Kategoria: Sprawy związkowe

Kategoria: Rasa: Okres:

PZHK poszukuje pracownika do Sekretariatu

27 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu. Czytaj dalej »

Nowe składy Komisji Ksiąg Stadnych

25 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe · Rasa: ,,,,,,,,

Zarząd PZHK na posie­dze­niu w dniu 24 lip­ca br. powo­łał na kaden­cję 2018 – 2024 nowe skła­dy Komisji Ksiąg Stadnych poszcze­gól­nych ras koni:

Czytaj dalej »

PZHK poszukuje pracownika ds. marketingu

20 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko Specjalista ds. orga­ni­za­cyj­nych i mar­ke­tin­gu. Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności PZHK w latach 2016 – 2017

25 maja 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2016 – 2017, któ­re zosta­ło przy­ję­te przez dele­ga­tów XXX Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZHK w dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie.

Stanowisko PZHK w sprawie projektu ustawy zgłoszonego przez Fundację Tara

18 maja 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Przedstawiamy sta­no­wi­sko Polskiego Związku Hodowców Koni w spra­wie pro­jek­tu usta­wy oby­wa­tel­skiej o ochro­nie huma­ni­tar­nej domo­wych koni, osłów i mułów, zgło­szo­ne­go przez Fundację Tara – Schronisko dla koni, mają­cej na celu wpro­wa­dze­nie cał­ko­wi­te­go zaka­zu ubo­ju, wywo­zu żywych zwie­rząt prze­zna­czo­nych na ubój za gra­ni­cą oraz sto­so­wa­nia euta­na­zji tyl­ko i wyłącz­nie po wyda­niu sto­sow­ne­go orze­cze­nia orga­nów inspek­cji wete­ry­na­ryj­nej, a tym samym unie­moż­li­wie­nia w Polsce cho­wu koni z prze­zna­cze­niem na ubój oraz spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się hodow­lą i cho­wem koni.

Walny Zjazd ZHKRZ

21 lutego 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe · Rasa:

Dnia 20 lute­go 2018 roku w Stadninie Koni Nowe Jankowice odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych. Ponad 100 dele­ga­tów plus zapro­sze­ni goście wypeł­ni­ło salę w pała­cu stad­ni­ny. Czytaj dalej »

Zaproszenie na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi infor­mu­je, że dnia 29.05 ( ponie­dzia­łek) 2017 r. w Stajni Jarużyn – Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139, odbę­dzie się Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku, połą­czo­ny ze spo­tka­niem hodow­ców na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich (nie tyl­ko człon­ków ZHPKSP) zain­te­re­so­wa­nych. Czytaj dalej »

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie otrzy­mał dotych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych doku­men­tów hodow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń koni do reje­stru”. Czytaj dalej »

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go. Czytaj dalej »

Komunikat w sprawie obsługi zootechnicznej hodowców koni z terenu województwa łódzkiego od 1 maja 2017 r.

17 marca 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 30 kwiet­nia 2017 r. wyco­fał peł­no­moc­nic­twa dla Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi do wyko­ny­wa­nia zadań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej koni. Czytaj dalej »

PZJ, PZHK i PTTK powołały wspólny zespół

18 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe ·

Na mocy zawar­te­go poro­zu­mie­nia part­ner­skie­go pomię­dzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno‐Krajoznawczym, został utwo­rzo­ny „Zespół do spraw zmian legi­sla­cyj­nych w jeź­dziec­twie i hodow­li koni”. Czytaj dalej »

Mazurek nowym prezesem hodowców

23 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Znamy już wyni­ki wybo­rów na sta­no­wi­sko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wie­lo­let­ni hodow­ca i dzia­łacz śro­do­wi­ska, nie­gdyś czło­nek kadry i repre­zen­tant Kraju na Mistrzostwach Świata w dys­cy­pli­nie powo­że­nia. Czytaj dalej »

Czarny koń do prezesury?

18 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

Niebawem Walny Zjazd Sprawozdawczo‐Wyborczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Już 23 maja będzie wia­do­mo kto przej­mie wła­dzę w śro­do­wi­sku hodow­ców. Oczywiście w kulu­arach pada­ją nazwi­ska poten­cjal­nych kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko pre­ze­sa oraz człon­ków przy­szłe­go pre­zy­dium, ale póki pił­ka w grze… nic nie jest pew­ne. Ważne jed­nak, aby przez podej­mu­ją­cych rychło decy­zje dele­ga­tów i decy­den­tów prze­ma­wia­ła rze­czy­wi­sta tro­ska o dobro rodzi­mej hodow­li, dla któ­rej nad­cho­dzą­ce lata mogą oka­zać się klu­czo­wy­mi. Mimo gorą­cej atmos­fe­ry, czę­sto dość emo­cjo­nal­nych dys­ku­sji trwa­ją­cych w tere­nie, popro­si­łem o wywa­żo­ną roz­mo­wę Pawła Mazurka, któ­re­go kom­pe­ten­cji, dorob­ku oraz pozy­cji zawo­do­wej nikt nie kwe­stio­nu­je. Po pro­stu z dystan­sem – quo vadis, PZHK? Czytaj dalej »

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe ·

W dniu 2 lute­go 2016 roku pre­zes PZHK – Zbigniew Jaworski spo­tkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mini­strem – Krzysztofem Jurgielem, sekre­ta­rzem sta­nu – Zbigniewem Babalskim i pod­se­kre­ta­rzem sta­nu – Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Wspomnienie o Edwardzie Pawlinie

28 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

cytatGdy pod koniec sierp­nia w koście­le para­fial­nym we Wsoli doko­ny­wa­li­śmy uro­czy­ste­go poświę­ce­nia sztan­da­ru Terenowych Kół Hodowców Koni Ziemi Radomskiej nikt z nas nie przy­pusz­czał, że jed­ną z pierw­szych oko­licz­no­ści, przy któ­rej ten szla­chet­ny, pięk­ny sym­bol naszej orga­ni­za­cji będzie nam towa­rzy­szył sta­nie się ostat­nie poże­gna­nie inż. Edwarda Pawlina – wie­lo­let­nie­go Kierownika OZHK w Radomiu, któ­ry odszedł od nas w dniu 1 paź­dzier­ni­ka 2015 r. Czytaj dalej »

Spotkania w Ministerstwie Rolnictwa, ANR i PZJ

25 stycznia 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe ·

W dniu 11 stycz­nia br. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Panią Ewą Lech oraz Panem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Moc gratulacji dla PZHK

19 stycznia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

​Rok jubi­le­uszo­wy dobiegł koń­ca. Przez ostat­nie 12 mie­się­cy świę­to­wa­li­śmy jako śro­do­wi­sko hodow­ców fakt 120 lat ist­nie­nia naszej orga­ni­za­cji. Zwieńczeniem obcho­dów była zor­ga­ni­zo­wa­na pod­czas Cavaliady w Poznaniu uro­czy­sta Gala, któ­ra zgro­ma­dzi­ła 12 grud­nia w Iglicy MTP zdu­mie­wa­ją­cą, liczą­cą ponad 300 osób, gru­pę zacnych gości. Wiele satys­fak­cji oraz przy­jem­no­ści spra­wi­ły Polskiemu Związkowi Hodowców Koni prze­ka­za­ne przy tej oka­zji dowo­dy przy­jaź­ni, sło­wa uzna­nia, szcze­re gra­tu­la­cje. Niniejszym przed­sta­wia­my część otrzy­ma­nych adre­sów oko­licz­no­ścio­wych, za któ­re jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Czytaj dalej »

120 lat biało‐czerwonych koni

21 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie zapra­sza­my do obej­rze­nia jubi­le­uszo­we­go poka­zu pt. „120 lat biało‐czerwonych koni” przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych, zapre­zen­to­wa­ne­go 12 grud­nia br. pod­czas Cavaliady w Poznaniu. Czytaj dalej »

120 lat działalności PZHK (wystąpienie na Gali w Poznaniu)

15 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z tre­ścią prze­mó­wie­nia Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni, prof. Zbigniewa Jaworskiego, wygło­szo­ne­go pod­czas gali obcho­dów 120‐lecia PZHK, któ­ra odby­ła się 12 grud­nia pod­czas Cavaliady w Poznaniu.
Równocześnie zachę­ca­my do obej­rze­nia pre­zen­ta­cji zaty­tu­ło­wa­nej „120‐lat biało‐czerwonych koni”, któ­ra w zdję­ciach przed­sta­wia histo­rię 12 dekad zor­ga­ni­zo­wa­nej hodow­li koni w Polsce… Czytaj dalej »

Pozdrowienia dla Przyjaciół Hodowców

14 grudnia 2015 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Sprawy związkowe ·

Kolejna edy­cja Cavaliady za nami. Wczoraj opu­ści­li­śmy Poznań i roz­je­cha­li­śmy się po całej Polsce. Ale spo­tka­nie i wspól­nie spę­dzo­ny czas z oka­zji jubi­le­uszu 120‐lecia Polskiego Związku Hodowców Koni na dłu­go pozo­sta­nie w naszej pamię­ci. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec