Konkurs na nowe logo PZHK!

Polski Związek Hodowców Koni serdecznie zaprasza do udziału w otwartym konkursie
na opracowanie projektu logotypu PZHK.

Czekamy na kreatywne, nowoczesne projekty nawiązujące do hodowli koni, pokazujące PZHK w nowym świetle.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15.07.2022 r.
Dla autora zwycięskiego projektu przewidziana jest nagroda.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Polski Zwiazek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa.
 2. Termin nadsyłania projektów upływa z dniem 15.07.2022 r.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego, który będzie wykorzystywany do celów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych oraz wszelkiej działalności prowadzonej na rzecz Organizatora konkursu.
 4. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna bądź osoba prawna, z wyłączeniem pracowników biura Polskiego Związku Hodowców Koni oraz członków Komisji Konkursowej. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów.
 6. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Projekty muszą zostać przedłożone w wersji papierowej w formacie nie mniejszym niż A4 lub w formie elektronicznej w formacie PDF, JPG lub PNG.
 7. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponosi uczestnik konkursu.
 9. Przystąpienie do konkursu polega na przesłaniu bądź osobistym dostarczeniu pracy konkursowej, do siedziby biura Związku, z dopiskiem „Konkurs na logotyp”.
 10. Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Prezydium Polskiego Związku Hodowców Koni. Komisja konkursowa oceni dostarczone prace i dokona wyboru nagrodzonej pracy w terminie do dnia 31.08.2022 r.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięskiej pracy, co jest równoznaczne z brakiem rozstrzygnięcia konkursu i rezygnacją z przyznania nagrody.
 12. Kryteria oceny prac konkursowych:
  1. Czytelność przekazu
  2. Estetyka
  3. Oryginalność
  4. Zgodność z zasadami konkursu.
 13. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 14. Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna o wartości 5.000,00 zł brutto.
 15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonego projektu w dowolny sposób, w tym do modyfikacji graficznej zwycięskiej pracy.
 16. Autor zwycięskiej pracy konkursowej przed otrzymaniem nagrody zobowiązany jest do podpisania umowy nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich w zakresie wykorzystania znaku graficznego.

Konkurs krok po kroku

 1. Zaprojektuj logotyp.
 2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
 4. Wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową dostarcz osobiście lub prześlij pocztą na adres siedziby biura Związku:
  POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI
  ul. Koszykowa 60/62 m.16
  00-673 Warszawa
  z dopiskiem „Konkurs na logotyp”
  lub prześlij mailowo pod adres: mail
Scroll to Top