Aktualności

III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

20 kwietnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Wspólne śpie­wa­nie na impre­zach, ogni­skach coraz bar­dziej idzie w zapo­mnie­nie. Dotyczy to rów­nież nasze­go świa­ta jeź­dziec­kie­go. Iluż z nas jesz­cze pamię­ta cho­ciaż­by całe Amaranty… To nasza tra­dy­cja jeź­dziec­ka, ułań­ska.

4 czerw­ca w Julianowie k. Prabut odbę­dzie się III Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej. Będzie on oka­zją do spo­tka­nia się miło­śni­ków jeź­dziec­twa, tra­dy­cji ułań­skich, wspól­ne­go słu­cha­nia pie­śni bli­skich nasze­mu ser­cu, ale tak­że roz­mów przy ogni­sku, wspól­nej zaba­wy. Podczas festi­wa­lu będzie­my mie­li oka­zję nie tyl­ko posłu­chać kon­kur­so­wych pio­se­nek, ale tak­że uczest­ni­czyć w nie­sa­mo­wi­tych poka­zach min. Grupy kaska­der­skiej Tarpan z Mławy czy poka­zach sokol­nic­twa.
Zapraszamy wszyst­kich, któ­rym temat jest bli­ski. Regulamin i zgło­sze­nie tutaj.

fot. Festiwal Piosenki Ułańskiej i Jeździeckiej

Hodowca i Jeździec