Aktualności

Szkolenie dla hodowców w Ermelo

4 listopada 2016 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców z opła­co­ną aktu­al­ną skład­ką człon­kow­ską do udzia­łu w szko­le­niu doty­czą­cym oce­ny koni sko­ko­wych oraz ujeż­dże­nio­wych.

To dwu­dnio­we szko­le­nie odbę­dzie się w orien­ta­cyj­nym ter­mi­nie mię­dzy 6 a 10 grud­nia. Miejsce szko­le­nia to Ermelo (Holandia) pod­czas 1. selek­cji ogie­rów KWPN, koszt wyno­si 275 euro od oso­by (w tym lunch) na rzecz KWPN. Szkoleniowcami będą inspek­to­rzy KWPN. Konkretna data szko­le­nia zosta­nie usta­lo­na, gdy KWPN zamknie przyj­mo­wa­nie zgło­szeń (wciąż trwa­ją).

PZHK pokry­wa kosz­ty wyna­ję­cia tłu­ma­czy, orga­ni­zu­je noc­le­gi i usta­la szcze­gó­ło­wy plan szko­le­nia, nato­miast uczest­ni­cy pono­szą pozo­sta­łe kosz­ty (trans­por­tu, noc­le­gu oraz wyży­wie­nia).

Prosimy o prze­sy­ła­nie prze­my­śla­nych dekla­ra­cji na adres: cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 9 listo­pa­da (śro­da). Liczba miejsc ogra­ni­czo­na.

Hodowca i Jeździec