Aktualności

Filmy z MPMK w WKKW

3 października 2017 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Zapraszamy do obej­rze­nia prze­jaz­dów meda­li­stów Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re mia­ły miej­sce w Strzegomiu w dniach 14 – 17 wrze­śnia 2017 r.

Hodowca i Jeździec