Aktualności

Zmarł Ryszard Szorc

14 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim żalem zawia­da­mia­my, że w wie­ku 68 lat zmarł nasz zasłu­żo­ny hodow­ca koni rasy ślą­skiej Pan Ryszard Szorc.

Uroczystości pogrze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. żałob­ną w ponie­dzia­łek 14 listo­pa­da 2016 r. o godzi­nie 13:00 w Kościele św. Tekli w Pławnej.

Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wyra­zy współ­czu­cia.

Hodowca i Jeździec