Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Harmonogram PROW

15 stycznia 2020 · Kategoria: Finansowanie

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem pla­no­wa­nych nabo­rów wnio­sków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 do koń­ca 2021 r.

Przeczytaj cały wpis „Harmonogram PROW” »

Nadchodzą zmiany w dopłatach do TUZ

9 grudnia 2019 · Kategoria: Finansowanie

Minister Rolnictwa chce aby dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych powią­zać z koniecz­no­ścią pro­wa­dze­nia hodow­li.

Przeczytaj cały wpis „Nadchodzą zmia­ny w dopła­tach do TUZ” »

Z ław sejmowych…

17 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W Sejmie, pod­czas 81. posie­dze­nia w dniu 16 maja 2019 r. (dru­gi dzień obrad), roz­ma­wia­no o nowym pro­jek­cie Ministra Rolnictwa doty­czą­cym zmniej­sze­nia dota­cji dla insty­tu­cji wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz Ministerstwa Rolnictwa… Przeczytaj cały wpis „Z ław sej­mo­wych…” »

Co dalej z polską hodowlą?

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Polski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odby­ło się spo­tka­nie orga­ni­za­cji hodow­ców poświę­co­ne pro­jek­to­wi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia. Przeczytaj cały wpis „Co dalej z pol­ską hodow­lą?” »

UWAGA! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ZT Ogierów

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2019 r. uka­zał się pro­jekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych przez związ­ki na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia. Przeczytaj cały wpis „UWAGA! Ograniczenie dofi­nan­so­wa­nia do hodow­li” »

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów oce­ny badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MŚP – mikro/małe/średnie przed­się­bior­stwa). Przeczytaj cały wpis „Warunki otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów badań w kie­run­ku OCD” »

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

12 lutego 2019 · Kategoria: Finansowanie

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Przeczytaj cały wpis „Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni” »

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 maja 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z zasa­da­mi two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia puli pre­mii hodow­la­nych w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK w 2018 r.

Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj­mo­wa­ła wnio­ski o przy­zna­nie pomo­cy na „Modernizację gospo­darstw rol­nych” w obsza­rze „d”, zwią­za­nym z racjo­na­li­za­cją tech­no­lo­gii pro­duk­cji, wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji, zmia­ną pro­fi­lu pro­duk­cji, zwięk­sze­niem ska­li pro­duk­cji, popra­wą jako­ści pro­duk­cji lub zwięk­sze­niem war­to­ści doda­nej pro­duk­tu. Wsparcie to finan­so­wa­ne jest z budże­tu PROW 2014 – 2020.

Więcej moż­na prze­czy­tać na stro­nie ARiMR.

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

23 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Przeczytaj cały wpis „Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni” »

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody

Wymienieni poni­żej hodow­cy i wła­ści­cie­le naj­lep­szych koni sko­ko­wych MPMK 2017 pro­sze­ni są o jak naj­szyb­sze prze­sy­ła­nie nume­rów swo­ich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu prze­ka­za­nia nagród pie­nięż­nych za zaję­cie miejsc 1 – 3 w wymie­nio­nych zawo­dach. Przeczytaj cały wpis „Wypłaty PZHK sko­ki MPMK 2017” »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie

Minister rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi Krzysztof Jurgiel pod­jął decy­zję o prze­dłu­że­niu ter­mi­nu skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz obsza­ro­wych w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PROW 2007 – 2013 (tj. płat­no­ści rolno-środowiskowo-klimatycznych, eko­lo­gicz­nych, ONW, zale­sie­nio­wych oraz rol­no­śro­do­wi­sko­wych) do dnia 31 maja 2017 roku. Przeczytaj cały wpis „Składanie wnio­sków do koń­ca maja” »

PROW 2014 – 2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: , , , , ,

Dzięki dzia­ła­niom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpro­wa­dził od dnia 21 kwiet­nia w ramach dzia­ła­nia pro­gra­mu PROW 2014 – 2020 wyż­sze staw­ki dopłat do kla­czy obję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych Przeczytaj cały wpis „PROW 2014 – 2020 – wyż­sze dopła­ty do kla­czy” »

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie

W Unii Europejskiej trwa deba­ta o przy­szło­ści wspól­nej poli­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku. Przeczytaj cały wpis „Szansa na dopła­ty bez­po­śred­nie do koni” »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imie­niu swo­im i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, któ­ra jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprzej­mie pro­si wszyst­kich, któ­rym tra­dy­cja i pol­ska kul­tu­ra nie są obo­jęt­ne, o wspar­cie dzia­łań Fundacji i prze­ka­za­nie 1% podat­ku na cele sta­tu­to­we Fundacji. Przeczytaj cały wpis „Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni” »

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi infor­mu­je­my, że od 11 lute­go 2017 r. będą mogły być nakła­da­ne kary za naby­wa­nie pro­duk­tów rol­nych bez pisem­nej umo­wy z pro­du­cen­tem. Przeczytaj cały wpis „Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Przeczytaj cały wpis „Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi” »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Przeczytaj cały wpis „Noworoczne spo­tka­nie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi” »

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie

Poniżej zamiesz­cza­my ofi­cjal­ną odpo­wiedź Ministra Rolnictwa na kolej­ne wystą­pie­nie PZHK w spra­wie obję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich: Przeczytaj cały wpis „Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolej­ne wystą­pie­nie PZHK w spra­wie obję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich” »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Przeczytaj cały wpis „Kolejne spo­tka­nie z Ministrem Rolnictwa w spra­wie płat­no­ści bez­po­śred­nich” »


Hodowca i Jeździec