Aktualności

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, ·

Zapraszamy do obej­rze­nia gale­rii ze zdję­cia­mi ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież podzię­ko­wa­nia od pana Piotra Pyzy, pre­ze­sa TKHK w Garwolinie.

Na wysta­wę przy­je­cha­ło Polskie Radio Program I i nagra­ło audy­cje o koniach dla dzie­ci. Zapraszamy do obej­rze­nia i posłu­cha­nia.

Składam ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim,
któ­rzy czyn­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie i
orga­ni­za­cję 4. Regionalnego Święta Hodowców
Koni Górki 2016, w szcze­gól­no­ści Zarządowi
TKHK w Garwolinie oraz panu Krzysztofowi
Szusterowi.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku,

Piotr Pyza

Prezes TKHK w Garwolinie

fot. Urszula Chromik

Hodowca i Jeździec