Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZHKP

14 października 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe · Rasa:

W imie­niu Zarządu Związku Hodowców Koników Polskich zapra­sza­my człon­ków Związku oraz miło­śni­ków koni­ków pol­skich na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku, któ­re odbę­dzie się w dniu 16 listo­pa­da 2019 r. (sobo­ta) Przeczytaj cały wpis „Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ZHKP” »

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe, Wyszczególnione

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści.

Przeczytaj cały wpis „Baza koni PZHK – „Serwis rodo­wo­do­wy”” »

Informacja dla hodowców z terenu województwa łódzkiego

3 kwietnia 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my, że wraz z dn. 01.04.2019 Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi otrzy­mał upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia usług zoo­tech­nicz­nych na tere­nie woj. łódz­kie­go. Przeczytaj cały wpis „Informacja dla hodow­ców z tere­nu woje­wódz­twa łódz­kie­go” »

PZHK poszukuje pracownika do Sekretariatu

26 lutego 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu. Przeczytaj cały wpis „PZHK poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu” »

PZHK poszukuje pracownika do Działu Ksiąg

23 października 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji. Przeczytaj cały wpis „PZHK poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Działu Ksiąg” »

PZHK poszukuje pracownika do Sekretariatu

27 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu. Przeczytaj cały wpis „PZHK poszu­ku­je pra­cow­ni­ka do Sekretariatu” »

Nowe składy Komisji Ksiąg Stadnych

25 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe · Rasa: , , , , , , , ,

Zarząd PZHK na posie­dze­niu w dniu 24 lip­ca br. powo­łał na kaden­cję 2018 – 2024 nowe skła­dy Komisji Ksiąg Stadnych poszcze­gól­nych ras koni: Przeczytaj cały wpis „Nowe skła­dy Komisji Ksiąg Stadnych” »

PZHK poszukuje pracownika ds. marketingu

20 lipca 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko Specjalista ds. orga­ni­za­cyj­nych i mar­ke­tin­gu. Przeczytaj cały wpis „PZHK poszu­ku­je pra­cow­ni­ka ds. mar­ke­tin­gu” »

Sprawozdanie z działalności PZHK w latach 2016 – 2017

25 maja 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2016 – 2017, któ­re zosta­ło przy­ję­te przez dele­ga­tów XXX Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PZHK w dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie.

Stanowisko PZHK w sprawie projektu ustawy zgłoszonego przez Fundację Tara

18 maja 2018 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe

Przedstawiamy sta­no­wi­sko Polskiego Związku Hodowców Koni w spra­wie pro­jek­tu usta­wy oby­wa­tel­skiej o ochro­nie huma­ni­tar­nej domo­wych koni, osłów i mułów, zgło­szo­ne­go przez Fundację Tara – Schronisko dla koni, mają­cej na celu wpro­wa­dze­nie cał­ko­wi­te­go zaka­zu ubo­ju, wywo­zu żywych zwie­rząt prze­zna­czo­nych na ubój za gra­ni­cą oraz sto­so­wa­nia euta­na­zji tyl­ko i wyłącz­nie po wyda­niu sto­sow­ne­go orze­cze­nia orga­nów inspek­cji wete­ry­na­ryj­nej, a tym samym unie­moż­li­wie­nia w Polsce cho­wu koni z prze­zna­cze­niem na ubój oraz spraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się hodow­lą i cho­wem koni.

Walny Zjazd ZHKRZ

21 lutego 2018 · Kategoria: Sprawy związkowe · Rasa:

Dnia 20 lute­go 2018 roku w Stadninie Koni Nowe Jankowice odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych. Ponad 100 dele­ga­tów plus zapro­sze­ni goście wypeł­ni­ło salę w pała­cu stad­ni­ny. Przeczytaj cały wpis „Walny Zjazd ZHKRZ” »

Zaproszenie na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe

Związek Hodowców Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi infor­mu­je, że dnia 29.05 ( ponie­dzia­łek) 2017 r. w Stajni Jarużyn – Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139, odbę­dzie się Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku, połą­czo­ny ze spo­tka­niem hodow­ców na któ­ry ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich (nie tyl­ko człon­ków ZHPKSP) zain­te­re­so­wa­nych. Przeczytaj cały wpis „Zaproszenie na Zwyczajny Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku” »

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go.

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że nie otrzy­mał dotych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych doku­men­tów hodow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń koni do reje­stru”. Przeczytaj cały wpis „KOMUNIKAT dla hodow­ców z tere­nu OZHK w Łodzi” »

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w zakre­sie hodow­li koni na tere­nie woj. łódz­kie­go. Przeczytaj cały wpis „Zawiadomienie doty­czą­ce OZHK Łódź” »

Komunikat w sprawie obsługi zootechnicznej hodowców koni z terenu województwa łódzkiego od 1 maja 2017 r.

17 marca 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że z dniem 30 kwiet­nia 2017 r. wyco­fał peł­no­moc­nic­twa dla Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi do wyko­ny­wa­nia zadań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej koni. Przeczytaj cały wpis „Komunikat w spra­wie obsłu­gi zoo­tech­nicz­nej hodow­ców koni z tere­nu woje­wódz­twa łódz­kie­go od 1 maja 2017 r.” »

Komunikat po spotkaniu PZJ-PZHK

21 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe

W dniu 15.02 br. w sie­dzi­bie Polskiego Związku Jeździeckiego  odby­ło się spo­tka­nie obu orga­ni­za­cji repre­zen­to­wa­nych przez wice­pre­ze­sa PZJ, Wojciecha Pisarskiego i człon­ka Zarządu, Iwonę Maciejak oraz pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka i dyrek­to­ra biu­ra, Andrzeja Stasiowskiego. Przeczytaj cały wpis „Komunikat po spo­tka­niu PZJ-PZHK” »

PZJ, PZHK i PTTK powołały wspólny zespół

18 lipca 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy związkowe

Na mocy zawar­te­go poro­zu­mie­nia part­ner­skie­go pomię­dzy Polskim Związkiem Jeździeckim, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, został utwo­rzo­ny „Zespół do spraw zmian legi­sla­cyj­nych w jeź­dziec­twie i hodow­li koni”. Przeczytaj cały wpis „PZJ, PZHK i PTTK powo­ła­ły wspól­ny zespół” »

Mazurek nowym prezesem hodowców

23 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe

Znamy już wyni­ki wybo­rów na sta­no­wi­sko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wie­lo­let­ni hodow­ca i dzia­łacz śro­do­wi­ska, nie­gdyś czło­nek kadry i repre­zen­tant Kraju na Mistrzostwach Świata w dys­cy­pli­nie powo­że­nia. Przeczytaj cały wpis „Mazurek nowym pre­ze­sem hodow­ców” »

Czarny koń do prezesury?

18 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe

Niebawem Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Już 23 maja będzie wia­do­mo kto przej­mie wła­dzę w śro­do­wi­sku hodow­ców. Oczywiście w kulu­arach pada­ją nazwi­ska poten­cjal­nych kan­dy­da­tów na sta­no­wi­sko pre­ze­sa oraz człon­ków przy­szłe­go pre­zy­dium, ale póki pił­ka w grze… nic nie jest pew­ne. Ważne jed­nak, aby przez podej­mu­ją­cych rychło decy­zje dele­ga­tów i decy­den­tów prze­ma­wia­ła rze­czy­wi­sta tro­ska o dobro rodzi­mej hodow­li, dla któ­rej nad­cho­dzą­ce lata mogą oka­zać się klu­czo­wy­mi. Mimo gorą­cej atmos­fe­ry, czę­sto dość emo­cjo­nal­nych dys­ku­sji trwa­ją­cych w tere­nie, popro­si­łem o wywa­żo­ną roz­mo­wę Pawła Mazurka, któ­re­go kom­pe­ten­cji, dorob­ku oraz pozy­cji zawo­do­wej nikt nie kwe­stio­nu­je. Po pro­stu z dystan­sem – quo vadis, PZHK? Przeczytaj cały wpis „Czarny koń do pre­ze­su­ry?” »

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR

3 lutego 2016 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe

W dniu 2 lute­go 2016 roku pre­zes PZHK – Zbigniew Jaworski spo­tkał się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z mini­strem – Krzysztofem Jurgielem, sekre­ta­rzem sta­nu – Zbigniewem Babalskim i pod­se­kre­ta­rzem sta­nu – Ryszardem Zarudzkim. Przeczytaj cały wpis „Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i ANR” »


Hodowca i Jeździec