Aktualności

Bartłomiej Kwiatek zwycięża w Bogusławicach!

8 czerwca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W minio­ny week­end odby­ły się pierw­sze z trzech – zawo­dy orga­ni­zo­wa­ne w Bogusławicach. Międzynarodowe CAI2* oraz Zawody Krajowe. Zawodnik Stada Ogierów w Książu – Bartłomiej Kwiatek zapre­zen­to­wał konie pol­skiej hodow­li – ślą­za­ki z SO Książ.

W naj­wy­żej kla­sie zawo­dów kra­jo­wych – C‑l, zawod­nik odniósł zwy­cię­stwo wraz z Mistrzem Świata Koni 6‑letnich 2015 – ślą­skim ogie­rem Bazyli. Bardzo dobrze zapre­zen­to­wał się rów­nież mło­dy ogier Narwik – syn zna­ne­go i uty­tu­ło­wa­ne­go Lokana, któ­ry pro­wa­dzo­ny przez Bartłomieja Kwiatka zdo­był w debiu­cie 2 miej­sce w kla­sie L‑l. Znakomite wystę­py ślą­za­ków pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka to kon­ty­nu­acja dobrej pas­sy w sezo­nie 2016.

Zawodnika oglą­dać będzie moż­na już w zbli­ża­ją­cy się week­end – gdzie zapre­zen­tu­je się pod­czas show w Rokosowie zaprzę­giem czte­ro­kon­nym, a następ­nie za dwa tygo­dnie w trud­nych zawo­dach CAI3* w nie­miec­kim Drebkau – któ­re jest osta­tecz­nym spraw­dzia­nem przed Mistrzostwami Polski.

kwiatek

fot. i tekst: Justyna Dera

Hodowca i Jeździec