Aktualności

Polska uzyskała prawo startu w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio

3 czerwca 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, · Rasa:

Międzynarodowa Federacja Jeździecka poin­for­mo­wa­ła Polski Komitet Paraolimpijski i Polski Związek Jeździecki o tym, że Polska uzy­ska­ła miej­sce kwa­li­fi­ku­ją­ce dla jed­nej pary jeździec-koń, upo­waż­nia­ją­ce do uczest­nic­twa w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

Polski Związek Jeździecki wystą­pił ze sto­sow­nym pismem do Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego z proś­bą o pod­ję­cie pozy­tyw­nej decy­zji o udzia­le Karoliny Karwowskiej i konia Emol sp (Denar m, Etiuda śl / Emigrant śl), hod. i wł. Scholastyka Jerzak, w Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w kon­ku­ren­cji parau­jeż­dże­nia.

Karolina_Karwowska

fot. Karolina Karwowska

Hodowca i Jeździec