Aktualności

Zmarł Stanisław Szurik

15 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Trudno w to uwie­rzyć, że już nie zoba­czy­my na impre­zach hodow­la­nych cha­rak­te­ry­stycz­nej syl­wet­ki Stanisława Szurika. Hodowcy, któ­ry  spo­wo­do­wał, że po latach na świe­cie zaczę­to ponow­nie mówić o pol­skich koniach.

Stanisław Szurik jest (dla nas wciąż jest) hodow­cą wie­lu wyróż­nia­ją­cych się koni. Kilkadziesiąt kla­czy jego hodow­li wygra­ło pró­by dziel­no­ści czy to polo­we czy sta­cyj­ne, źre­bię­ta wie­lo­krot­nie oka­zy­wa­ły się naj­lep­sze na wysta­wach hodow­la­nych. Ale sła­wę przy­nio­sło mu wyho­do­wa­nie siwe­go ogie­ra MJT Nevados S sp, ur. 2008 r. (Calvados Z – Nestia S/ Romualdo), któ­ry w ubie­głym sezo­nie wygrał Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach w naj­trud­niej­szej kate­go­rii, czy­li koni 7-letnich, pod sław­nym Gregorym Watheletem. Ogier ten jest uzna­ny nie tyl­ko w pol­skich księ­gach, ale tak­że w nie­miec­kich, bel­gij­skich czy SF. W jego staj­ni uro­dził się tak­że Granit S sp, ur. 2005 r. (Faust Z – Gracenta/ Graf Grannus), któ­ry w tego­rocz­nym sezo­nie zdo­by­wał punk­ty dla PZHK w ran­kin­gu koni sko­ko­wych FEI, a dosia­da­ny jest przez kana­dyj­skie­go zawod­ni­ka Johna Andersona.  Jarosław Lewandowski – kie­row­nik Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni, na któ­re­go tere­nie znaj­do­wa­ła się stad­ni­na pana Stanisława ze wzru­sze­niem wyzna­je: „był to bar­dzo dobry i skro­my czło­wiek, wier­ny tra­dy­cji i moc­no zwią­za­ny z PZHK”.  Jest to wiel­ka stra­ta dla pol­skiej hodow­li koni spor­to­wych.

Składamy wyra­zy współ­czu­cia Rodzinie i Bliskim.

Pogrzeb odbę­dzie się w czwar­tek 17.11.2016 r., o godz. 10:00, w Kaplicy Cmentarza Parafii pw. Św. Mikołaja w Mroczy przy uli­cy Nakielskiej 241.

stachu_mg_0025

Stanisław Szurik ze zdję­ciem wyho­do­wa­ne­go przez sie­bie ogie­ra MJT Nevados, Cavaliada 2015

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec