Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2016 – zgłoszenia

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wystar­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 godzi­ny w dniu dzi­siej­szym na adres: cuber@pzhk.pl

Zgłoszenia zosta­ną przed­sta­wio­ne Komisji Koordynacyjnej PZJ/PZHK, któ­ra podej­mie decy­zję kto ma repre­zen­to­wać nasz kraj na tych pre­sti­żo­wych zawo­dach.

Hodowca i Jeździec