Aktualności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r

30 marca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z przy­ję­tym tek­stem Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 mar­ca 2017 r. w spra­wie odpo­wie­dzial­ne­go podej­ścia do posia­da­nia konio­wa­tych i opie­ki nad nimi. Parlament Europejski nakre­śla w niej kie­ru­nek dzia­łań, w któ­rym powin­na podą­żać Komisja Europejska przy two­rze­niu regu­la­cji zwią­za­nych z bran­żą kon­ną. Jest to wyda­nie tym­cza­so­we, może więc ulec nie­wiel­kim zmia­nom.

Hodowca i Jeździec