Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

UWAGA – skradziono konie! Wysoka nagroda dla znalazcy

21 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Uwaga! W nocy z dnia 16 na 17 sierp­nia 2019 r. z pastwi­ska na tere­nie pow. nowo­są­dec­kie­go gm. Chełmiec skra­dzio­no 5 kla­czy rasy ślą­skiej oraz klacz zim­no­krwi­stą maści kasz­ta­no­wa­tej wraz ze źre­ba­kiem. Wszystkie oso­by mogą­ce pomóc w odna­le­zie­niu koni pro­szo­ne są o kon­takt z biu­rem Małopolskiego Związku Hodowców Koni pod nume­rem 12 657 – 02-25 oraz 666 – 055-055.
Za wska­za­nie miej­sca prze­by­wa­nia koni prze­wi­dzia­na jest nagro­da w wyso­ko­ści 10.000 zł. Czytaj dalej »

Wirusowe zapalenie tętnic u koni – co warto wiedzieć o EVA?

12 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ulot­ką infor­ma­cyj­ną doty­czą­cą wiru­so­we­go zapa­le­nia tęt­nic (łac. arte­ri­tis viro­sa equ­orum, ang. equ­ine viral arte­ri­tis – EVA) – sze­ro­ko roz­po­wszech­nio­ną, zakaź­ną i zaraź­li­wą cho­ro­bą koni, powo­do­wa­ną przez wirus EAV (ang. equ­ine arte­ri­tis virus). Czytaj dalej »

Komunikat GIW dot. wirusowego zapalenia tętnic u koni

5 lipca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącego przypadków wirusowego zapalenia tętnic u koni. Czytaj dalej »

21 czerwca biuro PZHK będzie nieczynne

18 czerwca 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniu 21. czerw­ca (pią­tek) biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Praca zespołowa w harmonijnym rozwoju konia

14 czerwca 2019 · Kategoria: Konferencje

W dniach 12 – 13 paź­dzier­ni­ka 2019 odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja jeź­dziec­ka na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław. Czytaj dalej »

Z ław sejmowych…

17 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W Sejmie, pod­czas 81. posie­dze­nia w dniu 16 maja 2019 r. (dru­gi dzień obrad), roz­ma­wia­no o nowym pro­jek­cie Ministra Rolnictwa doty­czą­cym zmniej­sze­nia dota­cji dla insty­tu­cji wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz Ministerstwa Rolnictwa… Czytaj dalej »

Co dalej z polską hodowlą?

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Polski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odby­ło się spo­tka­nie orga­ni­za­cji hodow­ców poświę­co­ne pro­jek­to­wi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia. Czytaj dalej »

UWAGA! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ZT Ogiery

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2019 r. uka­zał się pro­jekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych przez związ­ki na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia. Czytaj dalej »

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów oce­ny badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MŚP – mikro/małe/średnie przed­się­bior­stwa). Czytaj dalej »

Komunikat dot. konferencji dot. koni zimnokrwistych

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Szanowni Państwo, Prosimy o pil­ne doko­ny­wa­nie wpłat na kon­fe­ren­cję „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce” pla­no­wa­ną w dniach 14 – 15 maja 2019 roku w Grudziądzu. Zgłoszenia bez opła­ty będą anu­lo­wa­ne.
Wpłaty pro­si­my kie­ro­wać na kon­to Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Nowe Jankowice: 62 1020 5040 0000 6902 0122 1001 z dopi­skiem „Konferencja” oraz poda­niem imie­nia i nazwi­ska oso­by wpła­ca­ją­cej. Na wpła­ty cze­ka­my naj­póź­niej do 26 kwiet­nia 2019 roku. Czytaj dalej »

Władysław Byszewski nie żyje

18 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zmarł Władysław Byszewski – jeden z ostat­nich praw­dzi­wych pol­skich „hor­sme­nów”. Nie tyl­ko znaw­ca koni spor­to­wych, ale tak­że wyso­kiej kul­tu­ry oby­wa­tel świa­ta.
Pogrzeb odbę­dzie się 25.04. o godz. 12:00, Kościół św. Marii Magdaleny, ul. Wólczyńska 64 w Warszawie, cmen­tarz Wawrzyszewski (dziel­ni­ca Bielany). Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia. Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

16 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Zdrowych i pogod­nych Świąt Wielkanocnych
życzy Zarząd oraz pra­cow­ni­cy biu­ra PZHK. Czytaj dalej »

Henryk Geringer de Oedenberg nie żyje

10 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z głę­bo­kim smut­kiem i żalem infor­mu­je­my, że w dniu 7 kwiet­nia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg, wie­lo­let­ni nauczy­ciel aka­de­mic­ki, kie­row­nik Zakładu Hodowli Koni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odszedł z nasze­go śro­do­wi­ska dosko­na­ły nauko­wiec i wykła­dow­ca, a przede wszyst­kim życz­li­wy i ser­decz­ny czło­wiek, wspa­nia­ły gawę­dziarz, od począt­ku swo­jej karie­ry zawo­do­wej zwią­za­ny z hodow­lą i spor­tem jeź­dziec­kim. Był wycho­waw­cą wie­lu konia­rzy, któ­rzy zawo­do­wo speł­nia­ją się w nauce, bądź w bez­po­śred­niej hodow­li i użyt­ko­wa­niu koni, nie wyłą­cza­jąc struk­tur nasze­go Związku. Czytaj dalej »

Bernard Cześnik nie żyje

5 kwietnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

W dniu wczo­raj­szym odszedł na wiecz­ny spo­czy­nek Bernard Cześnik – dłu­go­let­ni pra­cow­nik Polskiego Związku Hodowców Koni i Polskiego Związku Jeździeckiego. Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się dnia 15 kwiet­nia o godzi­nie 12:00 w Kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Rodzinie i bli­skim skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

Zarząd i Pracownicy
Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w powożeniu w 2019 roku

13 marca 2019 · Kategoria: MPMK, Przetargi

W związ­ku z unie­waż­nie­niem postę­po­wa­nia z dnia 06.02.2019 r. w spra­wie wyło­nie­nia współ­or­ga­ni­za­to­ra MPMK, Polski Związek Hodowców Koni ponow­nie zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Natalia Barska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 22 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 5 kwiet­nia 2019 r., godz. 16:00.

Zbigniew Chrzanowski nie żyje

18 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Dnia 15 lute­go zmarł dłu­go­let­ni dyrek­tor Stada Ogierów w Starogardzie Gdańskim oraz Sierakowie – Zbigniew Chrzanowski. Jako, że hodow­la jest ści­śle zwią­za­na ze spor­tem dyrek­tor Chrzanowski peł­nił tak­że funk­cję Prezesa Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Powrót Newslettera

16 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Szanowni Państwo, usłu­ga wysy­ła­nia Newsletterów zosta­ła ponow­nie uru­cho­mio­na na naszej stro­nie. Baza mailo­wa zosta­ła przy­wró­co­na, nie uda­ło się jed­nak przy­wró­cić indy­wi­du­al­nie wybra­nych przez Państwa list, dla­te­go domyśl­nie dla wszyst­kich dotych­cza­so­wych i aktyw­nych sub­skry­ben­tów uru­cho­mio­ny został Tygodniowy new­slet­ter. Czytaj dalej »

Ulotka informacyjna dla rolników od MRiRW

15 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

W imie­niu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­ną ulot­ką infor­ma­cyj­ną skie­ro­wa­ną do rol­ni­ków pt. „Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią”, zaak­cep­to­wa­ną przez Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW. Czytaj dalej »

II Konferencja naukowa, pt. „Hodowla i użytkowanie koni zimnokrwistych w Polsce”

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje · Rasa:

Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie oraz Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni uprzej­mie zapra­sza­ją do wzię­cia udzia­łu w kon­fe­ren­cji nauko­wej pod tytu­łem: „Hodowla i użyt­ko­wa­nie koni zim­no­krwi­stych w Polsce”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 14 – 15 maja 2019 r. Konferencja ma być oka­zją do spo­tka­nia i sze­ro­kiej dys­ku­sji przed­sta­wi­cie­li róż­nych śro­do­wisk zain­te­re­so­wa­nych przy­szło­ścią hodow­li koni zim­no­krwi­stych w Polsce. Czytaj dalej »

EUAEL Equine Law Congress 2019

15 lutego 2019 · Kategoria: Konferencje

W imie­niu Kancelarii praw­nej Lex Hippica oraz mię­dzy­na­ro­do­we­go Stowarzyszenia zrze­sza­ją­ce­go kan­ce­la­rie spe­cja­li­zu­ją­ce się w obsłu­dze praw­nej pod­mio­tów z bran­ży jeź­dziec­kiej – European US Asian Equine Lawyers, pra­gnie­my ser­decz­nie zapro­sić Państwa do udzia­łu w Międzynarodowym Kongresie Prawa Jeździeckiego, któ­ry odbę­dzie się w dniu 15 mar­ca 2019 r. pod­czas pre­sti­żo­we­go kon­kur­su 5* the Dutch Masters – Indoor Brabant – Rolex Grand Slam of Show Jumping. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec