Aktualności

Nadchodzą zmiany w dopłatach do TUZ

9 grudnia 2019 · Kategoria: Finansowanie, ·

Minister Rolnictwa chce aby dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych powią­zać z koniecz­no­ścią pro­wa­dze­nia hodow­li.

Jan Krzysztof Ardanowski zapo­wie­dział w tym tygo­dniu, że dopła­ty do trwa­łych użyt­ków zie­lo­nych zosta­ną uza­leż­nio­ne od posia­da­nia żywe­go inwen­ta­rza. W ten spo­sób szef resor­tu chciał­by pozbyć się bene­fi­cjen­tów dopłat, któ­rzy rol­ni­ka­mi są tyl­ko na papie­rze.

Jak wyja­śniał Ardanowski, wyma­ga­nia co do posia­da­nia zwie­rząt gospo­dar­skich nie będą duże. Niemniej jego inten­cją jest to aby były to zwie­rzę­ta, któ­re będą żywić się pasza­mi wypro­du­ko­wa­ny­mi w gospo­dar­stwie. Dodał, że poin­for­mo­wał już o swo­ich zamia­rach Komisję Europejską i spo­dzie­wa się dłu­gich nego­cja­cji.

Źródło: www.cenyrolnicze.pl
Hodowca i Jeździec