Aktualności

Festiwal Jeździecki Baborówko honoruje Mistrzów

20 czerwca 2017 · Kategoria: Inne imprezy, WKKW, Zawody, ·

W nie­dzie­lę pod­czas tego­rocz­ne­go 10. Festiwalu Jeździeckiego w Baborówku odbę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej uho­no­ro­wa­ni zosta­ną wybit­ni, pol­scy wkkwi­ści. Na Gali spo­tka­my olim­pij­czy­ków oraz Mistrzów Polski z nawet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz.

Spotkanie z hono­ra­mi

Inicjatywa naro­dzi­ła się z chę­ci zor­ga­ni­zo­wa­nia wyda­rze­nia, na któ­rym po latach spo­tka­ją się roz­rzu­ce­ni po kra­ju spor­tow­cy. – Wszystko zaczę­ło się od pomy­słu jed­ne­go z naszych Mistrzów, by zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie mię­dzy kil­ko­ma poko­le­nia­mi spor­tow­ców. Podchwycona idea szyb­ko prze­ro­dzi­ła się w pomysł, by dodat­ko­wo poka­zać uzna­nie dla nie­co­dzien­nych osią­gnięć zgro­ma­dzo­nych zawod­ni­ków. – mówi Henryk Święcicki jr., dyrek­tor zawo­dów.

Festiwal Jeździecki Baborówko będzie tak­że zna­ko­mi­tą oka­zją dla kibi­ców wszech­stron­ne­go kon­kur­su konia wierz­cho­we­go, żeby spo­tkać pol­skie gwiaz­dy WKKW, zdo­być auto­graf, czy poroz­ma­wiać o jeź­dziec­twie. Przybycie na Galę już potwier­dzi­ły takie sła­wy jak Bogdan Jarecki, uczest­nik Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988), Barcelonie (1992) i Atlancie (1996) oraz ośmio­krot­ny Mistrz Polski Seniorów; Jan Lipczyński, dwu­krot­ny Mistrz Polski i brą­zo­wy zespo­ło­wy meda­li­sta Mistrzostw Europy WKKW (1981) czy Paweł Spisak, uczest­nik Igrzysk Olimpijskich w Atenach (2004), Pekinie (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) oraz pię­cio­krot­ny Mistrz Polski.

Organizatorzy doło­ży­li wszel­kich sta­rań, by skon­tak­to­wać się z zawod­ni­ka­mi, nie­ste­ty nie zawsze było to moż­li­we. Dlatego rów­nież tą dro­gą pra­gną prze­ka­zać zapro­sze­nie wszyst­kim Mistrzom i Olimpijczykom, któ­rzy powin­ni czuć się zapro­sze­ni na 10. Festiwal Jeździecki Baborówko. W celu kon­tak­tu z orga­ni­za­to­ra­mi wyda­rze­nia do dys­po­zy­cji spor­tow­ców pozo­sta­je pani Agata Gajewy (tel. 664 428 932, e‑mail: office@baborowko.pl).

Święto WKKW

Gala odbę­dzie się w nie­dzie­lę 2 lip­ca oko­ło godzi­ny 15, bez­po­śred­nio przed deko­ra­cją zwy­cięz­ców Mistrzostw Polski Seniorów. 

Festwial Jezdziecki Baborówko to już tra­dy­cyj­na pozy­cja w kalen­da­rzu jeź­dziec­kim. Jego 10. edy­cja roz­pocz­nie się w pią­tek 30 czerw­ca i potrwa aż do nie­dzie­li 2 lip­ca. Podczas zawo­dów roze­gra­ne zosta­ną kon­kur­sy kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we do ran­gi 3*. Wielkie emo­cje wzbu­dza­ją Mistrzostwa Polski Seniorów, któ­re roz­strzy­gną, kto zosta­nie naj­lep­szym zawod­ni­kiem roku 2017. W kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych na star­cie spo­tka­ją się zawod­ni­cy z aż 14 kra­jów świa­ta.

Wstęp dla publicz­no­ści we wszyst­kie dni jest bez­płat­ny.

Poniżej Paweł Spisak i Admirał, fot. Kaskal

Hodowca i Jeździec