Aktualności

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Kolejna nagro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Podczas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko, któ­ry odbył się 27-29 maja br., naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym koniem pol­skiej hodow­li oka­zał się po raz kolej­ny Banderas sp (Moravia westf. - Babilonia xx / Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko, a dosia­da­ny przez nie­oce­nio­ne­go nasze­go wuka­ka­wi­stę Pawła Spisaka.
Przypomnijmy, że para Banderas - Spisak cze­ka z pierw­sze­go miej­sca rezer­wo­we­go na pra­wo star­tu na tego­rocz­nych Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Jeśli uda się Pawłowi Spisakowi wystar­to­wać w Brazylii, będzie to dla tego mło­de­go zawod­ni­ka już czwar­ta olim­pia­da w jego karie­rze. Przypomnijmy z dumą, że zawsze repre­zen­to­wał Polskę na koniach rodzi­mej hodow­li.
W Baborówku nagro­dę wrę­czał w imie­niu pre­ze­sa PZHK Pawła Mazurka, pre­zes Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni Henryk Święcicki w towa­rzy­stwie Tomasza Wiktora, dyrek­to­ra Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Spisak_Banderas

fot. Katarzyna Lichnowska

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec