Uzupełnienie informacji dotyczących identyfikacji koni z zagranicznymi paszportami

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z błędnymi i oskarżającymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej oraz na forach społecznościowych dotyczącymi koni z paszportami zagranicznymi informuje, że działa zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 roku (Dz.U.2022 poz.2727) i jednoczenie przypomina zgodnie z Art. 42 wspomnianej ustawy:

Pkt.1
„W przypadku przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, przekazuje w terminie 7 dni od dnia przemieszczenia koniowatego związkowi hodowców koniowatych unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.”

Pkt.3
„W przypadku koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przekazuje go związkowi hodowców koniowatych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.”

Za związek hodowców koniowatych należy rozumieć związek, który został uznany przez właściwe organy (Art. 2 pkt. 8 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji /UE/ 2016/1012) w państwie członkowskim, ma zatwierdzony program hodowlany i m.in. ma główną siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się właściwy organ (Rozdział II Sekcja 1 Art. 4 pkt. 3 /UE/ 2016/1012). W Polsce tym właściwym organem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie.

Na terytorium Polski takich uznanych związków hodowców koniowatych jest kilka:

 1. Polski Klub Wyścigów Konnych – rasy: xx/pełna krew angielska i oo/czysta krew arabska
 2. Związek Trakeński w Polsce – rasa trakeńska
 3. Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie – rasa kuc szetlandzki
 4. Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków – rasa kłusak
 5. Polski Związek Hodowców Koni – pozostałe rasy: wlkp, sp, m, śl, z, hc, kn, kuc, arden polski

Ponadto, zgodnie z Art. 6 pkt. 1 Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., PZHK, jako:

„Związek hodowców koniowatych uznany do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy polski koń zimnokrwisty jest jednostką upoważnioną, która wydaje i dostarcza unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w standardowym formacie, o którym mowa w Art. 17 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2021/963, w odniesieniu do koniowatego:

 1. innego niż zarejestrowane zwierzę koniowate w rozumieniu Art. 2 pkt 5 rozporządzenia 2021/963;
 2. rasy, dla której w Rzeczypospolitej Polskiej związek hodowców koniowatych nie realizuje zatwierdzonego programu hodowlanego, a właściciel koniowatego nie skorzystał z możliwości zarejestrowania tego koniowatego w księdze hodowlanej prowadzonej zgodnie z programem hodowlanym zatwierdzonym na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego.”

Z powyższego zapisu wynika, iż PZHK obsługuje również właścicieli/posiadaczy koniowatych innych ras, dla których nie prowadzi ksiąg stadnych.
Reasumując, na terytorium Polski są uznane 4-y związki rasowe zajmujące się konkretnymi rasami koni oraz jeden – PZHK, który zajmuje się pozostałymi końmi, które stanowią ok. 80% pogłowia w kraju.

Wspominana już wcześniej Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 2727) nakłada na uznane w Polsce związki hodowców koniowatych pewne obowiązki. Przede wszystkim związki te są odpowiedzialne za identyfikację i paszportyzację koni poszczególnych ras.

W przypadku koni z zagranicznymi paszportami, to w/w Ustawa odnosi się do Art. 42 pkt 1 i 3 określając wyraźnie, że właściciele/posiadacze zgłaszają się do związku hodowców koniowatych, czyli PZHK.

PZHK ponownie chce podkreślić i przypomnieć, że jako organ odpowiedzialny za identyfikację koniowatych w Polsce jest zobligowany przestrzegać i wywiązywać się z zapisów w/w obowiązującej ustawy ministerialnej, a działania indentyfikacyjne w odniesieniu do koni z paszportami zagranicznymi nie są „wymysłem” PZHK, jak to krzywdząco jest podawane w przestrzeni publicznej przez osoby, które ewidentnie próbują działać na niekorzyść hodowli koni w Polsce.

W przypadku koni z zagranicznymi paszportami nie jest dokonywana powtórna identyfikacja tych koni, jedynie sprawdzenie tożsamości koniowatego oraz m.in. określenie statusu ubojowego koni zgodnie z Art. 29. pkt.1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji /UE/ 2021/963.
Odpowiadając na pytania wielu zainteresowanych, wspomniane sprawdzenie tożsamości koniowatego polega przede wszystkim na sprawdzeniu czy zwierzę zgadza się z jego danymi zawartymi w Unikalnym Dożywotnim Dokumencie Identyfikacyjnym (paszport). Aby tego dokonać, uprawniona do identyfikacji osoba (inspektor OZHK/WZHK):

 • musi konia osobiście zobaczyć, odczytać nr transpondera i porównać zgodność numeru z paszportem;
 • ponadto musi sprawdzić opis graficzny w oryginalnym paszporcie czy zgadza się z przedstawionym koniem. Często opisy robione są w wieku źrebięcym, gdzie nie wszystkie odmiany oraz znaki szczególne są dobrze widoczne, jak to ma miejsce u dorosłego osobnika. Jeżeli występują rozbieżności, to łatwo to wychwycić w sporządzanym przez inspektora pomocniczym opisie graficznym i słownym. Opis jest dokumentem potwierdzającym wizytę inspektora w celu sprawdzenia tożsamości i jest dołączany do całości dokumentacji archiwizowanej w biurze związku;
 • na miejscu jest sprawdzany status ubojowy koniowatego na podstawie ew. wpisów w paszporcie i/lub daty wydania paszportu oraz typu paszportu (Art. 29.pkt.1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji /UE/ 2021/963);
 • w szczególnych wątpliwych przypadkach dane koniowatego, na podstawie kopii paszportu, są weryfikowane w zagranicznym związku, czyli u wystawcy. Nadal stwierdzanych jest wiele przypadków sfałszowanych paszportów, wymagających dodatkowych wyjaśnień, wystawienia duplikatów ew. dokumentów zastępczych. Takie czynności mogą być podjęte tylko i wyłącznie przez wykwalifikowane osoby w związku hodowców koniowatych, a nie przez pracowników Biur Powiatowych ARiMR czy weterynarzy, jak to jest sugerowane;
 • przyjazd inspektora, sprawdzenie tożsamości, wprowadzenie określonych w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 7 listopada 2023 r. informacji o koniowatym do bazy danych PZHK (dane przekazywane są codziennie do IRZplus) wraz ze statusem ubojowym – całość wykonanej pracy została wyceniona zgodnie z Uchwałą nr 59/2022 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 7 grudnia 2022 r. (cennik PZHK).

W przypadku jakiejkolwiek kontroli organów nadzorujących, związek hodowców koniowatych (PZHK) musi przedstawić pełną dokumentację wykonanych zgodnie z ustawą czynności identyfikacyjnych.

Kto:

 1. będąc nowym właścicielem koniowatego, nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 41 pkt 2, zgodnie z tym przepisem,
 2. będąc obowiązanym do wykonania czynności, o których mowa w art. 42, nie wykonuje tych czynności zgodnie z tym przepisem, – podlega karze grzywny.
  1. Karze określonej w ust. 1 pkt 7 nie podlega podmiot wymieniony w art. 53 ust. 2.
  2. Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
Ustawa SIRZ z dnia 4 listopada 2022 r., Art. 56. 1.

Pragniemy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że adnotacje o rejestracji koniowatego w postaci wpisu/wklejki do oryginalnego paszportu dokonuje w paszportach koni zagranicznych nie tylko PZHK czy inne uznane w Polsce związki krajowe, ale równie tak postępują inne związki zagraniczne z polskimi paszportami koni, które wyjechały za granicę i są tam rejestrowane.

Informujemy, że nie ma konieczności nadawania imienia dla koni z zagranicznym paszportem, (jeżeli nie ma podanego imienia w oryginalnym paszporcie) a regionalne biura OZHK/WZHK nie będą tego wymagały od właścicieli/posiadaczy przy rejestracji koniowatego.

W ostatnim czasie w siedzibie ARiMR odbyło się spotkanie reprezentantów hodowców rejestrujących swoje konie w związkach zagranicznych, przedstawicieli Agencji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednakże jak poinformowała nas oficjalnie ARiMR, spotkanie miało charakter wyłącznie informacyjny, a na spotkaniu nie zapadły żadne wiążące decyzje mające wpływ na obowiązujące przepisy prawa.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przytaczaną Ustawą, za identyfikację koniowatych w tym wydawanie i dostarczanie unikalnych dożywotnich dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych w Polsce odpowiadają uznane związki hodowców koni, w tym PZHK, za prowadzenie komputerowej bazy danych koniowatych odpowiada ARiMR, a nadzór oraz kontrolę w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej.

PZHK identyfikowane konie wprowadza do swojej bazy hodowlanej, którą prowadzi już od ok. 30 lat. Do dnia 6 stycznia 2023 r. Zwiazek prowadził dodatkowo Centralną Bazę Danych Koniowatych /CBDK/, gdzie gromadzone były wszystkie dane o koniowatych rejestrowanych również przez inne związki działające na terenie Polski.
Dane te są na bieżąco przekazywane do Komputerowej Bazy Danych IRZplus zarządzanej przez ARiMR zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Scroll to Top