Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Etologicznego

9 marca 2018 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN infor­mu­je­my o kon­fe­ren­cji Międzynarodowego Towarzystwa Etologicznego, któ­ra w tym roku orga­ni­zo­wa­na jest w Warszawie w dniach 11-12 czerw­ca. Na spo­tka­niu zosta­nie poru­szo­ny temat pre­fe­ren­cji zwie­rzę­cych oraz dobro­sta­nu zwie­rząt. Więcej infor­ma­cji na stro­nie IGiHZ PAN.

Przetarg na druk „Paszportu koniowatego” rozstrzygnięty

5 marca 2018 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, iż w dniu 5 mar­ca br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Przetarg wygra­ła Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne sp.z o.o.

NieKOŃczące się opowieści piórem i pędzlem pisane

27 lutego 2018 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Kultura ·

Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza na spo­tka­nie ze zna­ny­mi autor­ka­mi „koń­skich” ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Ewą Szadyn, Gabą KrzyżanowskąKatarzyną J. Nowak, któ­re będzie ilu­stro­wa­ne wysta­wą prac Weroniki Kobylińskiej oraz Katarzyny J. Nowak. Czytaj dalej »

Zmarł Dariusz Zalewski

27 lutego 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

W imie­niu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie z przy­kro­ścią zawia­da­mia­my o śmier­ci hodow­cy Dariusza Zalewskiego. Był to pasjo­nat, wła­ści­ciel, hodow­ca koni arab­skich oraz mało­pol­skich. Czytaj dalej »

Przetarg na wykonanie paszportu koniowatego

9 lutego 2018 · Kategoria: Przetargi ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na druk „Paszportu konio­wa­te­go”. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej, kon­takt: Mira Suwała, e-mail: suwala@pzhk.pl, tel. 22 628−03−61, fax. 22 628−68−79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 2 mar­ca 2018 r., godz. 15:00.

Andrzej Kramer nie żyje

30 stycznia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Andrzej Kramer nie żyje, zmarł nagle 27 stycz­nia w wie­ku 49 lat. Hodowca, miło­śnik, pasjo­nat koni spor­to­wych i spor­tu jeź­dziec­kie­go. Zawsze w ruchu, zawsze dzia­ła­ją­cy. Był wspar­ciem pro­gra­mu Talent Wielkopolski. Czytaj dalej »

Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie ·

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj­mo­wa­ła wnio­ski o przy­zna­nie pomo­cy na „Modernizację gospo­darstw rol­nych” w obsza­rze „d”, zwią­za­nym z racjo­na­li­za­cją tech­no­lo­gii pro­duk­cji, wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji, zmia­ną pro­fi­lu pro­duk­cji, zwięk­sze­niem ska­li pro­duk­cji, popra­wą jako­ści pro­duk­cji lub zwięk­sze­niem war­to­ści doda­nej pro­duk­tu. Wsparcie to finan­so­wa­ne jest z budże­tu PROW 2014-2020.

Więcej moż­na prze­czy­tać na stro­nie ARiMR.

Międzynarodowa Konferencja „Dermatologia koni”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Konferencje ·

Zapraszamy do udzia­łu w dwu­dnio­wej Międzynarodowej Konferencji „Dermatologia koni”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 9-10 mar­ca 2018 r. w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwierząt w Lublinie przy ul. Głębokiej 30, pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UP Lublin, Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka. Konferencja adre­so­wa­na jest do sze­ro­kie­go krę­gu odbior­ców zaj­mu­ją­cych się der­ma­to­lo­gią wete­ry­na­ryj­ną i prak­ty­ką hipia­trycz­ną: leka­rzy wete­ry­na­rii, pra­cow­ni­ków uczel­ni, wete­ry­na­ryj­nych firm far­ma­ceu­tycz­nych i stu­den­tów. Czytaj dalej »

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

23 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie ·

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni - KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Nagrodziliśmy zawodników za sukcesy na koniach polskiej hodowli na Gali Mistrzów W-MZJ

23 stycznia 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa: ,

To już tra­dy­cja, że co roku uczest­ni­czy­my w uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu jeź­dziec­kie­go sezo­nu spor­to­we­go na Mazowszu. 10 stycz­nia 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby­ła się Gala Mistrzów W-MZJ. Wydarzenie to zgro­ma­dzi­ło zawod­ni­ków, tre­ne­rów, rodzi­ców, przed­sta­wi­cie­li klu­bów, orga­ni­za­to­rów imprez, wła­dze Związku, a tak­że dzien­ni­ka­rzy i spon­so­rów. W podzię­ko­wa­niu za nasz wkład w roz­wój jeź­dziec­twa na Mazowszu otrzy­ma­li­śmy pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę od władz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Zmarł Henryk Wójtowicz

19 stycznia 2018 · Kategoria: Bez kategorii, Ogłoszenia ·

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 18 stycz­nia br. zmarł zasłu­żo­ny hodow­ca Pan Henryk Wójtowicz - wie­lo­let­ni Prezes Lubelskiego Związku Hodowców Koni i Terenowego Koła Hodowców Koni w Chełmie, czło­nek Prezydium Polskiego Związku Hodowców Koni.
Msza Święta Żałobna odpra­wio­na zosta­nie w dniu 22 stycz­nia br. (ponie­dzia­łek) o godz. 12:00 w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie.
Rodzinie i bli­skim Zmarłego skła­da­my wyra­zy współ­czu­cia.

22 grudnia biuro główne PZHK będzie nieczynne

20 grudnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w pią­tek 22 grud­nia 2017 r. biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.
Czynne będą jedy­nie dział ksiąg stad­nych oraz dział IT.

Wesołych Świąt

19 grudnia 2017 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Wszystkim hodow­com i wła­ści­cie­lom koni,
z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia
pra­gnie­my zło­żyć naj­szczer­sze życze­nia
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień rodzin­nych świąt
oraz samych suk­ce­sów w życiu.

Zarząd i pra­cow­ni­cy Polskiego Związku Hodowców Koni Czytaj dalej »

Konferencja „Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców” w Balicach

16 listopada 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB w Balicach ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję pt.: „Badania nauko­we w prak­ty­ce hodow­la­nej koni – nowo­cze­sne narzę­dzia dla hodow­ców”, któ­ra odbę­dzie się 12 grud­nia 2017 roku w Balicach.
Zgłoszenia pro­si­my kie­ro­wać pod adre­sem: monika.bugno@izoo.krakow.pl do dnia 30 listo­pa­da 2017 r. Formularz zgło­sze­nio­wy w załą­cze­niu. Czytaj dalej »

Reklama stanówki 2018 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Szanowni Państwo,
Rok temu w zimo­wym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca” po raz pierw­szy przy­go­to­wa­li­śmy kata­log, w któ­rym pro­mo­wa­li­śmy ogie­ry z licen­cją PZHK. Hodowcy, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na rekla­mę w tym wyda­niu, byli zado­wo­le­ni z tej ini­cja­ty­wy i z efek­tów, jakie przy­nio­sła im rekla­ma. Dlatego zde­cy­do­wa­li­śmy się, że będzie­my tę akcję powta­rzać co roku. Czytaj dalej »

Ogłoszenia drobne w Hodowcy i Jeźdźcu!

7 listopada 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo ·

Sprzedajesz lub szu­kasz konia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz zare­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – mamy dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę rekla­mo­wą. Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi. Czytaj dalej »

Spotkanie branżowe „Rozród i Żywienie Koni”

18 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na spo­tka­nie bran­żo­we hodow­ców dot. Rozrodu i Żywienia Koni, któ­re odbę­dzie się 22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godzi­nie 10:00 w Bielawach, w woj. łódz­kim. Wstęp wol­ny, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na. Czytaj dalej »

Spotkanie jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego

3 października 2017 · Kategoria: Inne imprezy ·

Tradycyjne powo­że­nie, to wspa­nia­ła pro­po­zy­cja dla hodow­ców, a pod­czas jesien­nej sesji Polskiego Towarzystwa Powozowego będzie moż­li­wość bliż­sze­go zapo­zna­nia się z tym tema­tem. W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego spo­tka­nia. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że przy­szło­rocz­ny VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia - Zamek Książ odbę­dzie się w dniach 7-8 lip­ca 2018 r. Czytaj dalej »

Konie w tematyce I naukowo-szkoleniowej konferencji parazytologicznej

2 października 2017 · Kategoria: Konferencje ·

W dniach 26-29 wrze­śnia br. odby­ła się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu I kon­fe­ren­cja naukowo-szkoleniowa „Parazytozy zwie­rząt – aktu­al­ne zagro­że­nia – nowe roz­wią­za­nia tera­peu­tycz­ne i pro­fi­lak­tycz­ne”. Organizatorem kon­fe­ren­cji był Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kie­row­nic­twem prof. dr hab. Krzysztofa Tomczuka. Jedną z 6 sesji tema­tycz­nych była sesja pt. „Parazytozy koni” na któ­rej wygło­szo­no 5 donie­sień nauko­wych. Czytaj dalej »

Konie w Polskim Radiu

29 września 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z nagra­niem z Pierwszego Programu Polskiego Radia, z audy­cji Radio Dzieciom, pt. „Koń, jaki jest, każ­dy widzi” oraz z podzię­ko­wa­nia­mi Prezesa TKHK w Garwolinie - Pana Piotra Pyzy za udział w 5. Regionalnym Święcie Hodowców Koni Górki 2017. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec