Aktualności

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – to olbrzymie możliwości znalezienia pracy

29 marca 2017 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapra­sza na stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia.

Studia u nas to:

- spo­koj­ne i pięk­ne mia­sto

- przy­ja­zna i nowo­cze­sna uczel­nia

- doświad­czo­na kadra dydak­tycz­na (z upraw­nie­nia­mi tre­ner­ski­mi, instruk­tor­ski­mi, budow­ni­czych toru, sędziów mię­dzy­na­ro­do­wych, hipo­te­ra­peu­tów, spe­cja­li­ści z zakre­su metod natu­ral­nych, wyści­gów kon­nych, hipia­trzy, beha­wio­ry­ści),

- w peł­ni wypo­sa­żo­na kon­na baza dydak­tycz­na (12 koni gorą­co­kr­wi­stych i sta­do kuców feliń­skich)

- szko­le­nie w zakre­sie jeź­dziec­twa pod­sta­wo­we­go lub zaawan­so­wa­ne­go

- zaję­cia w stad­ni­nach koni, wyjaz­dy na zawo­dy, wyści­gi i inne impre­zy kon­ne

- dodat­ko­we upraw­nie­nia w zakre­sie: m.in. iden­ty­fi­ka­cji koni, hipo­te­ra­pii, sędzio­wa­nia zawo­dów kon­nych, instruk­to­ra jeź­dziec­twa lub przo­dow­ni­ka tury­sty­ki jeź­dziec­kiej

- koła nauko­we i inne moż­li­wo­ści pogłę­bia­nia wie­dzy

Oferujemy rów­nież licen­cjac­kie stu­dia płat­ne w języ­ku angiel­skim na kie­run­ku Equine Management and Care

Szczegółowe infor­ma­cje:

http://www.up.lublin.pl/kandydaci/

http://www.konie.up.lublin.pl/

izabela.wilk@up.lublin.pl

fot. mate­ria­ły uni­wer­sy­te­tu

Hodowca i Jeździec