Aktualności

Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie, ·

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyj­mo­wa­ła wnio­ski o przy­zna­nie pomo­cy na „Modernizację gospo­darstw rol­nych” w obsza­rze „d”, zwią­za­nym z racjo­na­li­za­cją tech­no­lo­gii pro­duk­cji, wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji, zmia­ną pro­fi­lu pro­duk­cji, zwięk­sze­niem ska­li pro­duk­cji, popra­wą jako­ści pro­duk­cji lub zwięk­sze­niem war­to­ści doda­nej pro­duk­tu. Wsparcie to finan­so­wa­ne jest z budże­tu PROW 2014 – 2020.

Więcej moż­na prze­czy­tać na stro­nie ARiMR.

Hodowca i Jeździec