Aktualności

Dziennikarze na koń!!!

3 czerwca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie, ·

Już 12 czerw­ca tego roku odbę­dą się po raz czwar­ty Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu.

Impreza ma cha­rak­ter sportowo‐rekreacyjny i tra­dy­cyj­nie odbę­dzie się w Jeździeckim Klubie Sportowym Jagodne. Media Driving Cup, bo taka jest peł­na nazwa przed­się­wzię­cia, jest sta­łym punk­tem w mazo­wiec­kim kalen­da­rzu wyda­rzeń zwią­za­nych z jeź­dziec­twem.
Założeniem jest pro­mo­cja jeź­dziec­twa poprzez aktyw­ny udział uczest­ni­ków, któ­ry­mi są przed­sta­wi­cie­le mediów, zwią­za­nych nie tyl­ko z naszą bran­żą. Ludzie świa­ta radia, tele­wi­zji, pra­sy czy Internetu sta­ją tego dnia w szran­ki, by rywa­li­zo­wać o tytuł naj­lep­sze­go powo­żą­ce­go wśród dzien­ni­ka­rzy.
Zmagania ubar­wio­ne są licz­ny­mi poka­za­mi, w któ­rych głów­ny­mi boha­te­ra­mi są konie. Do tej pory moż­na było oglą­dać poka­zy koni western, koni ujeż­dże­nio­wych, kaska­der­skich, sko­ko­wych, pony games, Szkołę Jazdy Karoliny Wajdy, poka­zy kłu­sa­ków i zaprzę­gów czte­ro­kon­nych. Ale zoba­czyć moż­na też wystę­py nie zwią­za­ne ze sztu­ką jeź­dziec­ką, lecz z wszyst­kim tym, z czym nasz koń­ski świat się tak dobrze łączy. Stałymi gość­mi są tu psy paster­skie, pta­ki dra­pież­ne z polu­ją­cy­mi soko­ła­mi na cze­le, a tak­że psy w poka­zach agi­li­ty.
Konsekwentnie trzy­ma­jąc się hasła: „Nie ma jaz­dy bez gwiaz­dy”, co roku gości­my zna­ko­mi­to­ści świa­ta kul­tu­ry i sztu­ki. Wielkim wspar­ciem obda­rzył impre­zę zna­ny aktor i koniarz Marek Siudym, któ­ry pięk­nie i ze swo­bo­dą przy­bli­ża publicz­no­ści taj­ni­ki sko­ków przez prze­szko­dy. Patronat nad dwie­ma pierw­szy­mi edy­cja­mi MDC objął popu­lar­ny dzien­ni­karz spor­to­wy Michał Olszański, któ­ry od wie­lu lat wspie­ra sport osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym para­jeź­dziec­two. Ubiegłoroczne MDC mogło poszczy­cić się obec­no­ścią wśród widow­ni zasłu­żo­ne­go archi­tek­ta i mala­rza Andrzeja Grzybowskiego oraz mala­rza Andrzeja Novaka‐Zemplińskiego. Wśród arty­stów są rów­nież tacy, któ­rzy orga­ni­zu­jąc tu wer­ni­sa­że prze­zna­cza­ją swo­je pra­ce na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Zwycięzcą dwóch edy­cji został zaś Piotr Górecki, zna­ny wszyst­kim kore­spon­dent wojen­ny TVP.
Powożenie zaprzę­ga­mi kon­ny­mi to dys­cy­pli­na spor­tu o wie­lo­let­niej tra­dy­cji, wywo­dzą­ca się z codzien­ne­go uży­cia zaprzę­gu kon­ne­go, któ­ry był pod­sta­wo­wym środ­kiem trans­por­tu. Można je jed­nak trak­to­wać rów­nież w kate­go­riach rekre­acji, ma ono bowiem wie­le zalet, któ­re trud­no odna­leźć w innych dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Przede wszyst­kim nie wyma­ga wiel­kiej spraw­no­ści fizycz­nej, takiej jak np. sko­ki przez prze­szko­dy, a pozwa­la korzy­stać z wszyst­kich uro­ków jeź­dziec­twa – współ­pra­cy z koniem, wspól­nych tre­nin­gów, wyjaz­dów w teren itp. W trak­cie Media Driving Cup w Jagodnem każ­dy może spró­bo­wać przy­jem­no­ści prze­jażdż­ki brycz­ką w prze­pięk­nej wiej­skiej sce­ne­rii i jest już wie­lu takich, któ­rzy roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z zaprzę­ga­mi zain­spi­ro­wa­ni wyda­rze­niem w Jagodnem.

tekst: Ireneusz Kozłowski

MPDwP_plakat

fot. archi­wum KS Jagodne

Hodowca i Jeździec