Aktualności

Spotkanie jesienne Polskiego Towarzystwa Powozowego

3 października 2017 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Tradycyjne powo­że­nie, to wspa­nia­ła pro­po­zy­cja dla hodow­ców, a pod­czas jesien­nej sesji Polskiego Towarzystwa Powozowego będzie moż­li­wość bliż­sze­go zapo­zna­nia się z tym tema­tem. W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem tego spo­tka­nia. Jednocześnie przy­po­mi­na­my, że przy­szło­rocz­ny VI Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia – Zamek Książ odbę­dzie się w dniach 7 – 8 lip­ca 2018 r.

Stadnina Koni Racot, 13 – 15 października 2017

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Mamy nadzie­ję, że wybór Racota, jako miej­sca tra­dy­cyj­ne­go jesien­ne­go spo­tka­nia człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia jest w peł­ni uza­sad­nio­ne, tak z powo­du histo­rycz­nej i kul­tu­ro­wej war­to­ści zało­że­nia rezy­den­cjo­nal­ne­go, jak też bli­skich nam wąt­ków zwią­za­nych z koń­mi i pojaz­da­mi zaprzę­go­wy­mi. Wiele lat temu gości­li­śmy w Racocie, jesz­cze za poprzed­niej for­mu­ły dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia ale od tam­te­go cza­su wie­le się zmie­ni­ło. Zbiór pojaz­dów kon­nych zyskał nowe i już sta­łe miej­sce eks­po­zy­cji w jed­nym z wyre­mon­to­wa­nych do tego celu budyn­ków zespo­łu gospo­dar­cze­go, a zawie­ra kil­ka cen­nych i uni­kal­nych obiek­tów war­tych naszej uwa­gi. Warto też przyj­rzeć się miej­sco­wej hodow­li koni, w tym rów­nież koniom zaprzę­go­wym.
Założenie pałacowo-parkowe w Racocie nie wyma­ga szcze­gól­nej reko­men­da­cji, jako dzie­ło kró­lew­skie­go archi­tek­ta Dominika Merliniego, kolej­no sie­dzi­ba ksią­żąt Jabłonowskich, holen­der­skiej rodzi­ny kró­lew­skiej, ksią­żąt saskich, Prezydenta R.P. i od 1928 roku Stadniny Koni. Pałac ofe­ru­je poko­je hote­lo­we i wyży­wie­nie cało­dzien­ne ale w oko­li­cy jest wie­le innych moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia po bar­dzo dostęp­nych cenach. Zapraszamy do uczest­nic­twa.

Program roboczy spotkania

Piątek, 13.10.2017

  • Przyjazd i zakwa­te­ro­wa­nie uczest­ni­ków. Wspólna kola­cja powi­tal­na.

Sobota, 14.10.2017

  • 10:00 – Sesja przed­po­łu­dnio­wa poświę­co­na zwie­dza­niu stad­ni­ny, kolek­cji pojaz­dów kon­nych i zespo­łu pałacowo-parkowego
  • 14:00 – Obiad w restau­ra­cji hote­lo­wej.
  • 15:00 – Sesja popo­łu­dnio­wa poświę­co­na rela­cjom z kon­kur­su w Książu, w Celle i z innych kon­kur­sów oraz wyda­rzeń zaprzę­go­wych. Relacje będą wzbo­ga­co­ne w ele­men­ty szko­le­nio­we oraz pod­sta­wo­we infor­ma­cje o idei tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia i kie­run­kach jego roz­wo­ju. Poświęcimy też czas pojaz­dom histo­rycz­nym w kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia i towa­rzy­szą­cym temu dyle­ma­tom oraz pre­zen­ta­cjom pojaz­dów ostat­nio naby­tym czy remon­to­wa­nym przez człon­ków sto­wa­rzy­sze­nia. Przedstawione zosta­ną też pla­ny naszej dzia­łal­no­ści na naj­bliż­szy okres.

Niedziela, 15.10.2017

Przed połu­dniem wizy­ta w fir­mie powo­zo­wej pana Zenona Mendyki w Księginkach koło Dolska. Spotkanie zakoń­czy­my wspól­nym obia­dem w restau­ra­cji w oko­li­cy Gostynia lub Dolsku.

ZARZĄD PTP

Ceny noc­le­gów ze śnia­da­niem w hote­lu pała­co­wym:

  • Pokój 2‑osobowy 150 zł (13 pokoi)
  • Pokój 1‑osobowy 100 zł (4 poko­je)
  • Pokój 4‑osobowy 280 zł (1 pokój)

Kolacja piąt­ko­wa 30 zł, obiad sobot­ni 40 zł, kola­cja sobot­nia 50 zł. Obiad nie­dziel­ny – do usta­le­nia na miej­scu.

Opłata orga­ni­za­cyj­na szko­le­nia – 40 zł (płat­ne na miej­scu)

Prosimy o kie­ro­wa­nie zgło­szeń uczest­nic­twa do kole­żan­ki Joanny Zwierzykowskiej, kon­takt e‑mail: joasiazw@op.pl, tel: 692 – 435-382. Rezerwacje hote­lo­we i opła­ty wno­si­my INDYWIDUALNIE: Hotel Racot e‑mail: recepcja@racot.pl, tel: 65 511 – 79-58

Dla bar­dziej oszczęd­nych są inne moż­li­wo­ści zakwa­te­ro­wa­nia w oko­li­cy: Agroturystyka Amazonka w Racocie, Hotel „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu – 6,5 km.

Hodowca i Jeździec