Aktualności

Nagrodziliśmy zawodników za sukcesy na koniach polskiej hodowli na Gali Mistrzów W‑MZJ

23 stycznia 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, · Rasa: ,

To już tra­dy­cja, że co roku uczest­ni­czy­my w uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu jeź­dziec­kie­go sezo­nu spor­to­we­go na Mazowszu. 10 stycz­nia 2018 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odby­ła się Gala Mistrzów W‑MZJ. Wydarzenie to zgro­ma­dzi­ło zawod­ni­ków, tre­ne­rów, rodzi­ców, przed­sta­wi­cie­li klu­bów, orga­ni­za­to­rów imprez, wła­dze Związku, a tak­że dzien­ni­ka­rzy i spon­so­rów. W podzię­ko­wa­niu za nasz wkład w roz­wój jeź­dziec­twa na Mazowszu otrzy­ma­li­śmy pamiąt­ko­wą sta­tu­et­kę od władz Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego.

Jak co roku, Polski Związek Hodowców Koni oraz „Hodowca i Jeździec”, przy­zna­li­śmy nagro­dy dla Najlepszych Koni Polskiej Hodowli. Warto wspo­mnieć, że w minio­nym sezo­nie aż 102 meda­le zdo­by­ły konie pol­skiej hodow­li (tyl­ko 40. konie hodow­li zagra­nicz­nej). W tym roku zawod­nicz­ki ode­bra­ły nagro­dy dla koni:

 • RAMIRO – kuc, sko­ki i ujeż­dże­nie pod Martyną Ufnal z KJ Hippica Polonia Słupno (razem 4 meda­le).
 • DENIS – sko­ki pod Alicją Markiewicz z UKS Primo Kozery (razem 3 meda­le).
 • PASCAL – ujeż­dże­nie pod Anną Wojtkowską z KS Centurion Zaręby (2 meda­le).

RAMIRO – kuc, sko­ki i ujeż­dże­nie pod Martyną Ufnal z KJ Hippica Polonia Słupno (razem 4 meda­le)
2001 | wałach | kuc | gn. | NN | NN | Wł.: Emilia Ufnal

 • zło­ty medal Halowego Pucharu Polski Kuce gr. A1 w sko­kach
 • 6 miej­sce Pucharu Polski Kuce i Małe Konie gr. A1 w sko­kach
 • zło­ty medal HPWiM Kuce gr. A1 w sko­kach
 • zło­ty medal MWiM Młodzicy Kuce w ujeż­dże­niu
 • brą­zo­wy medal HPWiM Młodzicy Kuce w ujeż­dże­niu

Sukcesy Ramiro osią­gał pod naj­lep­szą zawod­nicz­ką Mazowsza – Martyną Ufnal. Martyna star­tu­je rów­nież na dru­gim kucu pol­skiej hodow­li – Macbeth. Łącznie zawod­nicz­ka zdo­by­ła w tym sezo­nie 6 meda­li w tym 3 zło­te.


DENIS – sko­ki pod Alicją Markiewicz z UKS Primo Kozery (razem 3 meda­le)
2005 | wałach | kuc walij­ski | kaszt. | Santara Danny’s Boy | Pamina | Wł. i Hod.: Rafał Markiewicz

 • zło­ty medal MWiM sko­ki gr. B
 • zło­ty medal HPWiM sko­ki gr. B
 • brą­zo­wy medal Puchar Polski Kuce i Małe Konie gr. B
 • 4 miej­sce Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży sko­ki gr. B
 • 8 miej­sce Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży sko­ki gr. A1

Alicja Markiewicz star­tu­je na Denisie w kon­kur­sach sko­ko­wych w kate­go­rii junio­rów młod­szych.


PASCAL – ujeż­dże­nie pod Anną Wojtkowską z KS Centurion Zaręby (2 meda­le)
2004 | wałach | sp | c. gn. | Woland | Pandora | Wł.: Zofia Wojtkowska | Hod.: Waldemar Zientek, Sokole

 • zło­ty medal Halowego Pucharu Polski Juniorów
 • srebr­ny medal Mistrzostw Polski Juniorów
 • 60 miej­sce Mistrzostw Europy Juniorów indy­wi­du­al­nie i 17 miej­sce zespo­ło­wo (naj­lep­szy wynik z repre­zen­ta­cji)

Ania Wojtkowska star­tu­je w kate­go­rii junio­rów.


Do pamiąt­ko­wych sta­tu­etek dołą­czy­li­śmy rocz­ną pre­nu­me­ra­tę kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” i ser­decz­nie życzy­li­śmy dal­szych suk­ce­sów spor­to­wych w nad­cho­dzą­cym sezo­nie.

Hodowca i Jeździec