Aktualności

UWAGA! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ZT Ogierów, ·

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2019 r. uka­zał się pro­jekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmie­nia­ją­ce­go roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie sta­wek dota­cji przed­mio­to­wych dla róż­nych pod­mio­tów wyko­nu­ją­cych zada­nia na rzecz rol­nic­twa. Projekt zakła­da obni­że­nie sta­wek dota­cji do kosz­tów usług wyko­ny­wa­nych przez związ­ki na rzecz hodow­ców będą­cych pod­mio­ta­mi MŚP, zarów­no w przy­pad­ku pro­wa­dze­nia ksiąg hodow­la­nych, jak i pro­wa­dze­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej lub hodow­la­nej o 58% w sto­sun­ku do dotych­cza­so­we­go dofi­nan­so­wa­nia.

Tak znacz­ne ogra­ni­cze­nie dofi­nan­so­wa­nia z budże­tu pań­stwa skut­ku­je koniecz­no­ścią pil­ne­go zwe­ry­fi­ko­wa­nia roz­dzia­łu dota­cji na zada­nia hodow­la­ne wyko­ny­wa­ne przez PZHK i OZHK/WZHK w 2019 r. Zmianie ule­ga­ją zasa­dy wspar­cia finan­so­we­go wła­ści­cie­li koni w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:

  • Zmniejszeniu ule­gło dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów wierz­cho­we­go polo­we­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych – wła­ści­ciel MŚP ogie­ra zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go do tre­nin­gu może uzy­skać z PZHK dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów takie­go tre­nin­gu w wyso­ko­ści 2200 zł brut­to, po opła­ce­niu kosz­tów zwią­za­nych z orga­ni­za­cją i obsłu­gą tzw. testów połów­ko­wych oraz pró­by dziel­no­ści w wyso­ko­ści 710 zł brut­to (wła­ści­cie­le będą­cy MŚP) oraz 2600 zł brut­to w przy­pad­ku wła­ści­cie­li nie będą­cych MŚP;
  • Zmniejszeniu ule­gło dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów zaprzę­go­we­go sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu ogie­rów ras szla­chet­nych (w tym rasy ślą­skiej) – wła­ści­ciel MŚP ogie­ra zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go do tre­nin­gu jest zobo­wią­za­ny uiścić opła­tę za tre­ning w wyso­ko­ści 2470 zł brut­to, dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów tre­nin­gu ze stro­ny PZHK wyno­si 1400 zł brut­to;
  • Zawieszone zosta­ło dofi­nan­so­wa­nie do kosz­tów oce­ny zdjęć RTG wyko­na­nych w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy w przy­pad­ku ogie­rów ras szla­chet­nych wpi­sy­wa­nych do ksiąg stad­nych ras szla­chet­nych (ogie­ry zakwa­li­fi­ko­wa­ne do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go, do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go, po alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści). Właściciel ogie­ra zobo­wią­za­ny jest do opła­ce­nia cał­ko­wi­tych kosz­tów oce­ny zdjęć RTG wyko­na­nych w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy – opła­ta w wyso­ko­ści 246 zł brut­to na rzecz PZHK;
  • Zawieszone zosta­ło dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów bada­nia mar­ke­rów gene­tycz­nych DNA dla koni wpi­sy­wa­nych do ksiąg stad­nych, w tym rów­nież ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do wierz­cho­we­go tre­nin­gu polo­we­go oraz sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go. Koszt bada­nia w wyso­ko­ści 160 zł brut­to pokry­wa wła­ści­ciel konia – opła­ta na rzecz Laboratorium wyko­nu­ją­ce­go bada­nie.

W pro­jek­cie roz­po­rzą­dze­nia wykre­ślo­no rów­nież zapi­sy doty­czą­ce refun­do­wa­nia kosz­tów nagród przy­zna­nych i wypła­co­nych za zwie­rzę­ta na wysta­wach i innych impre­zach pre­zen­tu­ją­cych zwie­rzę­ta hodow­la­ne, w tym m.in.:

  • nagród przy­zna­nych i wypła­co­nych za zwie­rzę­ta, któ­re zdo­by­ły tytu­ły czem­pio­nów lub wice­czem­pio­nów na regio­nal­nych, okrę­go­wych, woje­wódz­kich, bran­żo­wych wysta­wach zwie­rząt hodow­la­nych;
  • nagród przy­zna­nych i wypła­co­nych za konie hodow­li kra­jo­wej, któ­re zdo­by­ły I, II lub III loka­ty na Mistrzostwach Polski Młodych Koni we wszyst­kich dys­cy­pli­nach;
  • nagród przy­zna­nych i wypła­co­nych za konie hodow­li kra­jo­wej, któ­re zdo­by­ły I, II, III lub IV loka­ty na ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tach hodow­la­nych koni wszyst­kich ras.
Hodowca i Jeździec