Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

XIV Piknik z Konikiem Polskim odwołany

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie infor­mu­je­my, że z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych odwo­ła­na zosta­ła impre­za pn. „XIV Piknik z Konikiem Polskim” w Trzcinicy k/Jasła, któ­ra pla­no­wa­na była w dniach 8 – 9 wrze­śnia br.

IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie

19 czerwca 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Zawody

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mo­we­go zapro­sze­nia na IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie, któ­ry odbę­dzie się w dniach 4 – 5 sierp­nia 2018 r. Czytaj dalej »

Nagrodziliśmy zawodników za sukcesy na koniach polskiej hodowli na Gali Mistrzów W‑MZJ

23 stycznia 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie · Rasa: ,

To już tra­dy­cja, że co roku uczest­ni­czy­my w uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu jeź­dziec­kie­go sezo­nu spor­to­we­go na Mazowszu. 10 stycz­nia 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby­ła się Gala Mistrzów W‑MZJ. Wydarzenie to zgro­ma­dzi­ło zawod­ni­ków, tre­ne­rów, rodzi­ców, przed­sta­wi­cie­li klu­bów, orga­ni­za­to­rów imprez, wła­dze Związku, a tak­że dzien­ni­ka­rzy i spon­so­rów. W podzię­ko­wa­niu za nasz wkład w roz­wój jeź­dziec­twa na Mazowszu otrzy­ma­li­śmy pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę od władz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Czytaj dalej »

Spotkanie jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego

3 października 2017 · Kategoria: Inne imprezy

Tradycyjne powo­że­nie, to wspa­nia­ła pro­po­zy­cja dla hodow­ców, a pod­czas jesien­nej sesji Polskiego Towarzystwa Powozowego będzie moż­li­wość bliż­sze­go zapo­zna­nia się z tym tema­tem. W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego spo­tka­nia. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że przy­szło­rocz­ny VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia – Zamek Książ odbę­dzie się w dniach 7 – 8 lip­ca 2018 r. Czytaj dalej »

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody

W nie­dzie­lę pod­czas tego­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku odbę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zosta­ną wybit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z nawet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz. Czytaj dalej »

Wyjazd do Helgstrand Dressage

3 kwietnia 2017 · Kategoria: Inne imprezy

Cichoń Dressage zapra­sza na pierw­szy z całe­go cyklu wyjaz­dów, w ramach któ­rych będzie ofe­ro­wać wyjaz­dy na roz­ma­ite wyda­rze­nia spor­to­we i hodow­la­ne za naszy­mi zachod­ni­mi gra­ni­ca­mi! Czytaj dalej »

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Seminaria i wykłady, Sprawy hodowlane

29 paź­dzier­ni­ka, w sobot­nie popo­łu­dnie, odby­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod nazwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym odby­wa­ją się ujeż­dże­nio­we zawo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie posta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wyni­kach spor­to­wych, ale tak­że hodow­li. A każ­dy z nas – fascy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez hodow­li, ani hodow­li bez spraw­dza­nia koja­rzeń wła­śnie na zawo­dach spor­to­wych. Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii ze zdję­cia­mi ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież podzię­ko­wa­nia od pana Piotra Pyzy, pre­ze­sa TKHK w Garwolinie.

Czytaj dalej »

Święto Hodowców Koni – Górki 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Imprezy hodowlane, Inne imprezy, Powożenie

W imie­niu Terenowego Koła Hodowców Koni w Garwolinie, zapra­sza­my na IV Regionalne Święto Hodowców Koni, któ­re odbę­dzie się 25 wrze­śnia 2016 r. przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach koło Garwolina. Czytaj dalej »

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry odbę­dzie się w Jaśle-Trzcinicy w dniach 10 – 11 wrze­śnia 2016 r. Czytaj dalej »

XVI Święto Konika Polskiego

5 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie zapra­sza­my na XVI Święto Konika Polskiego, któ­re odbę­dzie się 12 – 13 sierp­nia. Czytaj dalej »

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

27 lipca 2016 · Kategoria: Inne imprezy

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed­sta­wia­my zapro­sze­nie do udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki akcji „Polska zobacz wię­cej – week­end za pół ceny”. Czytaj dalej »

VI Galicyjskie Lato z Koniem

19 lipca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Inne imprezy · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie przed­sta­wia w załą­cze­niu pro­po­zy­cje udzia­łu w impre­zie „VI Galicyjskie Lato z Koniem”. Impreza odbę­dzie się w dniach 13 – 14 sierp­nia 2016 w Kołaczycach na Stadionie Sportowym Ostoja-Błonie. Czytaj dalej »

Dziennikarze na koń!!!

3 czerwca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie

Już 12 czerw­ca tego roku odbę­dą się po raz czwar­ty Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu. Czytaj dalej »

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

24 maja 2016 · Kategoria: Inne imprezy

Przypominamy, że 4 czerw­ca już tuż, tuż… Napływają pierw­sze zgło­sze­nia do kon­kur­suCzytaj dalej »

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

20 kwietnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy

Wspólne śpie­wa­nie na impre­zach, ogni­skach coraz bar­dziej idzie w zapo­mnie­nie. Dotyczy to rów­nież nasze­go świa­ta jeź­dziec­kie­go. Iluż z nas jesz­cze pamię­ta cho­ciaż­by całe Amaranty… To nasza tra­dy­cja jeź­dziec­ka, ułań­ska. Czytaj dalej »

Cześć naszym Mistrzom

29 lutego 2016 · Kategoria: Inne imprezy

W nie­dziel­ne przed­po­łu­dnie na war­szaw­skim Torwarze odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie poświę­co­ne pol­skim olim­pij­czy­kom. Przedstawiciele MRiRW, ANR, MTP, PZJ i PZHK zło­ży­li ser­decz­ne gra­tu­la­cje i sło­wa uzna­nia naszym wybit­nym jeźdź­com, meda­li­stom igrzysk w Moskwie 1980, Janowi Kowalczykowi, Marianowi Kozickiemu, Wiesławowi HartmanowiJanuszowi Bobikowi. Warto dodać, że wszy­scy wyżej wymie­nie­ni star­to­wa­li na koniach pol­skiej hodow­li. Czytaj dalej »

Wyścigi konne Wrocław grają z WOŚP!

8 stycznia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Wyścigi

Gwiazda kina, tre­ning z mistrzem czy udział w wyjąt­ko­wej para­dzie – to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji, jakie Wyścigi kon­ne Wrocław prze­ka­za­ły w tym roku na licy­ta­cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Czytaj dalej »

Relacja filmowa z Mszy Św. w imieniu Koniarzy

30 grudnia 2015 · Kategoria: Inne imprezy

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni w Krakowie zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji fil­mo­wej z Mszy Św. poświę­co­nej Hodowcom, Fiakrom i Miłośnikom Koni, któ­ra odby­ła się w Bazylice p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu w nie­dzie­lę 6 grud­nia o godz. 1100. Czytaj dalej »

Małe gwiazdy z Sierakowa pośród wielkich gwiazd z Europy

26 maja 2015 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W dniach 13 – 17 maja Grupa Andrzeja Woźniaka ze Stada Ogierów w Sierakowie (Zakład PR‑H Gałopol, Sp. z o.o. pod nad­zo­rem ANR) wystę­po­wa­ła przed 44 tysią­ca­mi ludzi pod­czas 25-lecia mię­dzy­na­ro­do­we­go festi­wa­lu hipicz­ne­go w Wels – Austria 2015. Podczas kil­ku dni zapre­zen­to­wa­no 530 koni, a wśród nich 5 kla­czy – koni­ków pol­skich ze sta­da ogie­rów w Sierakowie – pod (a w nie­któ­rych akro­ba­cjach nawet nad) mło­dzie­żą w wido­wi­sko­wych akro­ba­cjach. Wels to mia­sto poło­żo­ne w pół­noc­nej czę­ści Austrii, odda­lo­ne od Sierakowa o 800 km, ale dzię­ki uprzej­mo­ści OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim i SO Książ nasza 10 oso­bo­wa i 5‑konna dele­ga­cja mogła zatrzy­mać się na noc­leg na uro­czym tere­nie Stada Ogierów Książ. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec