Kategoria: Przeglądy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Kwalifikacja młodych ogierów huculskich

19 października 2018 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi jesien­nej kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej, któ­ra odby­ła się w Klikowej w dniu 18 paź­dzier­ni­ka 2018 r.

Katalog ogierów huculskich

15 października 2018 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 18 paź­dzier­ni­ka 2018 r. (czwar­tek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów zapla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2018

31 sierpnia 2018 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, jesien­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniu 18 paź­dzier­ni­ka 2018 r. (czwar­tek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Kwalifikacja młodych ogierów huculskich

24 kwietnia 2018 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi wio­sen­nej kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej, któ­ra odby­ła się w dniu 20 kwiet­nia 2018 r. w Tarnowie na tere­nie ośrod­ka Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”.

Kwalifikacja młodych ogierów huculskich

20 października 2017 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi kwa­li­fi­ka­cji mło­dych ogie­rów rasy hucul­skich do wpi­su do księ­gi stad­nej Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

11 października 2017 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304).
Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje ardeńskie

29 września 2017 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

W dniach 25 -27 wrze­śnia 2017 roku odby­ły się kwa­li­fi­ka­cje ogie­rów ardeń­skich do wpi­su do księ­gi. Ogółem przed­sta­wio­no 23 ogie­ry a wpis uzy­ska­ło 21. Ogiery oce­nia­ła komi­sja w mię­dzy­na­ro­do­wym skła­dzie zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li ksiąg koni ardeń­skich z Francji, Belgii, Szwecji i Polski. Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2017

24 sierpnia 2017 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Katalog ogierów huculskich

6 października 2016 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy hucul­skiej, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do wpi­su do księ­gi stad­nej. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2016

8 września 2016 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00. Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2015

26 sierpnia 2015 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, że zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2015 r. (ponie­dzia­łek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Czytaj dalej »

Premiowanie źrebiąt w Sierakowie

19 czerwca 2015 · Kategoria: Przeglądy hodowlane, Skoki przez przeszkody · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my na tego­rocz­ne pre­mio­wa­nie źre­biąt przy mat­kach oraz koni rocz­nych i dwu­let­nich na tere­nie Stada Ogierów w Sierakowie – ul. Stadnina 14, 64 – 410 Sieraków, któ­re odbę­dzie się 5 lip­ca.
Dnia poprzed­nie­go, tj. 4 lip­ca na tere­nie SO Sieraków odbę­dą się: Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody – XXVI Memoriał Dyrektora Kazimierza Nowickiego: Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2013

28 sierpnia 2013 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, że zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniach 22 – 24 paź­dzier­ni­ka 2013 r. Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2012

8 sierpnia 2012 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, że zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej odbę­dzie się w dniach 17 – 19 paź­dzier­ni­ka 2012 r. Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2011

29 września 2011 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej w sezo­nie 2011 kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cych miej­scach i ter­mi­nach:

  • Sielec k/Staszowa (OZHK Kielce) – 12 paź­dzier­ni­ka 2011 r. (śro­da) godz. 10:00
  • ZDIZ Odrzechowa (OZHK Rzeszów) – 13 paź­dzier­ni­ka 2011 r. (czwar­tek) godz. 10:00
  • SKH Gładyszów (OZHK Kraków) – 14 paź­dzier­ni­ka 2011 r. (pią­tek) godz. 10:00 Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2011

19 lipca 2011 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, że zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi odbę­dzie się w dniach 11 – 14 paź­dzier­ni­ka 2011 r. Czytaj dalej »

Zasady prezentacji koników polskich

20 maja 2011 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Przeglądy hodowlane, Sprawy hodowlane, Wystawy i pokazy · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z „Regulaminem pre­zen­ta­cji koni­ków pol­skich na wysta­wach, poka­zach i prze­glą­dach hodow­la­nych oraz ich udzia­łu w pró­bach dziel­no­ści”, któ­ry został zatwier­dzo­ny przez Zarząd ZHKP. Czytaj dalej »

Komunikaty Polskiego Związku Hodowców Koni

3 grudnia 2010 · Kategoria: Programy hodowli, Przeglądy hodowlane · Rasa: ,,

Zarząd Główny Polskiego Związku Hodowców Koni, reali­zu­jąc wnio­sek Walnego Zjazdu, posta­no­wił, że:

  • od 2014 roku kla­cze rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, będą mogły być wpi­sa­ne do księ­gi po zda­niu jed­nej z prób dziel­no­ści okre­ślo­nych w pro­gra­mach hodow­la­nych (wierz­cho­wa lub zaprzę­go­wa).
  • od 2011 roku wszyst­kie mło­de ogie­ry rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty kwa­li­fi­ko­wa­ne i wpi­sy­wa­ne do księ­gi na wysta­wach – aukcjach, muszą być pod­da­wa­ne publicz­nie wstęp­nej zaprzę­go­wej pró­bie dziel­no­ści.

Miejsca i terminy kwalifikacji ogierów huculskich

14 września 2010 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Przedstawiamy szczegółowe informacje na temat miejsc i terminów jesiennej kwalifikacji młodych ogierów huculskich do wpisu do księgi w sezonie 2010... Czytaj dalej »

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2010

6 lipca 2010 · Kategoria: Przeglądy hodowlane · Rasa:

Informujemy zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców oraz wła­ści­cie­li koni rasy hucul­skiej, że zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, tego­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hucul­skiej do wpi­su do księ­gi odbę­dzie się w dniach 12 – 15 paź­dzier­ni­ka 2010 r. Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec