Aktualności

Pierwsza stacja ogierów ujeżdżeniowych Cichoń Stallions – inauguracja

4 listopada 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Sprawy hodowlane, ·

29 paź­dzier­ni­ka, w sobot­nie popo­łu­dnie, odby­ło się otwar­cie sta­cji ogie­rów ujeż­dże­nio­wych pod nazwą Cichoń Stallions w Radzionkowie. Nazwisko Cichoń zna­ne jest w pol­skim śro­do­wi­sku dre­sa­żo­wym. Mateusz i Michał Cichoniowie to zawod­ni­cy star­tu­ją­cy w tej dys­cy­pli­nie, a Radzionków jest miej­scem w któ­rym odby­wa­ją się ujeż­dże­nio­we zawo­dy ran­gi mię­dzy­na­ro­do­wej. Obecnie posta­no­wi­li skon­cen­tro­wać się nie tyl­ko na wyni­kach spor­to­wych, ale tak­że hodow­li. A każ­dy z nas – fascy­na­tów jeź­dziec­twa wie, że w dzi­siej­szych cza­sach nie ma ani spor­tu bez hodow­li, ani hodow­li bez spraw­dza­nia koja­rzeń wła­śnie na zawo­dach spor­to­wych.

Dzień otwar­cia sta­cji mógł się podo­bać, był pro­fe­sjo­nal­nie i dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ny. Po przed­sta­wie­niu zało­żeń tej sta­cji przez Mateusza oraz Michała Cichoni kil­ka słów o sta­nie hodow­li koni ujeż­dże­nio­wych w Polsce powie­dział Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Paweł Mazurek.  Następnie roz­po­czę­ła się część teo­re­tycz­na zapo­cząt­ko­wa­na przez dr Sylwestra Zająca wykła­dem o embrio­trans­fe­rze, któ­ry jako meto­da roz­ro­du jest tak­że dostęp­ny w naszym kra­ju, a dr Krzysztof Marycz opo­wie­dział o nutri­ge­no­mi­ce – naj­now­szym tren­dzie czy­li – jak żywie­nie wpły­wa na nasz genom.

Państwo Cichoniowie na ten dzień zapro­si­li tak­że Petera Hellera, któ­ry od 2011 roku uzy­skał sta­tus sędzie­go ujeż­dże­nio­we­go FEI 5* czy­li „O”, mają­ce­go pra­wo oce­niać zawod­ni­ków na igrzy­skach olim­pij­skich czy mistrzo­stwach świa­ta. Ten sędzia nie­miec­ki sędzio­wał nie tyl­ko zawo­dy w Aachen, Finał Pucharu Świata, ale tak­że Igrzyska Olimpijskie w  Rio de Janeiro 2016. W Radzionkowie Peter Heller opo­wie­dział nie tyl­ko o oce­nie mło­dych koni, ale tak­że komen­to­wał tre­nin­gi Mateusza Cichonia na 5 let­niej kla­czy Gigi Lady KWPN (United – m. po Mytens xx), wła­sno­ści Marty Madej oraz o rok star­sze­go ogie­ra hano­wer­skie­go Lord Django (Stalypso – m. po Londonderry) dosia­da­ne­go przez wła­ści­ciel­kę – Ilonę Janas.  Jego wypo­wiedz uzu­peł­niał Thomas Sigtenbjerggaard, któ­ry,  jak sam mówi, wraz z Andreasem Helgstrandem zakła­dał ośro­dek tre­nin­go­wy i sta­cję ogie­rów fir­mo­wa­ną przez tego jed­ne­go z naj­lep­szych duń­skich zawod­ni­ków dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia. I wła­śnie z Andreasem Helgstrandem sta­cja ogie­rów Cichoń Stallions współ­pra­cu­je. Thomas Sigtenbjerggaard opo­wie­dział o ośrod­ku tre­nin­go­wym i sta­cji ogie­rów Andreasa, zatrud­nia­ją­cym obec­nie kil­ka­na­ście osób od zawo­do­wych jeźdź­ców, tre­ne­rów po oso­by spe­cja­li­zu­ją­ce się w zaku­pie i przy­go­to­wa­niu ogie­rów hodow­la­nych do licen­cji. Thomas mając duń­skie doświad­cze­nia przed­sta­wiał naszym hodow­com ogie­ry, któ­re będą dostęp­ne w tej pol­skiej sta­cji, a tak­że, co dla nas bar­dzo waż­ne, dekla­ro­wał, że potom­stwo tych ogie­rów win­no być wpi­sy­wa­ne do pol­skich ksiąg, a każ­dy pol­ski hodow­ca wybie­ra­jąc ogie­ra do kry­cia powi­nien wie­dzieć co chce popra­wić w swo­jej kla­czy tym kon­kret­nym repro­duk­to­rem i pod tym kątem wybie­rać przy­szłe­go „ojca” źre­biąt.

Na otwar­cie sta­cji licz­nie przy­by­li hodow­cy, zawod­ni­cy oraz inspek­to­rzy OZHK/WZHK. Środowisko hodow­la­ne było repre­zen­to­wa­ne nie tyl­ko przez Pawła Mazurka, ale tak­że Ryszarda i Romę Kosickich, Bogdana Parkitnego, Zbigniewa i Annę Koperskich, Urszulę Zawiślok, Krzysztofa Lika, Tomasza Bagniewskiego nie tyl­ko hodow­cę, ale tak­że dzien­ni­ka­rza piszą­ce­go o koń­skich impre­zach odby­wa­ją­cych się w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim czy Katarzynę Wiszowaty z SK Prudnik. Na otwar­ciu sta­cji obec­ny był tak­że Przewodniczący Komisji Księgi SP oraz kie­row­nik Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni – Jarosław Lewandowski, Maciej Wyszomirski dyrek­tor Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców  Koni któ­ry opie­ku­je się tą sta­cją z ramie­nia OZHK, inspek­tor WZHK w Warszawie – Ewa Piętka. Z zawod­ni­ków trze­ba wymie­nić Aleksandrę oraz Joannę Szulc, Annę Kierznowską, Kamila Pulińskiego, Marka Kowalskiego, Aleksandrę Matkiewicz, Żanetę Skowrońską, Karolinę Mazurek czy od lat dzia­ła­ją­cą na are­nie ujeż­dze­nio­wej rodzi­nę Suchań. Nie moż­na pomi­nąć obec­no­ści nestor­ki pol­skie­go ujeż­dże­nia p. Wandy Wąsowskiej uho­no­ro­wa­nej prze­pięk­nym koszem kwia­tów, Marii Pilichowskiej (byłej mena­dżer­ki dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nia PZJ), Marleny Grucy-Rucińskiej (aktu­al­ne­go mena­dże­ra ujeż­dże­nia PZJ) czy sędzie­go tej kon­ku­ren­cji Marka Rudy. Oczywiście to jest tyl­ko część osób przy­by­łych na tę uro­czy­stość. Otwarcie tej sta­cji połą­czy­ło ujeż­dże­nio­we śro­do­wi­sko sportowo-hodowlane  i to było waż­ne.

Podczas poka­zu przed­sta­wio­no nastę­pu­ją­ce  ogie­ry:

  1. Fürsten­traum 2003 (Fürst Heinrich – Maikiki/ Koenigstraum xx), ogier ten w swo­jej karie­rze dosia­da­ny był przez wie­lu zawod­ni­ków, obec­nie star­tu­je na nim Michał Cichoń (MPJ 2016 – 6 m.). Strona męska rodo­wo­du tego ogie­ra wywo­dzi się od peł­nej krwi Precipitation, dalej Furioso xx, Furioso II, Fidelio, Florestan i Fürst Heinrich, po stro­nie żeń­skiej jest peł­nej krwi Koenigstraum, któ­ry ma zare­je­stro­wa­nych w FN 59 koni spor­to­wych. W Niemczech pra­wo kry­cia Fürsten­traum uzy­skał pod koniec roku 2005, posia­da jed­ne­go uzna­ne­go syna, 10 kla­czy hodow­la­nych i 32 potom­ków zare­je­stro­wa­nych w Warendorfie. Jest uzna­ny w Związkach Oldenburskim, Westfalskim oraz PZHK.
  1. Drugi ogier pre­zen­to­wa­ny w Radzionkowie tak­że wywo­dzi się z rodu og. Precipitation xx. Jest to  Fürst Sav 2013 (Foudation – Fürstin/ Fürst Heinrich) zind­bre­do­wa­ny na og. Florestan I 4/3. Jego mat­ka klacz Fürstin zosta­wi­ła już w hodow­li uzna­ne­go w Zw. Oldenburskim ogie­ra  o nazwie Foxtrot Dancer (peł­ny bra­ta og. Fürst Sav). Hanowerski Fürst Sav został uzna­ny 24.11. 2015r. w Związku Westfalskim (cza­so­wo). W trak­cie uzna­wa­nia w księ­gach sp i wlkp.
  1. Sir Europe 2013 (Sir Donnerhall – Geneveva/ Welt Hit II), dopusz­czo­ny do uzna­nia w Zw. Oldenburskim 20.11.2015, ukoń­czył 14 dnio­wy test z ogól­ną notą 7.88. W trak­cie uzna­wa­nia w księ­gach sp i wlkp.
  1. Sweet Boy 2011 (San Amour – Romana/ Depardieu), zdo­był wyma­ga­ne do uzna­nia mini­mum punk­to­we pod­czas ujeż­dże­nio­wych MPMK 2016 i nie­ba­wem uzy­ska zgo­dę na kry­cie w rasach sp i wlkp. W trak­cie uzna­wa­nia w księ­gach sp i wlkp.

Teraz w Radzionkowie sport będzie się prze­pla­tał z hodow­lą. Bardzo waż­ne jest, że każ­dy z tych ogie­rów będzie rywa­li­zo­wał w zawo­dach spor­to­wych, rów­no­le­gle będąc tak­że spraw­dza­nym na potom­stwie.  I to jest praw­dzi­we łącze­nie hodow­li ze spor­tem lub, jak mówią inni, spor­tu z hodow­lą. Ale jak powta­rza­ją pp. Cichoniowie bar­dzo waż­ne jest, aby pol­scy jeźdź­cy dosia­da­li pol­skich koni ujeż­dże­nio­wych i temu ma słu­żyć sta­cja Cichoń Stallions.

Hodowca i Jeździec