Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia TERMINARZ tego­rocz­nych kwa­li­fi­ka­cji kla­czy sokól­skich i sztum­skich do pro­gra­mów ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych. Prosimy o zgła­sza­nie kla­czy do swo­ich OZHK/WZHK. Przeczytaj cały wpis „Terminarz kwa­li­fi­ka­cji kla­czy sokól­skich i sztum­skich” »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony, Przeglądy hodowlane · Rasa:

Przedstawiamy pro­gram prze­glą­dów kla­czy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie koni sztum­skich lub sokól­skich oraz pro­gram prób posłu­szeń­stwa.

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpo­wie­dzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodow­ców w spra­wie płat­no­ści w latach 2014 – 2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel pod­pi­sa­ny przez ponad 6.000 hodow­ców koni z całej Polski.

Znowelizowane programy ochrony koni sokólskich oraz sztumskich

16 września 2015 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie infor­mu­je, że są już dostęp­ne zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny dla koni sokól­skich oraz sztum­skich. Programy dostęp­ne są na stro­nie: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu hodow­li koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 1 stycz­nia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodow­li koni zim­no­krwi­stych” »

Lista ogierów w typie sztumskim i sokólskim

23 września 2014 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Informujemy, że zgod­nie z usta­le­niem PZHK i IZ Balice na listę ogie­rów w typie sztum­skim i sokól­skim mogą być wpro­wa­dza­ne jedy­nie ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne do pro­gra­mów przez Komisję na aukcjach.

Konie w typie sztumskim i sokólskim

5 czerwca 2013 · Kategoria: Programy ochrony

W związ­ku z licz­ny­mi tele­fo­na­mi, Instytut Zootechniki PIB infor­mu­je, że każ­dy hodow­ca koni w typie sztum­skim lub sokól­skim, może kryć swo­je kla­cze każ­dym ogie­rem, któ­ry znaj­du­je się na liście ogie­rów prze­zna­czo­nych do kry­cia kla­czy w odpo­wied­nim typie.

Komunikat: Wymagania dla ogierów zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim

11 kwietnia 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, infor­mu­je, że zgod­nie z zapi­sa­mi Programu ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim, zaopi­nio­wa­ne­go pozy­tyw­nie przez Grupę Roboczą ds. zaso­bów gene­tycz­nych koni i przy­ję­te­go przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 15 grud­nia 2009 roku, ogie­ry zim­no­krwi­ste prze­zna­czo­ne do kry­cia kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni w typie sokól­skim i sztum­skim muszą posia­dać w rodo­wo­dzie mini­mum 75% krwi odpo­wied­nio sokól­skiej i sztum­skiej oraz wymia­ry przy wpi­sie do księ­gi:

  • typ sokól­ski – wzrost 155 – 165 cm, obwód nad­pę­cia 25 – 27 cm,
  • typ sztum­ski – wzrost 155 – 169 cm, obwód nad­pę­cia 26 – 30 cm.

Ogiery nie speł­nia­ją­ce wyżej wymie­nio­nych kry­te­riów nie będą upraw­nio­ne do kry­cia kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny od roku 2013.

Program ochorony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych

8 lutego 2012 · Kategoria: Programy ochrony, Sprawy hodowlane · Rasa:

Informujemy hodow­ców i wła­ści­cie­li kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim, że wszyst­kie ogie­ry dopusz­czo­ne do kry­cia kla­czy z pro­gra­mu ochro­ny muszą posia­dać 75% krwi odpo­wied­nio sokólskiej/sztumskiej.
Wszystkie ogie­ry dopusz­czo­ne do pro­gra­mu ochro­ny posia­da­ją­ce mniej niż 75% krwi sokólskiej/sztumskiej mogą warun­ko­wo kryć w pro­gra­mie do koń­ca 2012, ale ich potom­stwo nie zosta­nie przy­ję­te do pro­gra­mu.

Sympozjum „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”

24 sierpnia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony · Rasa:

W imie­niu Instytutu Zootechniki PIB ser­decz­nie zapra­sza­my na sym­po­zjum orga­ni­zo­wa­ne wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu nt. „Koń wiel­ko­pol­ski w pro­gra­mie ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych”.
Sympozjum odbę­dzie się w dniach 15 – 16 wrze­śnia 2010 r. na tere­nie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Pawłowice.

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony · Rasa:

Na proś­bę orga­ni­za­to­rów przed­sta­wia­my wnio­ski zgło­szo­ne przez hodow­ców koni rasy mało­pol­skiej w cza­sie semi­na­rium pt.: „Perspektywy hodow­li koni rasy mało­pol­skiej w kon­tek­ście ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych tej rasy”, któ­re odby­ło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że wnio­ski te będą przed­mio­tem obrad Prezydium PZHK w dniu 2 lute­go br. Przeczytaj cały wpis „Wnioski z semi­na­rium” »

Zaproszenie na seminarium

15 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony · Rasa:

Na prośbę organizatorów informujemy, że w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie odbędzie się seminarium pt.: "Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w kontekście ochrony zasobów genetycznych tej rasy". Przeczytaj cały wpis "Zaproszenie na seminarium" »


Hodowca i Jeździec