Identyfikacja koni z zagranicznymi paszportami

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z pojawiającymi się błędnymi informacjami w przestrzeni publicznej oraz na forach społecznościowych przypomina, zgodnie z Art.42.pkt 3 Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 roku, że:

W przypadku koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przekazuje go związkowi hodowców koniowatych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych informacji.

PZHK działa zgodnie z obowiązującą ustawą – w przypadku koni z zagranicznymi paszportami nie jest dokonywana powtórna identyfikacja tych koni, jedynie weryfikacja tożsamości oraz m.in. określenie statusu ubojowego koni zgodnie z Art. 29.pkt.1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/963.

W ostatnim czasie w siedzibie ARiMR odbyło się spotkanie reprezentantów hodowców rejestrujących swoje konie w związkach zagranicznych, przedstawicieli Agencji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednakże jak poinformowała nas oficjalnie ARiMR, spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny, a na spotkaniu nie zapadły żadne wiążące decyzje mające wpływ na obowiązujące przepisy prawa.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, prowadzenie komputerowej bazy danych koniowatych zostało powierzone ARiMR, a nadzór oraz kontrolę w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Scroll to Top