Aktualności

Co dalej z polską hodowlą?

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odby­ło się spo­tka­nie orga­ni­za­cji hodow­ców poświę­co­ne pro­jek­to­wi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia.

Organizacje hodow­ców wysto­so­wa­ły do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspól­ne pismo-protest w spra­wie ww. pro­jek­tu roz­po­rzą­dze­nia z wnio­skiem o zwo­ła­nie pil­ne­go spo­tka­nia Ministra z przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji bran­żo­wych. Dyskutowano rów­nież o moż­li­wych for­mach pro­te­stu hodow­ców.

W związ­ku z ww. pro­jek­tem roz­po­rzą­dze­nia pla­no­wa­ne jest posie­dze­nie Zarządu PZHK z udzia­łem kie­row­ni­ków OZHK w dniu 4 czerw­ca br. Celem posie­dze­nia będzie zmo­dy­fi­ko­wa­nie pla­nu finan­so­we­go PZHK, a w ślad za nim pla­nów finan­so­wych OZHK. Zarząd powi­nien rów­nież pod­jąć uchwa­ły umoż­li­wia­ją­ce wypra­co­wa­nie roz­wią­zań doty­czą­cych struk­tu­ry i orga­ni­za­cji pra­cy, któ­re pozwo­lą na ogra­ni­cze­nie kosz­tów dzia­łal­no­ści Związku.

Hodowca i Jeździec