Aktualności

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry odbę­dzie się w Jaśle-Trzcinicy w dniach 10 – 11 wrze­śnia 2016 r.

Zgłoszenia udzia­łu w zawo­dach nale­ży doko­nać w ter­mi­nie do 7 wrze­śnia br. (śro­da).

Hodowca i Jeździec