Kategoria: Ogłoszenia

Kategoria: Rasa: Okres:

Animal Training Methods 2018

22 października 2018 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu orga­ni­za­to­rów zapra­sza­my na II edy­cję Międzynarodowej Konferencji doty­czą­cej Szkolenia Zwierząt – Animal Training Methods 2018, któ­ra odbę­dzie się w dniach 16 – 18 listo­pa­da 2018, w Warszawie. Czytaj dalej »

Kazimierz Bobik nie żyje

24 września 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z żalem infor­mu­je­my, że w dniu 22 wrze­śnia 2018 roku odszedł od nas pan Kazimierz Bobik, wspa­nia­ły hodow­ca, hono­ro­wy czło­nek Polskiego Związku Jeździeckiego, dyrek­tor Stadniny Koni Nowielice. Panu Kazimierzowi uda­ło się się stwo­rzyć jed­ną z naj­lep­szych hodow­li koni w kra­ju. Był aktyw­nym dzia­ła­czem i orga­ni­za­to­rem spor­tu jeź­dziec­kie­go, za co został uho­no­ro­wa­ny naj­wyż­szym odzna­cze­niem PZJ.
Odszedł od nas czło­wiek, któ­ry poświe­cił swo­je życie pasji jeź­dziec­kiej i hodow­li koni. Będzie nam bra­ko­wa­ło Pana, panie Kazimierzu! Czytaj dalej »

XIV Piknik z Konikiem Polskim odwołany

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Inne imprezy · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie infor­mu­je­my, że z przy­czyn orga­ni­za­cyj­nych odwo­ła­na zosta­ła impre­za pn. „XIV Piknik z Konikiem Polskim” w Trzcinicy k/Jasła, któ­ra pla­no­wa­na była w dniach 8 – 9 wrze­śnia br.

Apel o pomoc dla hodowców koni w Szwecji

9 sierpnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Szanowni Hodowcy, od pew­ne­go cza­su w mediach gło­śno jest o dłu­go­trwa­łej suszy w Szwecji, któ­rej efek­tem są poża­ry lasów i wysy­cha­nie pól i łąk. Tegoroczny zbiór zbóż i sia­na praw­do­po­dob­nie nie osią­gnie 40% nor­my. Tak sła­be plo­ny ozna­cza­ją brak żyw­no­ści dla zwie­rząt, któ­rych wła­ści­cie­le nie posia­da­ją wła­snych upraw, co w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić może do wyprze­da­wa­nia koni za gra­ni­cę lub kie­ro­wa­nia ich na ubój i tym samym zała­ma­niu hodow­li koni w tym kra­ju. Czytaj dalej »

IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie

19 czerwca 2018 · Kategoria: Inne imprezy, Zawody ·

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mo­we­go zapro­sze­nia na IV Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie, któ­ry odbę­dzie się w dniach 4 – 5 sierp­nia 2018 r. Czytaj dalej »

1 czerwca biuro PZHK będzie nieczynne

29 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Informujemy, że w pią­tek 1 czerw­ca 2018 r. biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni będzie nie­czyn­ne. 

Inne oblicze fundacji prozwierzęcych

29 maja 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zachęcamy do obej­rze­nia pro­gra­mu, któ­ry 25 maja 2018 roku uka­zał się na ante­nie TVN24.
Dramat zwie­rząt w gospo­dar­stwie w Bereżnicy Wyżnej. Pomiędzy żywy­mi zwie­rzę­ta­mi leża­ły czte­ry mar­twe konie. Te, któ­re prze­ży­ły, są tak wychu­dzo­ne i zanie­dba­ne, że musi minąć dużo cza­su, by doszły do sie­bie. Tym razem winę pono­si fun­da­cja pro‐zwierzęca!

Nowość na stronie pzhk.pl – cotygodniowe porady żywieniowe

25 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia, Porady żywieniowe ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że już od następ­ne­go tygo­dnia roz­po­czy­na­my nowy coty­go­dnio­wy cykl publi­ka­cji, poświę­co­ny żywie­niu i pro­fi­lak­ty­ce żywie­nio­wej koni hodow­la­nych. Ich autor­ką będzie mgr inż. Anna Pięta – zoo­tech­nik, spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni, wie­lo­let­ni hodow­ca SK Walewice oraz współ­twór­ca nowej mar­ki pro­duk­tów paszo­wych i suple­men­ta­cyj­nych dla koni hodow­la­nych Equine NutriPlan. Jesteśmy prze­ko­na­ni, że dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opra­co­wa­niu, cykl będzie dla Państwa pomoc­ny i sta­nie się jed­ną z Państwa lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Zaglądajcie do nas co pią­tek!

Czytaj dalej »

Potrzebna pomoc dla hodowcy poszkodowanego przez pożar

16 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Polski Związek Hodowców Koni i Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu w geście soli­dar­no­ści z poszko­do­wa­nym przez pożar (spło­nę­ła część zabu­do­wań i maszy­ny rol­ni­cze) hodow­cą zwra­ca się z gorą­cym ape­lem o udzie­le­nie pomo­cy i wspar­cia Panu Dariuszowi Grudniewskiemu – zam. 27 – 230 Brody, ul. Leśna 9, pow. Starachowicki, woj. świę­to­krzy­skie.
Nr kon­ta PKO BP 26 1020 2674 0000 2102 0011 2797.

FEI alarmuje: Herpeswirus we Francji

10 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Odnotowuje się, że w popu­la­cji koni wystę­pu­je aż 9 typów her­pe­swi­ru­sów (EHV – Equine Herpesvirus), ozna­cza­nych sym­bo­la­mi od EHV‐1 do EHV‐9. Jako przy­czy­nę wystę­po­wa­nia posta­ci ner­wo­wej cho­ro­by wymie­nia się przede wszyst­kim EHV‐1, jed­nak naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją tak­że na moż­li­wy udział typu EHV‐4 w powsta­wa­niu obja­wów neu­ro­lo­gicz­nych. Czytaj dalej »

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 maja 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z zasa­da­mi two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia puli pre­mii hodow­la­nych w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK w 2018 r.

Pożegnanie Andrzeja Orłosia

2 maja 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim żalem przy­ję­li­śmy wia­do­mość o śmier­ci Ś. P. Andrzeja Orłosia. Informujemy, iż obrzęd pogrze­bo­wy roz­pocz­nie się dnia 7 maja o godz. 13:00 – msza w koście­le przy Cmentarzu Komunalnym w Sopocie, ul. J. Malczewskiego 31.

Andrzej Orłoś nie żyje

30 kwietnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Ze smut­kiem infor­mu­je­my, że w dniu 29 kwiet­nia br. zmarł Andrzej Orłoś, jeden z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich konia­rzy. O takich oso­bach w świe­cie mówi się „hor­se­man”. Wyśmienity zawod­nik, któ­ry star­to­wał w trzech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, cho­ciaż naj­więk­szą miło­ścią darzył WKKW – naj­wszech­stron­niej­szą z nich.
Uczestnik IO w Rzymie, tre­ner kadry WKKW, sędzia mię­dzy­na­ro­do­wy i dzia­łacz w struk­tu­rach PZJ. Przez lata był tak­że hodow­cą w SK Kadyny i SK Rzeczna.

Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego

25 kwietnia 2018 · Kategoria: Konferencje ·

W imie­niu komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji oraz dr Jakuba Cieślaka (UP w Poznaniu, Zakład Hodowli Koni) zapra­sza­my na kon­fe­ren­cję: „Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego”, któ­ra odbę­dzie się w dniach 6 – 7 wrze­śnia 2018 r. Czytaj dalej »

Henryk Kleinert nie żyje

6 kwietnia 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Z wiel­kim żalem zawia­da­mia­my o śmier­ci wspa­nia­łe­go hodow­cy i wie­lo­let­nie­go człon­ka Śląsko‐Opolskiego Związku Hodowców Koni, orę­dow­ni­ka hodow­li koni rasy mało­pol­skiej Pana Henryka Kleinerta. Pan Henryk w swo­jej dłu­giej i boga­tej karie­rze hodow­la­nej był m.in kie­row­ni­kiem w Stadninie Koni Prudnik, zastęp­cą dyrek­to­ra w Stadzie Ogierów w Klikowej, peł­nił tak­że kie­row­ni­cze funk­cje Stadzie Ogierów w Koźlu i Stadninie Koni Samborzec. W ostat­nich latach ambit­nie roz­wi­jał wła­sny pro­wa­dzo­ny z syna­mi – CezarymGrzegorzem ośro­dek hodow­li koni anglo­arab­skich. Czytaj dalej »

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z Warunkami otrzy­ma­nia refun­da­cji czę­ści kosz­tów badań w kie­run­ku OCD (doty­czy tyl­ko wła­ści­cie­li skla­sy­fi­ko­wa­nych jako MAŁE‐ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP). Czytaj dalej »

Kamila Żuchowska na Festiwalu Sztuki Jeździeckiej

29 marca 2018 · Kategoria: Kultura ·

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my Państwa, że nasza kole­żan­ka Kamila Żuchowska to nie tyl­ko oso­ba kom­pe­tent­na w pra­cy, ale tak­że uta­len­to­wa­na malar­sko i rysun­ko­wo. Podczas V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej, któ­re­go jed­nym z part­ne­rów był Polski Związek Hodowców Koni, jed­ną z osób pre­zen­tu­ją­cych swo­je obra­zy była wła­śnie Kamila. Czytaj dalej »

Wesołego Alleluja!

29 marca 2018 · Kategoria: Ogłoszenia ·

Najserdeczniejsze życze­nia zdro­wych, rado­snych i spo­koj­nych świąt Wielkiej Nocy,
dla wszyst­kich Hodowców oraz Sympatyków Koni.
Smacznego jaj­ka, mokre­go dyn­gu­sa, a tak­że odpo­czyn­ku w rodzin­nym gro­nie
skła­da Polski Związek Hodowców Koni. Czytaj dalej »

Nagroda im. Michała Wierusz‑Kowalskiego – V Festiwal Sztuki Jeździeckiej

28 marca 2018 · Kategoria: Kultura ·

25 mar­ca 2018 roku mie­li­śmy przy­jem­ność gościć na jubi­le­uszo­wym V Festiwalu Sztuki Jeździeckiej. Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni był part­ne­rem tego wyda­rze­nia, któ­re już od 5 lat odby­wa się na wio­snę w Warszawie. Po raz dru­gi mie­li­śmy przy­jem­ność wrę­czyć nagro­dę imie­nia Michała Wierusz‑Kowalskiego, redak­to­ra naczel­ne­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Laureatką nagro­dy zosta­ła rzeź­biar­ka, Ewa Jaworska. Czytaj dalej »

List otwarty PZHK do Prezesa TVP w sprawie reportażu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie

27 marca 2018 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z listem otwar­tym Polskiego Związku Hodowców Koni do Prezesa Telewizji Polskiej w spra­wie repor­ta­żu o Jarmarku Konnym w Skaryszewie.
List przed­sta­wia sta­no­wi­sko PZHK w spra­wach poru­sza­nych w repor­ta­żu autor­stwa Justyny Andersz‐Rychter pod nazwą „Targowisko okru­cień­stwa” wyemi­to­wa­nym 13 mar­ca 2018 roku w „Magazynie Ekspresu Reporterów” na ante­nie TVP 2, doty­czą­cym Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”, któ­ry odbył się w dniach 19 – 20 lute­go br. w Skaryszewie.


Hodowca i Jeździec