Aktualności

Wyjazd do Helgstrand Dressage

3 kwietnia 2017 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Cichoń Dressage zapra­sza na pierw­szy z całe­go cyklu wyjaz­dów, w ramach któ­rych będzie ofe­ro­wać wyjaz­dy na roz­ma­ite wyda­rze­nia spor­to­we i hodow­la­ne za naszy­mi zachod­ni­mi gra­ni­ca­mi!

Pierwszym celem będzie odby­wa­ją­cy się u duń­skie­go part­ne­ra Helgstrand Dressage Dzień Otwartych Drzwi i Pokaz Ogierów, pod­czas któ­re­go będzie­cie moż­na zoba­czyć m.in. nie­sa­mo­wi­te­go ogie­ra Revolution!

Cena wyjaz­du 250 zł od oso­by, wyjazd auto­ka­rem z Polski 7 kwiet­nia wie­czo­rem!

Hodowca i Jeździec