Aktualności

Międzynarodowa Konferencja „Dermatologia koni”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Zapraszamy do udzia­łu w dwu­dnio­wej Międzynarodowej Konferencji „Dermatologia koni”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 9 – 10 mar­ca 2018 r. w Innowacyjnym Centrum Patologii i Terapii Zwierząt w Lublinie przy ul. Głębokiej 30, pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UP Lublin, Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka. Konferencja adre­so­wa­na jest do sze­ro­kie­go krę­gu odbior­ców zaj­mu­ją­cych się der­ma­to­lo­gią wete­ry­na­ryj­ną i prak­ty­ką hipia­trycz­ną: leka­rzy wete­ry­na­rii, pra­cow­ni­ków uczel­ni, wete­ry­na­ryj­nych firm far­ma­ceu­tycz­nych i stu­den­tów.

Celem kon­fe­ren­cji jest pro­pa­go­wa­nie naj­now­szych zasad roz­po­zna­wa­nia, lecze­nia i pro­fi­lak­ty­ki cho­rób skó­ry koni na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie, z udzia­łem wybit­nych wykła­dow­ców – uzna­nych mię­dzy­na­ro­do­wych spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że Państwo pod­czas tych dwóch dni będzie­cie mie­li dużo oka­zji do wymia­ny doświad­czeń, a spo­tka­nie to będzie oka­zją do nawią­za­nia nowych owoc­nych kon­tak­tów.

Strona kon­fe­ren­cji: Dermatologia koni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza:

Dr hab. Iwona Taszkun
Kierownik Zakładu Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Tel. 786 – 248-181
e‑mail: weterynaria.lublin@gmail.com

Hodowca i Jeździec