Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią – aktualizacja

24 stycznia 2020 · Kategoria: Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze zno­we­li­zo­wa­ną ulot­ką infor­ma­cyj­ną od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skie­ro­wa­ną do rol­ni­ków pt. „Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią”.

Przeczytaj cały wpis „Praktyczne wska­zów­ki dla rol­ni­ków w przy­pad­ku koniecz­no­ści ubo­ju zwie­rząt gospo­dar­skich kopyt­nych poza rzeź­nią – aktu­ali­za­cja” »

Harmonogram PROW

15 stycznia 2020 · Kategoria: Finansowanie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem pla­no­wa­nych nabo­rów wnio­sków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 do koń­ca 2021 r.

Przeczytaj cały wpis „Harmonogram PROW” »

I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich

10 stycznia 2020 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa:

W imie­niu Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku infor­mu­je­my o I Zjeździe Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich. Walny Zjazd wybor­czy odbę­dzie się 25.01.2020 r. (sobo­ta) w Sztumie, ul. Reja 12 (teren szpi­ta­la) w pierw­szym ter­mi­nie 10:30, dru­gi ter­min 11:00.

Przeczytaj cały wpis „I Zjazd Zrzeszenia Hodowców Koni Sztumskich” »

24 i 31 grudnia biuro PZHK będzie nieczynne

20 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniach: 24 oraz 31 grud­nia 2019 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Wesołych Świąt

20 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Wszystkim hodowcom, właścicielom i miłośnikom koni, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najszczersze życzenia zdrowych, spokojnych, radosnych i pełnych miłych wspomnień rodzinnych świąt oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2020 roku.
Zarząd i pracownicy biura
Polskiego Związku Hodowców Koni
Przeczytaj cały wpis „Wesołych Świąt” »

„Mniej znaczy więcej” czyli o pierwszej i jedynej wizycie Klausa Balkenhola w Polsce

18 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ujeżdżenie

Świadome jeź­dziec­two. Tak mogła­by brzmieć naj­krót­sza recen­zja tego, co poka­zał Klaus Balkenhol w Bobrowym Stawie pod­czas 3‑dniowego paź­dzier­ni­ko­we­go szko­le­nia. Wydawnictwo o iden­tycz­nym i jak­że traf­nym w tym przy­pad­ku tytu­le – „Świadome Jeździectwo” (w oso­bie Jakuba Stępkowskiego, któ­re­go war­to­ścio­we książ­ki moż­na kupić nie tyl­ko pod­czas takich szko­leń), kolej­ny już raz zapro­si­ło do Polski oso­bę zna­ną, doświad­czo­ną spor­to­wo oraz szko­le­nio­wo (współ­or­ga­ni­za­to­rem była Fizjoterapia i Masaż Koni Moniki Tołkacz-Paszkiewicz). Był to sam Klaus Balkenhol. 3 dni to mało, jak na prze­ka­za­nie całej wie­dzy, ale wska­za­nie kie­run­ku w któ­rym ma podą­żać dany jeź­dziec z kon­kret­nym koniem to już coś. Dlaczego Balkenhol jest waż­ny? Bo pod­cho­dzi holi­stycz­nie do koni i ich tre­nin­gu. Wytrenował nie tyl­ko swo­ją cór­kę, któ­ra jest w kadrze nie­miec­kiej, ale tak­że Helen Langenhanenberg, Debbie McDonald, Mathiasa Ratha oraz Guntera Seidela. Jest tak­że tre­ne­rem pol­skiej zawod­nicz­ki Beaty Stremler. Pełnił funk­cję tre­ne­ra swo­je­go rodzi­me­go kra­ju czy­li Niemiec, ale tak­że kadry ame­ry­kań­skiej. Potrafi nie tyl­ko dora­dzić jak roz­wią­zać pro­blem, ale tak­że uza­sad­nić swo­ją decy­zję oraz zna­leźć przy­czy­nę pro­ble­mu. Ale co naj­waż­niej­sze – dzie­lił się swo­ją wie­dzą o tym, jak dany pro­blem wpły­wa na cały orga­nizm konia.

Przeczytaj cały wpis „„Mniej zna­czy wię­cej” czy­li o pierw­szej i jedy­nej wizy­cie Klausa Balkenhola w Polsce” »

Przetarg na dostarczenie transponderów rozstrzygnięty

11 grudnia 2019 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 9 grud­nia br. nastą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie prze­tar­gu o udzie­le­nie zamó­wie­nia na dosta­wę urzą­dzeń słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych. Przetarg wygra­ła fir­ma Allflex Polska z sie­dzi­bą we Wrześni.

Marian Mikołajewicz nie żyje

11 grudnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z żalem zawia­da­mia­my, że nie żyje Marian Mikołajewicz. Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się w dniu 13.12.2019 r. o godz. 11:00 w Krakowie na cmen­ta­rzu Batowice w kapli­cy przy ul. Powstańców 48.

Przeczytaj cały wpis „Marian Mikołajewicz nie żyje” »

Nadchodzą zmiany w dopłatach do TUZ

9 grudnia 2019 · Kategoria: Finansowanie

Minister Rolnictwa chce aby dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych powią­zać z koniecz­no­ścią pro­wa­dze­nia hodow­li.

Przeczytaj cały wpis „Nadchodzą zmia­ny w dopła­tach do TUZ” »

Kontynuacja kampanii „Produkt polski”

6 grudnia 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zapraszamy do zapo­zna­nia się ze skró­tem kon­fe­ren­cji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doty­czą­cej kam­pa­nii „KUPUJ ŚWIADOMIE – PRODUKT POLSKI”.

Przeczytaj cały wpis „Kontynuacja kam­pa­nii „Produkt pol­ski”” »

Reklama stanówki 2020 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

14 listopada 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

Już po raz czwar­ty przy­go­to­wu­je­my kata­log, w któ­rym będzie­my pro­mo­wać ogie­ry z licen­cją PZHK.
Ceny są bar­dzo atrak­cyj­ne, szcze­gól­nie dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki. Przeczytaj cały wpis „Reklama sta­nów­ki 2020 w kwar­tal­ni­ku „Hodowca i Jeździec”” »

Andrzej Sarnowski nie żyje

28 października 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z wiel­kim żalem infor­mu­je­my, że nie żyje Andrzej Sarnowski. Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się w dniu 28 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 11.00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Cześć Jego pamię­ci! Przeczytaj cały wpis „Andrzej Sarnowski nie żyje” »

Marcin Klinkiewicz nie żyje

22 października 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Ze smut­kiem zawia­da­mia­my, że dnia 21.10.2019 r. zmarł wie­lo­let­ni czło­nek Związku Hodowców Koni Wielkopolskich i rów­no­cze­śnie Prezes Powiatowego Koła Z.H.K. w Turku. Przeczytaj cały wpis „Marcin Klinkiewicz nie żyje” »

Przetarg na dostarczenie transponderów

11 października 2019 · Kategoria: Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na dostar­cze­nie trans­pon­de­rów słu­żą­cych do iden­ty­fi­ka­cji konio­wa­tych wraz z apli­ka­to­ra­mi. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Grażyna Kujawska, e‑mail: kujawska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 8 listo­pa­da 2019 r., godz. 1200.

Konferencja jeździecka

10 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Zapraszamy na Konferencję Jeździecką, któ­ra odbę­dzie się na tere­nie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w dniach 12 – 13.10.2019. Przeczytaj cały wpis „Konferencja jeź­dziec­ka” »

Studia podyplomowe na UP we Wrocławiu

8 października 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady

Na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pro­wa­dzo­ne są dwa kie­run­ki dwu­se­me­stral­nych stu­diów pody­plo­mo­wych zwią­za­nych z hodow­lą i użyt­ko­wa­niem koni. Przeczytaj cały wpis „Studia pody­plo­mo­we na UP we Wrocławiu” »

Wojciech Fabiński nie żyje

30 września 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Polski świat hodow­li koni spor­to­wych i jeź­dziec­twa stra­cił pasjo­na­ta, fachow­ca i filan­tro­pa. Odszedł od nas Pan Wojciech Fabiński – twór­ca jed­nej z naj­więk­szych pry­wat­nych, pol­skich stad­nin koni spor­to­wych – Nad Wigrami. Stworzył nowo­cze­sną stad­ni­nę z kil­ku­dzie­się­cio­ma kla­cza­mi stad­ny­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi nowo­cze­sne, świa­to­we linie, inse­mi­no­wa­ny­mi nasie­niem naj­lep­szych repro­duk­to­rów sko­ko­wych. Przeczytaj cały wpis „Wojciech Fabiński nie żyje” »

Mariusz Ruda nie żyje

27 września 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Z żalem zawia­da­mia­my o śmier­ci Mariusza Rudy – Dyrektora Stadniny Koni w Prudniku.
Rodzinie i Bliskim Polski Związek Hodowców Koni skła­da wyra­zy współ­czu­cia. Przeczytaj cały wpis „Mariusz Ruda nie żyje” »

Konferencja dot. kampanii „Produkt polski”

13 września 2019 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Ogłoszenia

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z mate­ria­ła­mi z kon­fe­ren­cji pra­so­wej jaka odby­ła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a któ­ra doty­czy­ła uru­cha­mia­nej kam­pa­nii „Kupuj świa­do­mie – Produkt pol­ski”.

Przeczytaj cały wpis „Konferencja dot. kam­pa­nii „Produkt pol­ski”” »

Aukcje ogierów 2019

30 sierpnia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia · Rasa: ,

Jesień nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi a wraz z nią szcze­gól­ny czas dla mło­dych ogie­rów hodow­la­nych ras zim­no­krwi­stych. W dniach od 21 wrze­śnia do 11 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się 14 kwa­li­fi­ka­cji do wpi­su do ksiąg. W dwóch ter­mi­nach (3 paź­dzier­ni­ka Józefin oraz 4 paź­dzier­ni­ka Kętrzyn) uzna­wa­nie będzie doty­czyć ogie­rów ardeń­skich a komi­sja oce­ny będzie skła­da­ła się z sędziów fran­cu­skich, bel­gij­skich, szwedz­kich i oczy­wi­ście pol­skich. Zgłoszenia arde­nów przyj­mo­wa­ne są przez PZHK za pośred­nic­twem OZHK/WZHK do 10 wrze­śnia 2019 r. Przeczytaj cały wpis „Aukcje ogie­rów 2019” »


Hodowca i Jeździec