Projekt Ustawy o zdrowiu zwierząt

Szanowni Państwo,

Informujemy, że projekt Ustawy o zdrowiu zwierząt, która ma być aktem wdrażającym zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.), przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi został udostępniony do konsultacji publicznych.

Rozporządzenie (UE) 2016/429 jest stosowane bezpośrednio, ale wymaga określenia na poziomie krajowym m. in.:

  1. właściwości krajowych organów w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zwierząt;
  2. zasad szeroko pojętego zwalczania chorób zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach unijnych, w tym odszkodowań przyznawanych w związku ze zwalczaniem chorób zwierząt;
  3. rozwiązań podejmowanych w ramach zwalczania chorób zwierząt w odniesieniu do zwierząt dzikich;
  4. sankcji za naruszenie projektowanych przepisów, w tym rozporządzenia (UE) 2016/429 i przepisów UE wydanych na jego podstawie.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Ustawy i zachęcamy do składania uwag, zwłaszcza dotyczący koni, do 14 czerwca br. na adres mailowy mail zarzycka.

Link do projektu Ustawy o zdrowiu zwierząt:

Inne przydatne linki:

Scroll to Top