Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Przetarg na dostarczenie transponderów

11 października 2019 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Grażyna Kujawska, e‑mail: kujawska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 8 listo­pa­da 2019 r., godz. 1200.

Konferencja jeździecka

10 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zapraszamy na Konferencję Jeździecką, któ­ra odbę­dzie się na tere­nie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w dniach 12 – 13.10.2019. Czytaj dalej »

Studia podyplomowe na UP we Wrocławiu

8 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pro­wa­dzo­ne są dwa kie­run­ki dwu­se­me­stral­nych stu­diów pody­plo­mo­wych zwią­za­nych z hodow­lą i użyt­ko­wa­niem koni. Czytaj dalej »

Wojciech Fabiński nie żyje

30 września 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Polski świat hodow­li koni spor­to­wych i jeź­dziec­twa stra­cił pasjo­na­ta, fachow­ca i filan­tro­pa. Odszedł od nas Pan Wojciech Fabiński – twór­ca jed­nej z naj­więk­szych pry­wat­nych, pol­skich stad­nin koni spor­to­wych – Nad Wigrami. Stworzył nowo­cze­sną stad­ni­nę z kil­ku­dzie­się­cio­ma kla­cza­mi stad­ny­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi nowo­cze­sne, świa­to­we linie, inse­mi­no­wa­ny­mi nasie­niem naj­lep­szych repro­duk­to­rów sko­ko­wych. Czytaj dalej »

Mariusz Ruda nie żyje

27 września 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z żalem zawia­da­mia­my o śmier­ci Mariusza Rudy – Dyrektora Stadniny Koni w Prudniku.
Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia. Czytaj dalej »

Konferencja dot. kampanii „Produkt polski”

13 września 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi z kon­fe­ren­cji pra­so­wej jaka odby­ła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a któ­ra doty­czy­ła uru­cha­mia­nej kam­pa­nii „Produkt pol­ski”. Czytaj dalej »

Aukcje ogierów 2019

30 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,

Jesień nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi a wraz z nią szcze­gól­ny czas dla mło­dych ogie­rów hodow­la­nych ras zim­no­krwi­stych. W dniach od 21 wrze­śnia do 11 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się 14 kwa­li­fi­ka­cji do wpi­su do ksiąg. W dwóch ter­mi­nach (3 paź­dzier­ni­ka Józefin oraz 4 paź­dzier­ni­ka Kętrzyn) uzna­wa­nie będzie doty­czyć ogie­rów ardeń­skich a komi­sja oce­ny będzie skła­da­ła się z sędziów fran­cu­skich, bel­gij­skich, szwedz­kich i oczy­wi­ście pol­skich. Zgłoszenia arde­nów przyj­mo­wa­ne są przez PZHK za pośred­nic­twem OZHK/WZHK do 10 wrze­śnia 2019 r. Czytaj dalej »

UWAGA – skradziono konie! Wysoka nagroda dla znalazcy

21 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Uwaga! W nocy z dnia 16 na 17 sierp­nia 2019 r. z pastwi­ska na tere­nie pow. nowo­są­dec­kie­go gm. Chełmiec skra­dzio­no 5 kla­czy rasy ślą­skiej oraz klacz zim­no­krwi­stą maści kasz­ta­no­wa­tej wraz ze źre­ba­kiem. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu koni pro­szo­ne są o kon­takt z biu­rem Małopolskiego Związku Hodowców Koni pod nume­rem 12 657 – 02-25 oraz 666 – 055-055.
Za wska­za­nie miej­sca prze­by­wa­nia koni prze­wi­dzia­na jest nagro­da w wyso­ko­ści 10.000 zł. Czytaj dalej »

Wirusowe zapalenie tętnic u koni – co warto wiedzieć o EVA?

12 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ulot­ką infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic (łac. arte­ri­tis viro­sa equ­orum, ang. equ­ine viral arte­ri­tis – EVA) – sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ną, zakaź­ną i zaraź­li­wą cho­ro­bą koni, powo­do­wa­ną przez wirus EAV (ang. equ­ine arte­ri­tis virus). Czytaj dalej »

Komunikat GIW dot. wirusowego zapalenia tętnic u koni

5 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącego przypadków wirusowego zapalenia tętnic u koni. Czytaj dalej »

21 czerwca biuro PZHK będzie nieczynne

18 czerwca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 21. czerw­ca (pią­tek) biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia

14 czerwca 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka 2019 odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja jeź­dziec­ka na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław. Czytaj dalej »

Z ław sejmowych…

17 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W Sejmie, pod­czas 81. posie­dze­nia w dniu 16 maja 2019 r. (dru­gi dzień obrad), roz­ma­wia­no o nowym pro­jek­cie Ministra Rolnictwa doty­czą­cym zmniej­sze­nia dota­cji dla insty­tu­cji wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz Ministerstwa Rolnictwa… Czytaj dalej »

Co dalej z polską hodowlą?

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Polski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odby­ło się spo­tka­nie orga­ni­za­cji hodow­ców poświę­co­ne pro­jek­to­wi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia. Czytaj dalej »

UWAGA! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ZT Ogierów

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2019 r. uka­zał się pro­jekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych przez związ­ki na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia. Czytaj dalej »

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów oce­ny badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MŚP – mikro/małe/średnie przed­się­bior­stwa). Czytaj dalej »

Komunikat dot. konferencji dot. koni zimnokrwistych

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady · Rasa:

Szanowni Państwo, Prosimy o pil­ne doko­ny­wa­nie wpłat na kon­fe­ren­cję „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce” pla­no­wa­ną w dniach 14 – 15 maja 2019 roku w Grudziądzu. Zgłoszenia bez opła­ty będą anu­lo­wa­ne.
Wpłaty pro­si­my kie­ro­wać na kon­to Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Nowe Jankowice: 62 1020 5040 0000 6902 0122 1001 z dopi­skiem „Konferencja” oraz poda­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by wpła­ca­ją­cej. Na wpła­ty cze­ka­my naj­póź­niej do 26 kwiet­nia 2019 roku. Czytaj dalej »

Władysław Byszewski nie żyje

18 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zmarł Władysław Byszewski – jeden z ostat­nich praw­dzi­wych pol­skich „hor­sme­nów”. Nie tyl­ko znaw­ca koni spor­to­wych, ale tak­że wyso­kiej kul­tu­ry oby­wa­tel świa­ta.
Pogrzeb odbę­dzie się 25.04. o godz. 12:00, Kościół św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 64 w Warszawie, cmen­tarz Wawrzyszewski (dziel­ni­ca Bielany). Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia. Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

16 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zdrowych i pogod­nych Świąt Wielkanocnych
życzy Zarząd oraz pra­cow­ni­cy biu­ra PZHK. Czytaj dalej »

Henryk Geringer de Oedenberg nie żyje

10 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem infor­mu­je­my, że w dniu 7 kwiet­nia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg, wie­lo­let­ni nauczy­ciel aka­de­mic­ki, kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odszedł z nasze­go śro­do­wi­ska dosko­na­ły nauko­wiec i wykła­dow­ca, a przede wszyst­kim życz­li­wy i ser­decz­ny czło­wiek, wspa­nia­ły gawę­dziarz, od począt­ku swo­jej karie­ry zawo­do­wej zwią­za­ny z hodow­lą i spor­tem jeź­dziec­kim. Był wycho­waw­cą wie­lu konia­rzy, któ­rzy zawo­do­wo speł­nia­ją się w nauce, bądź w bez­po­śred­niej hodow­li i użyt­ko­wa­niu koni, nie wyłą­cza­jąc struk­tur nasze­go Związku. Czytaj dalej »

Baza koni PZHK – „Serwis rodowodowy”

17 września 2019 · Kategoria: Sprawy związkowe,

Szanowni Państwo, na począt­ku ubie­głe­go tygo­dnia uru­cho­mi­li­śmy nową inter­ne­to­wą wer­sję bazy koni pro­wa­dzo­nej przez PZHK. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kil­ko­ma pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi odno­śnie jej funk­cjo­nal­no­ści. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec