora naczelnego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w dziennikarstwie lub wydawaniu magazynów drukowanych i prowadzeniu portali internetowych, w tym min. 3 lata pracy na stanowisku redaktora (czasopismo, portal internetowy),
 • Znajomość środowiska hodowlano-jeździeckiego w Polsce,
 • Posiadanie aktywnych kontaktów z autorami, korespondentami i fotografami,
 • Sprawne posługiwanie się mediami społecznościowymi,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy .

Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych (niemiecki, francuski).

Dokumenty:

 • Życiorys, opis dotychczasowej kariery zawodowej oraz list motywacyjny,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wyższe wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (listy referencyjne mile widziane),
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • Adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres e-mail,
 • Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Oferta redaktor HiJ” należy składać w terminie do 12 września 2022 r.

 • osobiście w siedzibie biura PZHK: ul. Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa lub
 • listownie na adres siedziby biura PZHK: ul. Koszykowa 60/62 lok. 16, 00-673 Warszawa lub
 • drogą mailową: mail.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rekrutacji wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn, oraz podjęcia decyzji o wyborze kandydata przed końcem upływu terminu składania ofert.

Scroll to Top