Kategoria: Finansowanie

Kategoria: Rasa: Okres:

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

12 lutego 2019 · Kategoria: Finansowanie ·

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 maja 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z zasa­da­mi two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia puli pre­mii hodow­la­nych w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK w 2018 r.

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Warunkami otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MAŁE‐ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP). Czytaj dalej »

Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie ·

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj­mo­wa­ła wnio­ski o przy­zna­nie pomo­cy na „Modernizację gospo­darstw rol­nych” w obsza­rze „d”, zwią­za­nym z racjo­na­li­za­cją tech­no­lo­gii pro­duk­cji, wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji, zmia­ną pro­fi­lu pro­duk­cji, zwięk­sze­niem ska­li pro­duk­cji, popra­wą jako­ści pro­duk­cji lub zwięk­sze­niem war­to­ści doda­nej pro­duk­tu. Wsparcie to finan­so­wa­ne jest z budże­tu PROW 2014 – 2020.

Więcej moż­na prze­czy­tać na stro­nie ARiMR.

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

23 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie ·

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1 – 3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Czytaj dalej »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz obsza­ro­wych w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PROW 2007 – 2013 (tj. płat­no­ści rolno‐środowiskowo‐klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, zale­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 maja 2017 roku. Czytaj dalej »

PROW 2014 – 2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014 – 2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Czytaj dalej »

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia ·

W Unii Europejskiej trwa deba­ta o przy­szło­ści wspól­nej poli­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku. Czytaj dalej »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imie­niu swo­im i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, któ­ra jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprzej­mie pro­si wszyst­kich, któ­rym tra­dy­cja i pol­ska kul­tu­ra nie są obo­jęt­ne, o wspar­cie dzia­łań Fundacji i prze­ka­za­nie 1% podat­ku na cele sta­tu­to­we Fundacji. Czytaj dalej »

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi infor­mu­je­my, że od 11 lute­go 2017 r. będą mogły być nakła­da­ne kary za naby­wa­nie pro­duk­tów rol­nych bez pisem­nej umo­wy z pro­du­cen­tem. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie ·

Poniżej zamiesz­cza­my ofi­cjal­ną odpo­wiedź Ministra Rolnictwa na kolej­ne wystą­pie­nie PZHK w spra­wie obję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich: Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Zasadami two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia puli pre­mii hodow­la­nych w ramach fun­du­szu PZHK w 2016 roku.

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodow­ców w spra­wie płat­no­ści w latach 2014 – 2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel pod­pi­sa­ny przez ponad 6.000 hodow­ców koni z całej Polski.

Pomoc dla poszkodowanych w czasie suszy

14 września 2015 · Kategoria: Finansowanie ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią na pismo skie­ro­wa­ne do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra­wie pomo­cy dla poszko­do­wa­nych rol­ni­ków w cza­sie suszy. Czytaj dalej »

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia ·

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z infor­ma­cją o moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na szko­le­nia dla osób w wie­ku powy­żej 45 roku życia. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec