Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Komunikat PKWK dla właścicieli i trenerów koni wyścigowych

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyścigi · Rasa: ,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się roz­po­czę­ciem sezo­nu wyści­go­we­go 2019 w Polsce oraz zamiar prze­pro­wa­dze­nia go pla­no­wo i bez­piecz­nie, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że 7 lute­go 2019 r. British Horseracing Authority (BHA) prze­sła­ło do wszyst­kich władz wyści­go­wych infor­ma­cję o zawie­sze­niu roz­gry­wa­nia gonitw w Wielkiej Brytanii do 13 lute­go br. Decyzja ta zosta­ła pod­ję­ta na pod­sta­wie potwier­dzo­nych kolej­nych przy­pad­ków gry­py, tym razem wśród koni wyści­go­wych (rów­nież szcze­pio­nych). Obecnie ogni­ska gry­py koń­skiej są potwier­dzo­ne w Anglii, Irlandii, Belgii, Francji i Niemczech. Czytaj dalej »

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

12 lutego 2019 · Kategoria: Finansowanie

Wspieraj z nami pol­ską tra­dy­cję, hodow­lę koni. Podaruj 1% podat­ku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Przetarg na współorganizację MPMK w powożeniu w 2019 roku

8 lutego 2019 · Kategoria: MPMK, Przetargi

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na współ­or­ga­ni­za­cję Mistrzostw Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Natalia Barska, e‑mail: hodowla@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 22 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 7 mar­ca 2019 r., godz. 16:00.

Konferencja „Znaczenie zdrowych zębów dla osiągnięć treningowych konia”

8 stycznia 2019 · Kategoria: Konferencje

Kwestia uzę­bie­nia u koni była przez dłu­gi czas zanie­dby­wa­na. Od setek lat nie­wie­le się w tym zakre­sie zmie­ni­ło, a konie dłu­go otrzy­my­wa­ły nie­wie­le wię­cej niż pod­sta­wo­wą opie­kę. Dopiero od nie­daw­na, pod wpły­wem ogrom­ne­go roz­wo­ju ludz­kiej sto­ma­to­lo­gii, prze­ży­wa­my rene­sans w sto­ma­to­lo­gii koń­skiej. Konie żyją dłu­żej, mają tak dobrą opie­kę wete­ry­na­ryj­ną jak nigdy dotąd, muszą spro­stać więk­szym wyma­ga­niom, by osią­gać jesz­cze lep­sze wyni­ki. Utrzymywane są tak­że przez róż­no­rod­ne gro­no wła­ści­cie­li jako zwie­rzę­ta towa­rzy­szą­ce czy part­ne­rzy w rywa­li­za­cji spor­to­wej. Przyjdź i dowiedz się, jakie jest w tym wszyst­kim zna­cze­nie sto­ma­to­lo­gii i jaki nie­zwy­kły postęp doko­nał się w rozu­mie­niu cho­rób uzę­bie­nia i w spo­so­bach ich lecze­nia. Czytaj dalej »

Podziękowania dla uczestników akcji „Daj se siana. SOS Szwecja”

4 stycznia 2019 · Kategoria: Ogłoszenia

Skończył się rok, w któ­rym mię­dzy inny­mi udo­wod­ni­li­śmy, że mamy ser­ce na wła­ści­wym miej­scu i jeste­śmy goto­wi poma­gać. Zakończyliśmy akcję „Daj se sia­na. SOS Szwecja”. Pora na podzię­ko­wa­nia! Czytaj dalej »

Wspomnień czas

4 stycznia 2019 · Kategoria: Czempionaty, Konie i jeździectwo w mediach · Rasa:

Wspominamy Szwecję… czy­li Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich, któ­ry odbył się w 2018 roku w Bollerup. Polskie arde­ny wypa­dły bar­dzo dobrze, zdo­by­wa­jąc tytu­ły czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów. Następna Międzynarodowa Wystawa już w 2020 roku we Francji.
Zapraszamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji zamiesz­czo­nej w piśmie Szwedzkiego Związku Ardeńskiego „Ardenner Nytt”. Czytaj dalej »

24 i 31 grudnia biuro PZHK będzie nieczynne

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w dniach: 24 oraz 31 grud­nia 2018 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne.

Wesołych Świąt

21 grudnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Wszystkim Hodowcom i Właścicielom koni życzy­my
zdro­wych, spo­koj­nych, rado­snych i peł­nych miłych wspo­mnień Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym 2019 roku

Zarząd i pra­cow­ni­cy biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni

Czytaj dalej »

450 kilo marzeń – pokaz filmu i dyskusja

27 listopada 2018 · Kategoria: Kultura

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” ser­decz­nie zapra­sza na pokaz fil­mu Barbary Bossak-Herbst „450 kilo marzeń” i towa­rzy­szą­cą mu dys­ku­sję w ponie­dzia­łek, 3 grud­nia 2018 r. o godz. 18:00 – Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 w Warszawie (wej­ście od ul. Kubusia Puchatka). Czytaj dalej »

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2019 roku

23 listopada 2018 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia ofert na orga­ni­za­cję zakła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2019 r. Prosimy o zapo­zna­nie się z zasa­da­mi prze­tar­gu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Kamila Żuchowska, e‑mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628 – 03-61, 629 – 95-31, fax. 22 628 – 68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 10 grud­nia 2018 r., godz. 13:00.

Reklama stanówki 2019 w kwartalniku „Hodowca i Jeździec”

9 listopada 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo

To już po raz trze­ci przy­go­to­wu­je­my kata­log, w któ­rym będzie­my pro­mo­wać ogie­ry z licen­cją PZHK.
Od same­go począt­ku ceny się nie zmie­ni­ły, nadal są bar­dzo atrak­cyj­ne, szcze­gól­nie dla człon­ków OZHK, WZHK i związ­ków raso­wych, któ­rzy regu­lar­nie opła­ca­ją skład­ki. Czytaj dalej »

Praca w Irlandii

5 listopada 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Stajnia w Irlandii poszu­ku­je pra­cow­ni­ków. Czytaj dalej »

2 listopada biuro główne PZHK będzie nieczynne

31 października 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w pią­tek 2 listo­pa­da 2018 r. biu­ro głów­ne Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne. Czynny będzie jedy­nie dział IT.

Animal Training Methods 2018

22 października 2018 · Kategoria: Konferencje

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt – Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie się w dniach 16 – 18 listo­pa­da 2018, w Warszawie. Czytaj dalej »

Kazimierz Bobik nie żyje

24 września 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Z żalem infor­mu­je­my, że w dniu 22 wrze­śnia 2018 roku odszedł od nas pan Kazimierz Bobik, wspa­nia­ły hodow­ca, hono­ro­wy czło­nek Polskiego Związku Jeździeckiego, dyrek­tor Stadniny Koni Nowielice. Panu Kazimierzowi uda­ło się się stwo­rzyć jed­ną z naj­lep­szych hodow­li koni w kra­ju. Był aktyw­nym dzia­ła­czem i orga­ni­za­to­rem spor­tu jeź­dziec­kie­go, za co został uho­no­ro­wa­ny naj­wyż­szym odzna­cze­niem PZJ.
Odszedł od nas czło­wiek, któ­ry poświe­cił swo­je życie pasji jeź­dziec­kiej i hodow­li koni. Będzie nam bra­ko­wa­ło Pana, panie Kazimierzu! Czytaj dalej »

XIV Piknik z Konikiem Polskim odwołany

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie infor­mu­je­my, że z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych odwo­ła­na zosta­ła impre­za pn. „XIV Piknik z Konikiem Polskim” w Trzcinicy k/Jasła, któ­ra pla­no­wa­na była w dniach 8 – 9 wrze­śnia br.

Apel o pomoc dla hodowców koni w Szwecji

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Szanowni Hodowcy, od pew­ne­go cza­su w mediach gło­śno jest o dłu­go­trwa­łej suszy w Szwecji, któ­rej efek­tem są poża­ry lasów i wysy­cha­nie pól i łąk. Tegoroczny zbiór zbóż i sia­na praw­do­po­dob­nie nie osią­gnie 40% nor­my. Tak sła­be plo­ny ozna­cza­ją brak żyw­no­ści dla zwie­rząt, któ­rych wła­ści­cie­le nie posia­da­ją wła­snych upraw, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do wyprze­da­wa­nia koni za gra­ni­cę lub kie­ro­wa­nia ich na ubój i tym samym zała­ma­niu hodow­li koni w tym kra­ju. Czytaj dalej »

IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie

19 czerwca 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Zawody

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mo­we­go zapro­sze­nia na IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie, któ­ry odbę­dzie się w dniach 4 – 5 sierp­nia 2018 r. Czytaj dalej »

1 czerwca biuro PZHK będzie nieczynne

29 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że w pią­tek 1 czerw­ca 2018 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne. 

Inne oblicze fundacji prozwierzęcych

29 maja 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach

Zachęcamy do obej­rze­nia pro­gra­mu, któ­ry 25 maja 2018 roku uka­zał się na ante­nie TVN24.
Dramat zwie­rząt w gospo­dar­stwie w Bereżnicy Wyżnej. Pomiędzy żywy­mi zwie­rzę­ta­mi leża­ły czte­ry mar­twe konie. Te, któ­re prze­ży­ły, są tak wychu­dzo­ne i zanie­dba­ne, że musi minąć dużo cza­su, by doszły do sie­bie. Tym razem winę pono­si fun­da­cja pro-zwierzęca!


Hodowca i Jeździec