Rejestracja zmiany władz PZHK w KRS, ciąg dalszy

Szanowni Państwo,
Hodowcy Koni,
Członkowie organów statutowych Polskiego Związku Hodowców Koni,

Tak jak wcześniej informowaliśmy Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 15 października 2021 r. sygn. akt III C 1572/21 udzielił Panu Kowalczykowi zabezpieczenia roszczenia poprzez zawieszenie – na czas trwania postępowania w sprawie o ustalenie nieistnienia w/w uchwał Nadzwyczajnego Zjazdu i Zarządu PZHK – postępowań zawisłych przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach dotyczących zgłoszonych przez PZHK zmian wpisów w KRS dotyczących osób pełniących funkcję Prezesa PZHK i osób wchodzących w skład zarządu i prezydium zarządu.

W wyniku złożonego przez pełnomocnika PZHK zażalenia na w/w postanowienie, w dniu 5 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny uchylił postanowienie z dnia 15 października 2021 r. i odmówił Panu Kowalczykowi zabezpieczenia roszczenia. Od tego postanowienia Pan Kowalczyk wniósł zażalenie, które postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 18 lipca 2022 r. sygn. akt III C 181/22 zostało odrzucone w zakresie pkt 1 zażalenia, a w pozostałym zakresie zostało oddalone.

W związku z w/w postanowieniami Sądu Okręgowego pełnomocnik PZHK w dniu 28 sierpnia 2022 r. skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pismo informujące o wydanych w dniu 5 maja 2022 r. i 18 lipca 2022 r. postanowieniach Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny celem podjęcia zawieszonych postępowań.

W załączeniu:

  1. Postanowienia Sądu z dnia 5 maja 2022 r. wraz z uzasadnieniem,
  2. Postanowienie Sądu z dnia 18 lipca 2022 r.

Z poważaniem
Władysław Brejta
Prezes PZHK

Scroll to Top