Aktualności

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu

19 czerwca 2017 · Kategoria: Powożenie, ·

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless objął patro­na­tem hono­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry będzie gościem spe­cjal­nym kon­kur­su.

W związ­ku z tym, że pią­ta edy­cja jest pew­ne­go rodza­ju jubi­le­uszem posta­no­wi­li­śmy uczcić to zwal­nia­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków z opłat za bok­sy dla koni i kosz­ty „wpi­so­we­go”.

Jedynym kosz­tem będzie opła­ta za udział w sobot­nim ban­kie­cie w sali balo­wej Zamku.

Jeśli Ktoś będzie chciał wziąć w nim udział. Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na, a pierw­szeń­stwo mają zawod­ni­cy.

Piąty „Książ” zamy­ka pewien etap histo­rii kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia w Polsce, bo od nie­go wszyst­ko się zaczę­ło. Postanowiliśmy uczcić to wyda­niem albu­mu w któ­rym pod­su­mu­je­my w for­mie zdjęć i mate­ria­łów pisa­nych to, co doty­czy  pię­cio­let­niej histo­rii. Znajdą się tam Wszyscy, któ­rzy w jaki­kol­wiek spo­sób bra­li w tym udział, więc jeśli Kogoś z Państwa jesz­cze tam nie było , a chciał­by zna­leźć się w w/w publi­ka­cji, to ma ostat­nią szan­sę już w poło­wie lip­ca.

W naszym kon­kur­sie może wziąć udział każ­dy, kto powo­zi na pozio­mie rekre­acyj­nym.

Nie wyma­ga­ne są żad­ne kwa­li­fi­ka­cje i reje­stra­cje zawod­ni­ka i koni, oczy­wi­ście z wyjąt­kiem pasz­por­tów z aktu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Do udzia­łu wska­za­na jest ory­gi­nal­ny zabyt­ko­wy (wypro­du­ko­wa­ny przed 1945 rokiem) pojazd. Wskazany, ale nie obo­wiąz­ko­wy. Można z powo­dze­niem uczest­ni­czyć pojaz­dem, któ­ry jest repli­ką.

Zainteresowanym słu­ży­my wszel­ką pomo­cą zwią­za­ną z logi­sty­ką wyjaz­du i aran­ża­cją całe­go zaprzę­gu.

Więcej infor­ma­cji pod tel:  604 789 199, pla­kat

Do zoba­cze­nia.
Irek Kozłowski
dyr. Konkursu

Polskie Towarzystwo Powozowe.

Hodowca i Jeździec