Aktualności

Najlepszy koń polskiej hodowli w HPP w Łącku

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas fina­łu Halowego Pucharu Polski w kate­go­rii senio­rów, któ­ry odby­wał się w dniach 31.03 – 02.04 w Łącku naszą nagro­dę dla naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li ode­brał Kamil Grzelczyk.

Kamil na Wibaro poko­nał bar­dzo trud­ne par­ku­ry na czy­sto. Para ustą­pi­ła miej­sca tyl­ko Jarosławowi Skrzyczyńskiemu, któ­ry wypra­co­wał swo­ją prze­wa­gę w kwa­li­fi­ka­cjach i pół­fi­na­le. Ostatecznie Kamil Grzelczyk i Wibaro zaję­li dru­gie miej­sce.

fot. Karol Rzeczycki

Hodowca i Jeździec