Aktualności

Warsztaty o tematyce prawnej w trakcie MPMK 2016

14 listopada 2016 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Podczas tego­rocz­nych MPMK w ujeż­dże­niu oraz powo­że­niu odby­ły się warsz­taty „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne” pro­wa­dzo­ne przez zespół kan­ce­la­rii Lex Hippica. Przedstawiamy Państwu skrót tego wykła­du, któ­ry wywo­łał burz­li­wą dys­ku­sję wśród licz­nych słu­cha­czy. Kontakt do kan­ce­la­rii: Lexhippica.pl; office@lexhippica.pl

Hodowca i Jeździec