Aktualności

Program hodowli koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję pro­gra­mu hodow­li koni rasy mało­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie dotych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież nowe popraw­ki, doty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­nych i alter­na­tyw­nych prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz zasad kate­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto zasto­so­wa­no nowy podział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i załącz­ni­ki, a treść nie­któ­rych zapi­sów zosta­ła uprosz­czo­na lub zmo­der­ni­zo­wa­na.
Zgodnie z decy­zją MRiRW nowy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 roku.

Hodowca i Jeździec