Aktualności

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów oce­ny badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MŚP – mikro/małe/średnie przed­się­bior­stwa).

Proszę prze­słać do biu­ra PZHK:

  1. oświad­cze­nie doty­czą­ce MŚP/DP (naj­pierw wer­sję elek­tro­nicz­ną na adres e‑mail: cuber@pzhk.pl, następ­nie ory­gi­nał pocz­tą, załącz­nik nr 1). W przy­pad­ku wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako duże przed­się­bior­stwo (DP) nie ma moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia badań w kie­run­ku OCD,
  2. zestaw zdjęć RTG wyko­na­nych zgod­nie z instruk­cją (załącz­nik nr 2) na adres cuber@pzhk.pl
  3. dowód wpła­ty 73,80 zł z VAT – MŚP na adres cuber@pzhk.pl

 

  1. Po prze­sła­niu potwier­dze­nia prze­le­wu ww. kwo­ty zdję­cia zosta­ną wysła­ne do Komisji Oceniającej powo­ła­nej przez PZHK, któ­ra zbie­ra się 1 – 2 razy w mie­sią­cu.
  2. W przy­pad­ku koniecz­no­ści powtór­nej kon­sul­ta­cji zdjęć OCD przez Komisję Oceniającą powo­ła­ną przez PZHK, wła­ści­ciel ogie­ra zobli­go­wa­ny jest do opła­ty w wyso­ko­ści 246 zł z VAT.
Hodowca i Jeździec