Aktualności

Test obcego powożącego

20 kwietnia 2016 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,,

Zapraszamy hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy ras szla­chet­nych w Klikowej. Test odbę­dzie się w dniu 27 kwiet­nia 2016 r. (śro­da), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 10:00, a obcym powo­żą­cym będzie Alicja Chodkiewicz.

Hodowca i Jeździec