Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Powrót Newslettera

16 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Szanowni Państwo, usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów zosta­ła ponow­nie uru­cho­mio­na na naszej stro­nie. Baza mailo­wa zosta­ła przy­wró­co­na, nie uda­ło się jed­nak przy­wró­cić indy­wi­du­al­nie wybra­nych przez Państwa list, dla­te­go domyśl­nie dla wszyst­kich dotych­cza­so­wych i aktyw­nych sub­skry­ben­tów uru­cho­mio­ny został Tygodniowy new­slet­ter. Czytaj dalej »

Ulotka informacyjna dla rolników od MRiRW

15 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W imie­niu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ną ulot­ką infor­ma­cyj­ną skie­ro­wa­ną do rol­ni­ków pt. „Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią”, zaak­cep­to­wa­ną przez Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW. Czytaj dalej »

II Konferencja naukowa, pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 14 – 15 maja 2019 r. Konferencja ma być oka­zją do spo­tka­nia i sze­ro­kiej dys­ku­sji przed­sta­wi­cie­li róż­nych śro­do­wisk zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią hodow­li koni zim­no­krwi­stych w Polsce. Czytaj dalej »

EUAEL Equine Law Congress 2019

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu Kancelarii praw­nej Lex Hippica oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go Stowarzyszenia zrze­sza­ją­ce­go kan­ce­la­rie spe­cja­li­zu­ją­ce się w obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów z bran­ży jeź­dziec­kiej – European US Asian Equine Lawyers, pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do udzia­łu w Międzynarodowym Kongresie Prawa Jeździeckiego, któ­ry odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2019 r. pod­czas pre­sti­żo­we­go kon­kur­su 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant – Rolex Grand Slam of Show Jumping. Czytaj dalej »

Awaria systemu Newslettera

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Szanowni Państwo, infor­mu­je­my że na naszej stro­nie ule­gła awa­rii usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów. Tymczasowo wyłą­czo­na zosta­je moż­li­wość dopi­sa­nia się do naszych list – za powsta­łe utrud­nie­nia prze­pra­sza­my.

Komunikat PKWK dla właścicieli i trenerów koni wyścigowych

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyścigi · Rasa: ,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się roz­po­czę­ciem sezo­nu wyści­go­we­go 2019 w Polsce oraz zamiar prze­pro­wa­dze­nia go pla­no­wo i bez­piecz­nie, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że 7 lute­go 2019 r. British Horseracing Authority (BHA) prze­sła­ło do wszyst­kich władz wyści­go­wych infor­ma­cję o zawie­sze­niu roz­gry­wa­nia gonitw w Wielkiej Brytanii do 13 lute­go br. Decyzja ta zosta­ła pod­ję­ta na pod­sta­wie potwier­dzo­nych kolej­nych przy­pad­ków gry­py, tym razem wśród koni wyści­go­wych (rów­nież szcze­pio­nych). Obecnie ogni­ska gry­py koń­skiej są potwier­dzo­ne w Anglii, Irlandii, Belgii, Francji i Niemczech. Czytaj dalej »

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

12 lutego 2019 · Kategoria: Finansowanie ·

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w powożeniu w 2019 roku

8 lutego 2019 · Kategoria: MPMK, Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Natalia Barska, e‐mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03‐61, 22 629 – 95‐31, fax. 22 628 – 68‐79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 7 mar­ca 2019 r., godz. 16:00.

Konferencja „Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia”

8 stycznia 2019 · Kategoria: Konferencje ·

Kwestia uzę­bie­nia u koni była przez dłu­gi czas zanie­dby­wa­na. Od setek lat nie­wie­le się w tym zakre­sie zmie­ni­ło, a konie dłu­go otrzy­my­wa­ły nie­wie­le wię­cej niż pod­sta­wo­wą opie­kę. Dopiero od nie­daw­na, pod wpły­wem ogrom­ne­go roz­wo­ju ludz­kiej sto­ma­to­lo­gii, prze­ży­wa­my rene­sans w sto­ma­to­lo­gii koń­skiej. Konie żyją dłu­żej, mają tak dobrą opie­kę wete­ry­na­ryj­ną jak nigdy dotąd, muszą spro­stać więk­szym wyma­ga­niom, by osią­gać jesz­cze lep­sze wyni­ki. Utrzymywane są tak­że przez róż­no­rod­ne gro­no wła­ści­cie­li jako zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce czy part­ne­rzy w rywa­li­za­cji spor­to­wej. Przyjdź i dowiedz się, jakie jest w tym wszyst­kim zna­cze­nie sto­ma­to­lo­gii i jaki nie­zwy­kły postęp doko­nał się w rozu­mie­niu cho­rób uzę­bie­nia i w spo­so­bach ich lecze­nia. Czytaj dalej »

Podziękowania dla uczestników akcji „Daj se siana. SOS Szwecja”

4 stycznia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Skończył się rok, w któ­rym mię­dzy inny­mi udo­wod­ni­li­śmy, że mamy ser­ce na wła­ści­wym miej­scu i jeste­śmy goto­wi poma­gać. Zakończyliśmy akcję „Daj se sia­na. SOS Szwecja”. Pora na podzię­ko­wa­nia! Czytaj dalej »

Wspomnień czas

4 stycznia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Wspominamy Szwecję… czy­li Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich, któ­ry odbył się w 2018 roku w Bollerup. Polskie arde­ny wypa­dły bar­dzo dobrze, zdo­by­wa­jąc tytu­ły czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów. Następna Międzynarodowa Wystawa już w 2020 roku we Francji.
Zapraszamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji zamiesz­czo­nej w piśmie Szwedzkiego Związku Ardeńskiego „Ardenner Nytt”. Czytaj dalej »

24 i 31 grudnia biuro PZHK będzie nieczynne

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w dniach: 24 oraz 31 grud­nia 2018 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Wesołych Świąt

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom koni życzy­my
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2019 roku

Zarząd i pra­cow­ni­cy biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

450 kilo marzeń – pokaz filmu i dyskusja

27 listopada 2018 · Kategoria: Kultura ·

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” ser­decz­nie zapra­sza na pokaz fil­mu Barbary Bossak‐Herbst „450 kilo marzeń” i towa­rzy­szą­cą mu dys­ku­sję w ponie­dzia­łek, 3 grud­nia 2018 r. o godz. 18:00 – Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 w Warszawie (wej­ście od ul. Kubusia Puchatka). Czytaj dalej »

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2019 roku

23 listopada 2018 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Kamila Żuchowska, e‐mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03‐61, 629 – 95‐31, fax. 22 628 – 68‐79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 10 grud­nia 2018 r., godz. 13:00.

Reklama stanówki 2019 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

9 listopada 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

To już po raz trze­ci przy­go­to­wu­je­my kata­log, w któ­rym będzie­my pro­mo­wać ogie­ry z licen­cją PZHK.
Od same­go począt­ku ceny się nie zmie­ni­ły, nadal są bar­dzo atrak­cyj­ne, szcze­gól­nie dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki. Czytaj dalej »

Praca w Irlandii

5 listopada 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Stajnia w Irlandii poszu­ku­je pra­cow­ni­ków. Czytaj dalej »

2 listopada biuro główne PZHK będzie nieczynne

31 października 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w pią­tek 2 listo­pa­da 2018 r. biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne. Czynny będzie jedy­nie dział IT.

Animal Training Methods 2018

22 października 2018 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt – Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie się w dniach 16 – 18 listo­pa­da 2018, w Warszawie. Czytaj dalej »

Kazimierz Bobik nie żyje

24 września 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z żalem infor­mu­je­my, że w dniu 22 wrze­śnia 2018 roku odszedł od nas pan Kazimierz Bobik, wspa­nia­ły hodow­ca, hono­ro­wy czło­nek Polskiego Związku Jeździeckiego, dyrek­tor Stadniny Koni Nowielice. Panu Kazimierzowi uda­ło się się stwo­rzyć jed­ną z naj­lep­szych hodow­li koni w kra­ju. Był aktyw­nym dzia­ła­czem i orga­ni­za­to­rem spor­tu jeź­dziec­kie­go, za co został uho­no­ro­wa­ny naj­wyż­szym odzna­cze­niem PZJ.
Odszedł od nas czło­wiek, któ­ry poświe­cił swo­je życie pasji jeź­dziec­kiej i hodow­li koni. Będzie nam bra­ko­wa­ło Pana, panie Kazimierzu! Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec